กำหนดการประชุม

พิธีกรตลอดงาน: รีนา ต๊ะดี และศรายุทธ สกุลตันติเมธา

08:00-08.50 น. ลงทะเบียน 
08.50-09.00 น. กล่าวรายงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์  เกรย์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
09:00-09:10 น. กล่าวเปิดงาน  โดย  ศาสตราจารย์คลินิก นพ. อุดม คชินทร
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
09:20-09.50 น. ความเป็น "ไท" ทางเพศและการเจริญพันธุ์ (Sexual and Reproductive Autonomy)
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์
09.50-10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10:00-11:15 น. แนวคิด นโยบาย และบริการด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์
 • สถาบันวิจัยประชากรและสังคมกับงานวิจัยการเจริญพันธุ์ 45 ปี: จากสุขภาพสู่สิทธิและความเป็นธรรม
  โดย กฤตยา อาชวนิจกุล
 • การศึกษาการตั้งเป้าหมายภาวะเจริญพันธุ์ของประเทศไทย
  โดย ปราโมทย์ ประสาทกุล
 • ความเป็นธรรมทางเพศภาวะในนโยบายและโปรแกรมด้านเอชไอวี/เอดส์ในประเทศไทย
  โดย สุชาดา ทวีสิทธิ์
 • การวางแผนครอบครัวและอนามัยเจริญพันธุ์ของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
  โดย อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์
 

ผู้ให้ความเห็นบทความ: นายแพทย์ สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
ผู้ดำเนินรายการ
: ศาสตราจารย์ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา

11:15-12:30 น. เรื่องเพศเป็นเรื่องของคนทุกวัย
 
 • ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยป้องกันพฤติกรรมก่อนการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นตอนต้น
  โดย อรทัย หรูเจริญพรพานิช
 • ผู้สูงอายุกับความสัมพันธ์ทางเพศ
  โดย เขมิกา ยามะรัต
 • เมื่อพ่อแม่คุยกับลูกเรื่องเพศ
  โดย เฉลิมพล แจ่มจันทร์
  ผู้ให้ความเห็นบทความ: อัญชนา สุวรรณานนท์
ผู้ดำเนินรายการ:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัมพร โห้ลำยอง
12:30-13:30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:30-14:30 น. การตัดสินใจด้านการเจริญพันธุ์
 • คุณภาพการตั้งครรภ์ของหญิงไทยวัยเจริญพันธุ์ ช่วง พ.ศ. 2541-2558
  โดย พิมลพรรณ อิศรภักดี
 • แบบแผนและแนวโน้มของจำนวนบุตรเกิดรอดจากสตรีที่ไม่แต่งงานในช่วง พ.ศ. 2543-2558
  โดย ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์
 • การตัดสินใจด้านการเจริญพันธุ์ของผู้หญิงเจนวาย
  โดย มนสิการ กาญจนะจิตรา
 • ชีวิตของวัยรุ่นไทยเมื่อต้องกลายเป็นพ่อแม่
  โดย รีนา ต๊ะดี
  ผู้ให้ความเห็นบทความ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญจันทร์ ประดับมุข เชอร์เรอร์
ผู้ดำเนินรายการ:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร
14:30-15:45 น. กลุ่มวิจัยประชากรและสังคม
 • คือนักบุญหรือคนบาป: การตีตราผู้ให้บริการด้วยผลพลอยบาปจากการทำแท้ง
  โดย กุลภา วจนสาระ
 • เมื่อพ่อแม่ไม่ยอมรับว่าหนูเป็นกะเทย
  โดย นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์
 • พันธการข้ามยุค : เพศดิ้น (ไม่เคย) ได้
  โดย ธีรนงค์ สกุลศรี
  ผู้ให้ความเห็นบทความ: ดร.วราภรณ์ แช่มสนิท
ผู้ดำเนินรายการ:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ
15:45-16:00 น. สรุปและปิดการประชุม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
  พักรับประทานอาหารว่าง

 

ติดต่อคณะทำงานจัดประชุมวิชาการ

โทรศัพท์  02 441 0201-4

วริศรา ไข่ลือนาม ต่อ 301, waiwingrob@gmail.com
วราวรรณ ฐาปนธรรมชัย ต่อ 308, warawan.tha@gmail.com
ภคพร พุทธโกษา ต่อ 216, phakaporn.phu@mahidol.ac.th
กฤติญา สำอางกิจ ต่อ 202, ipsrmahidol.pr@gmail.com

ดูรายละเอียดการประชุมที่ www.ipsr.mahidol.ac.th