ปฏิทินกิจกรรมเสวนาใต้ชายคาประชากร

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา 12:30-13:30 น.

ความต้องการการดูแลของผู้สูงอายุไทย: เปรียบเทียบวิธีวัด 2 แบบ

์Need for care among the older Thais: Comparing 2 measurements

Abstract

ขณะที่การสูงวัยของประชากรไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น การวางแผนเพื่อรองรับความต้องการการดูแลของผู้สูงอายุย่อมต้องการข้อมูลสนับสนุนที่น่าเชื่อถือ การเสวนาฯ ครั้งนี้ เป็นการนำบทความวิจัยในการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2561 มานำเสนอใหม่อีกครั้งให้กับผู้ที่สนใจหรือพลาดงานประชุมฯ ได้รับฟัง โดยประเด็นหลักของบทความคือ ต้องการตอบคำถามว่าเมื่อวัดความต้องการการดูแลของผู้สูงอายุจากการประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรพื้นฐาน กับการถามโดยตรงถึงความต้องการผู้ดูแลในการทำกิจวัตรประจำวัน มีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด โดยนำข้อมูลการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2550 2554 2557 และ 2560 ที่ดำเนินการโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ศึกษาเปรียบเทียบผู้ที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป โดยจำแนกตามเพศและกลุ่มอายุ

ชื่อผู้จอง: ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์


ติดต่อสอบถาม
คณะกรรมการเสวนาใต้ชายคา
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0-2441-0201-4
E-mail: seminar.ipsr@gmail.com

Copyright@2013 prwww@mahidol.ac.th - Institute for Population and Social Research, Mahidol University