TH | EN

บทความในหนังสือ

ประชากรและสังคม 2560
"ความเป็นธรรม" และ "ความเป็นไท" ด้านเพศและการเจริญพันธุ์: ความท้าทายที่ไม่สิ้นสุด

คือนักบุญหรือคนบาป: การตีตราผู้ให้บริการด้วยผลพลอยบาปจากการทำแท้ง
กุลภา วจนสาระ

ในสถานการณ์ท้องไม่พร้อมและยุติการตั้งครรภ์ ตราบาปจากการทำแท้งไม่เพียงส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้หญิงเท่านั้น หากแต่ยังส่งผลต่อผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง ทั้งแพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ให้คำปรึกษาทางเลือก ในรูปแบบที่เรียกว่า ‘ผลพลอยบาป’ อันเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ผู้ให้บริการสุขภาพไม่ยินดีที่จะให้บริการทำแท้ง แม้จะเข้าข่ายข้อบ่งชี้ทางการแพทย์และกฎหมายอนุญาตให้ทำได้ก็ตาม ผู้ให้บริการสุขภาพเหล่านี้เผชิญกับผลพลอยบาปจากการทำแท้งหลายลักษณะด้วยกัน ได้แก่ รู้สึกผิดบาปหรือพลอยมีมลทินไปด้วย ถูกขัดขวางและเลือกปฏิบัติจากเพื่อนร่วมงาน และถูกผลักให้ไปอยู่ชายขอบของงานสูตินรีเวช ผลพลอยบาปนำไปสู่ข้อจำกัดในการให้บริการยุติการตั้งครรภ์หลายระดับ ได้แก่ ไม่ให้บริการเลย หรือให้บริการเฉพาะรายที่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ หรือให้บริการเฉพาะที่กฎหมายอนุญาตไว้เท่านั้น ขณะเดียวกัน มีผู้ให้บริการเพียงส่วนน้อยมองว่าการทำแท้งเป็นสิทธิและทางเลือกอันชอบธรรมของผู้หญิง ที่ผู้ให้บริการไม่ควรใช้ความเชื่อส่วนตัวไปเป็นอุปสรรคขัดขวางการเลือกและการตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตและการเจริญพันธุ์ของตัวผู้หญิงเอง

คำสำคัญ: การตีตรา ผลพลอยบาป การท
Saint or Sinner: Associated sin from abortion stigma amongst health providers
Kulapa Vajanasara

Not only the women who have an abortion, but professional advocates and health providers are also considered to be stained by abortion stigma. ‘Associated sin’ is the main reason why safe abortion care could not be delivered, even in the case where the mother has a compelling reason for terminating the pregnancy or fits the criteria for legal abortion. The spectre of associated sin and abortion tolerance among health providers are different. Some feel sinful because abortion is against their religious beliefs and/or moral position. Some providers who do perform abortions face discrimination in various forms, e.g., obstacles to professional opportunity or career advancement, and being marginalised in the mainstream medicine community. As a result of different attitudes and ability to manage associated sin among providers, the extent of safe abortion services in each hospital varies. Some facilities provide no abortion service at all, while others tolerate abortions in only those cases permitted by law. Only a small proportion of health care providers believe that abortion should be a viable option for women to determine their own reproduction. Some expressed the view that one could not allow personal convictions to stand in the way of a woman’s ability to act on her own.

Keywords: abortion stigma, associated sin, abortion, pregnancy termination
Download: pdf บทความฉบับเต็ม

ข้อมูลทางบรรณานุกรม

ประชากรและสังคม 2560: "ความเป็นธรรม" และ "ความเป็นไท" ด้านเพศและการเจริญพันธุ์: ความท้าทายที่ไม่สิ้นสุด = Sexual & Reproductive Autonomy and Justice: The Unfinished Challenges/ สุชาดา ทวีสิทธิ์ และกุลภา วจนสาระ, บรรณาธิการ.-- พิมพ์ครั้งที่ 1. -- นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560.
(เอกสารทางวิชาการ/สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ; หมายเลข 467)

1. ประชากร. 2. ประชากร -- ไทย. 3. การเจริญพันธุ์. 4. ภาวะเจริญพันธุ์. 5. เพศ. 6. เพศภาวะและเพศวิถี. 7. เพศสัมพันธ์. 8. การวางแผนครอครัว. 9. อนามัยเจริญพันธุ์. 10. พฤติกรรมทางเพศ. 11. สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์. 12. สุขภาวะทางเพศ. 13. เพศสัมพันธุ์ในวัยรุ่น. 14. ความเสมอภาค. 15. ความเป็นธรรมทางการเจริญพันธุ์. I. สุชาดา ทวีสิทธิ์, บรรณาธิการ. II. กุลภา วจนสาระ, บรรณาธิการ. III. มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม. IV. ชื่อเรื่อง: Sexual & Reproductive Autonomy and Justice: The Unfinished Challenges. V. ชื่อชุด.

HQ21 ป231 2560

ISBN: 978-616-443-013-6

ติดต่อคณะทำงานจัดประชุมวิชาการ

โทรศัพท์  02 441 0201-4

วริศรา ไข่ลือนาม ต่อ 301, waiwingrob@gmail.com
วราวรรณ ฐาปนธรรมชัย ต่อ 308, warawan.tha@gmail.com
ภคพร พุทธโกษา ต่อ 216, phakaporn.phu@mahidol.ac.th
กฤติญา สำอางกิจ ต่อ 202, ipsrmahidol.pr@gmail.com

ดูรายละเอียดการประชุมที่ www.ipsr.mahidol.ac.th