ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียน

ท่านสามารถส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ โดยคลิกที่ upload เพื่อ upload เอกสารการชำระเงิน
หากท่าน upload เอกสารเรียบร้อยแล้ว จะแสดงสัญลักษณ์ ท่านได้ upload เอกสารเรียบร้อยแล้ว

* กรณีที่ท่านต้องการจดหมายเชิญเป็นรายบุคคล เพื่อใช้สำหรับเบิกค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สามารถติดต่อขอได้ที่ คณะทำงานจัดงานประชุม warawan.tha@gmail.com หรือ waiwingrob@gmail.com

Records - of

ID

ชื่อ - นามสกุล

หน่วยงาน

แจ้งการโอนเงิน

จ่ายเงิน

1 ปวีณา งามประภาสม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง [สถาบันการศึกษา/อาจารย์] upload /
2 จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ [สถาบันการศึกษา/อาจารย์] upload 500 /
3 มนทยา สุนันทิวัฒน์ ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล [สถาบันการศึกษา/อาจารย์] downloaded 300 /
4 กัญชลาพร จิระไตรพร มหาวิทยาลัยมหิดล [สถาบันการศึกษา/นักศึกษา] upload 200 /
5 กิตติวินท์ เดชชวนากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [สถาบันการศึกษา/นักศึกษา] downloaded 200 /
6 ไพศาล วรสถิตย์ โรงพยาบาลตะกั่วป่า [หน่วยงานราชการ/] upload 500 /
7 จิตคุปต์ ละอองปลิว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง [สถาบันการศึกษา/อาจารย์] upload 500 /
8 จรัส ไชยยา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา [หน่วยงานราชการ/] upload 500 /
9 ฐิตินันทน์ ผิวนิล ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง [สถาบันการศึกษา/อาจารย์] upload 500 /
10 ธนากิจ ชวยบุญชุม ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล [สถาบันการศึกษา/นักศึกษา] upload 200 /
11 น้ำฝน บัวพันลือ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล [หน่วยงานราชการ/] upload 500 /
12 พรทิพย์ พันธุ์ยุรา ม.บูรพา [สถาบันการศึกษา/อาจารย์] upload 500 /
13 อนงค์ สุนทรานนท์ วิทยาลัยเชียงราย [สถาบันการศึกษา/อาจารย์] downloaded 500 /
14 วชิระ สุริยะวงค์ วิทยาลัยเชียงราย [สถาบันการศึกษา/อาจารย์] downloaded 500 /
15 ปริญญา จรูญโรจน์ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง [สถาบันการศึกษา/อาจารย์] upload 500 /
16 อุษาวดี พิมพ์ภักดี โรงพยาบาลชุมพวง [หน่วยงานราชการ/] upload 500 /
17 สมศักดิ์ สิทธิเกรียงไกร เทศบาลเมืองสองพี่น้อง [หน่วยงานราชการ/] upload 500 /
18 ถิรจิต อิทธินภาพรณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม [สถาบันการศึกษา/นักศึกษา] upload /
Entries Per Page
Page of

หากไม่พบชื่อของท่านโปรดติดต่อ

คุณภคพร พุทธโกษา 
โทรศัพท์ 0-2441-0201 ต่อ 216, 081-565-0095

E-mail: phakaporn.phu@mahidol.ac.th

ท่านสามารถโอนเงินผ่าน

ชื่อบัญชี “สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล”
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา มหาวิทยาลัยมหิดล บัญชีเดินสะพัด  เลขที่บัญชี 333-3-00223-2

หรือสามารถชำระเป็นเงินสดด้วยตนเองได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

กรุณาส่งใบลงทะเบียนและหลักฐานการโอนเงิน ผ่านทางระบบ (ด้านหลังชื่อของท่าน) หรือ ส่งมาที่
โทรสาร: 02 441 9333
e-mail : waiwingrob@gmail.comwarawan.tha@gmail.com
(โดยระบุชื่อ-สกุลเบอร์โทรศัพท์และหน่วยงานให้ชัดเจน)

ติดต่อคณะทำงานจัดประชุมวิชาการ

โทรศัพท์  02 441 0201-4

วริศรา ไข่ลือนาม ต่อ 301, waiwingrob@gmail.com
วราวรรณ ฐาปนธรรมชัย ต่อ 308, warawan.tha@gmail.com
ภคพร พุทธโกษา ต่อ 216, phakaporn.phu@mahidol.ac.th
กฤติญา สำอางกิจ ต่อ 202, ipsrmahidol.pr@gmail.com

ดูรายละเอียดการประชุมที่ www.ipsr.mahidol.ac.th