TH | EN

บทความในหนังสือ

ประชากรและสังคม 2560
"ความเป็นธรรม" และ "ความเป็นไท" ด้านเพศและการเจริญพันธุ์: ความท้าทายที่ไม่สิ้นสุด

การวางแผนครอบครัวและอนามัยการเจริญพันธุ์ของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ และกัญญา อภิพรชัยสกุล

ในภาพรวมแล้ว ภาวะเจริญพันธุ์ของแรงงานข้ามชาติสูงกว่าของคนไทย ซึ่งมักเชื่อกันว่าสาเหตุหนึ่งอาจมาจากการไม่มีความรู้เกี่ยวกับวิธีคุมกำเนิด หรือไม่สามารถเข้าถึงบริการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพ การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพิสูจน์ความเชื่อนี้ โดยวิเคราะห์สถานการณ์การวางแผนครอบครัว การรับบริการคุมกำเนิด อนามัยเจริญพันธุ์ การคลอดบุตร และสถานบริการสุขภาพ ของกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ทำงานในประเทศไทย การศึกษาใช้ข้อมูลจากการสำรวจแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ผลการศึกษาพบว่า อัตราการใช้วิธีคุมกำเนิดของแรงงานข้ามชาติทั้งที่สมรสหรือมีคู่ที่อยู่กินกันในปัจจุบันอยู่ในระดับสูงพอสมควร คือ ร้อยละ 63.1 แต่ลดต่ำลงเมื่อเปรียบเทียบกับการสำรวจใน พ.ศ.2553 ที่มีอัตราการใช้การคุมกำเนิดอยู่ที่ 68.0 แรงงานข้ามชาติรู้จักวิธีคุมกำเนิดทั้งที่เป็นวิธีชั่วคราว กึ่งชั่วคราว และวิธีถาวร ส่วนใหญ่รู้จักยาเม็ดคุมกำเนิดมากที่สุด รองลงมาคือยาฉีดคุมกำเนิด ถุงยางอนามัย และการทำหมันหญิง แรงงานเคยใช้วิธีคุมกำเนิดสมัยใหม่วิธีใดวิธีหนึ่งในสัดส่วนที่สูงมาก ผู้ที่ไม่ใช้การคุมกำเนิดอยู่ในปัจจุบัน กว่าหนึ่งในสามให้เหตุผลว่าต้องการที่จะมีบุตรอีก จึงเป็นเหตุผลด้านอุปสงค์ ส่วนเหตุผลด้านอุปทานเกี่ยวกับอุปสรรคของการเข้าถึงการคุมกำเนิดมีน้อยมาก นอกจากนี้แรงงานข้ามชาติที่มีบุตรในประเทศไทยได้รับบริการการฝากครรภ์ การคลอด และการดูแลหลังคลอดในสัดส่วนที่สูง โดยรับบริการจากสถานบริการและบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งของรัฐและของเอกชนซึ่งมีมาตรฐานบริการสูงเป็นส่วนใหญ่ และเกือบทั้งหมดสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้กับบุตรได้ในกรณีเจ็บป่วย บุตรของแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่จึงมีคุณภาพในระดับหนึ่ง นโยบายการใช้แรงงานข้ามชาติและการต้อนรับบุตรของแรงงานข้ามชาติในสถานการณ์การขาดแรงงานและการมีภาวะเจริญพันธุ์ต่ำรุนแรงในประเทศได้มีการอภิปรายไว้ในส่วนท้ายของการศึกษาครั้งนี้

คำสำคัญ: แรงงานข้ามชาติ การเจริญพันธุ์ การวางแผนครอบครัว วิธีคุมกำเนิด การฝากครรภ์ นโยบายประชากร
State of Family Planning and Reproductive Health among Migrant Workers in Thailand
Aphichat Chamratrithirong and Kanya Apipornchaisakul

Fertility of foreign migrant workers is generally higher than that of Thai people. It is believed that this is due to the lack of knowledge of family planning or deprivation of access to effective contraceptive services. This study aims to verify this belief by investigating the state of family planning, utilization of contraceptive services, reproductive health, delivery and health service outlets of migrant workers in Thailand. Data used are from the Survey of Migrant Workers in Thailand 2014. The study found that the current contraceptive prevalence rate among ever married non-Thai migrant workers and currently live with their spouse, was 63.1 percent. This rate is lower than that in 2010 which was 68.0 percent, but it is a rather high. The migrant workers knew about the range of modern contraceptives including temporary, semi-permanent and permanent methods. The most commonly known method is oral contraceptives, followed by the injectable, condoms, and female sterilization. Ever use of contraception was also quite high. More than one-third of current non-users of contraceptives said they wanted to have a child. There was little evidence of obstacles to accessing family planning. A high proportion of migrant workers who had children born in Thailand had received pre-natal care, delivery and post-natal care by trained medical and public health personnel. They received these services at either public or private outlets of a high standard of care. Also, almost all migrant workers could access medical and public health services for their children when they were sick.  The policy on the acceptance of foreign migrant workers, including their spouse and child (ren) in the context of labor shortages and the severely low fertility conditions in Thailand are discussed in the last section of this study.

Keywords: migrant workers, fertility, family planning, birth control methods, population policy
Download: pdf บทความฉบับเต็ม

ข้อมูลทางบรรณานุกรม

ประชากรและสังคม 2560: "ความเป็นธรรม" และ "ความเป็นไท" ด้านเพศและการเจริญพันธุ์: ความท้าทายที่ไม่สิ้นสุด = Sexual & Reproductive Autonomy and Justice: The Unfinished Challenges/ สุชาดา ทวีสิทธิ์ และกุลภา วจนสาระ, บรรณาธิการ.-- พิมพ์ครั้งที่ 1. -- นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560.
(เอกสารทางวิชาการ/สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ; หมายเลข 467)

1. ประชากร. 2. ประชากร -- ไทย. 3. การเจริญพันธุ์. 4. ภาวะเจริญพันธุ์. 5. เพศ. 6. เพศภาวะและเพศวิถี. 7. เพศสัมพันธ์. 8. การวางแผนครอครัว. 9. อนามัยเจริญพันธุ์. 10. พฤติกรรมทางเพศ. 11. สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์. 12. สุขภาวะทางเพศ. 13. เพศสัมพันธุ์ในวัยรุ่น. 14. ความเสมอภาค. 15. ความเป็นธรรมทางการเจริญพันธุ์. I. สุชาดา ทวีสิทธิ์, บรรณาธิการ. II. กุลภา วจนสาระ, บรรณาธิการ. III. มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม. IV. ชื่อเรื่อง: Sexual & Reproductive Autonomy and Justice: The Unfinished Challenges. V. ชื่อชุด.

HQ21 ป231 2560

ISBN: 978-616-443-013-6

ติดต่อคณะทำงานจัดประชุมวิชาการ

โทรศัพท์  02 441 0201-4

วริศรา ไข่ลือนาม ต่อ 301, waiwingrob@gmail.com
วราวรรณ ฐาปนธรรมชัย ต่อ 308, warawan.tha@gmail.com
ภคพร พุทธโกษา ต่อ 216, phakaporn.phu@mahidol.ac.th
กฤติญา สำอางกิจ ต่อ 202, ipsrmahidol.pr@gmail.com

ดูรายละเอียดการประชุมที่ www.ipsr.mahidol.ac.th