TH | EN
หลักการและเหตุผล:

          กว่าสี่ทศวรรษที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ก่อตั้งขึ้นด้วยเจตนาที่จะสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่มีฐานจากงานวิจัยในลักษณะสหวิทยาการด้านประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างสรรค์บทบาททางวิชาการให้สอดคล้อง ตอบสนอง และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านประชากร สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก และด้วยความหวังว่าสถาบันฯ จะเป็นหน่วยงานวิชาการที่นำความรู้และนำความคิดเชิงบูรณาการขยายผลสู่การสร้างสังคมที่มีคุณภาพในที่สุด หนึ่งในพันธกิจข้างต้นของสถาบันฯ คือการจัดประชุมวิชาการระดับชาติประจำปีในวันที่ 1 กรกฎาคมที่ถือว่าเป็นวันกลางปีประชากร เริ่มต้นตั้งแต่ พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อค้นพบที่คณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันฯ ได้จากงานวิจัยและการวิเคราะห์ด้านประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์ การประชุมวิชาการครั้งนี้จึงถือเป็นวาระโอกาสสำคัญอันหนึ่งของนักวิชาการที่สนใจด้านประชากรและสังคมจะได้สนทนาสาธารณะ ถกเถียง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และขยายผลส่งต่อให้ผู้กำหนดนโยบาย สื่อมวลชน และสาธารณชนทั่วไป เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายที่มุ่งสร้างสังคมเข้มแข็งในที่สุด
การประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2560 เรื่อง “ความเป็นธรรม” และ “ความเป็นไท” ด้านเพศและอนามัยเจริญพันธุ์: ความท้าทายที่ไม่สิ้นสุด นับเป็นปีที่ 13 ของการประชุม ถือเป็นวาระโอกาสอันดีที่จะได้ทบทวนหวนคิดถึงบทบาททางวิชาการด้านเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ของสถาบันฯ ทั้งในมิติด้านประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้การสร้างองค์ความรู้ด้านอนามัยเจริญพันธุ์ ทั้งสอดคล้องและเท่าทันปรากฏการณ์ปัญหาและบริบทการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตด้านเพศและความเป็นธรรมด้านอนามัยเจริญพันธุ์ของสังคมไทย

วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อนำเสนอประเด็นร่วมสมัยที่น่าสนใจด้านเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ของสังคมไทย
  2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ และมุมมองในประเด็นเรื่องเพศและอนามัยเจริญพันธุ์
  3. เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานด้านประชากรและสังคมในระยะยาวจากทุกภาคส่วน
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม :500 คน      

ประกอบด้วย

  1. องค์กรและเครือข่ายด้านประชากรและสังคม ทั้งของรัฐและเอกชน
  2. คณาจารย์และนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆ
  3. ผู้ทรงคุณวุฒิ
  4. นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
สถานที่ประชุม

ณ ห้องกรุงธน ชั้น 3 โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการที่มาจากต่างจังหวัดสามารถจองห้องพักโดยตรงกับทางโรงแรม ดูรายละเอียดโรงแรมได้ทางเว็บไซต์ www.ipsr.mahidol.ac.th (แจ้งงานประชุมประชากรและสังคม 2560 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล)

ติดต่อคณะทำงานจัดประชุมวิชาการ

โทรศัพท์  02 441 0201-4

วริศรา ไข่ลือนาม ต่อ 301, waiwingrob@gmail.com
วราวรรณ ฐาปนธรรมชัย ต่อ 308, warawan.tha@gmail.com
ภคพร พุทธโกษา ต่อ 216, phakaporn.phu@mahidol.ac.th
กฤติญา สำอางกิจ ต่อ 202, ipsrmahidol.pr@gmail.com

ดูรายละเอียดการประชุมที่ www.ipsr.mahidol.ac.th