TH | EN

บทความในหนังสือ

ประชากรและสังคม 2560
"ความเป็นธรรม" และ "ความเป็นไท" ด้านเพศและการเจริญพันธุ์: ความท้าทายที่ไม่สิ้นสุด

แบบแผนและแนวโน้มของจำนวนบุตรเกิดรอดจากสตรีที่ไม่ได้แต่งงานในช่วง พ.ศ. 2543-2558
ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์

บทความนี้เป็นการประมาณจำนวนบุตรเกิดรอดจากสตรีที่ไม่แต่งงาน เพื่อแสดงสถานการณ์ทั้งด้านแบบแผนและแนวโน้มในช่วง พ.ศ. 2543-2558 โดยแนวคิดของการประมาณคือนำจำนวนจดทะเบียนเกิดทั้งหมด หักลบออกด้วยจำนวนเกิดที่ประมาณจากอัตราเจริญพันธุ์สมรส คูณกับจำนวนสตรีสมรส สำหรับข้อมูลที่นำมาใช้เพื่อประมาณการประกอบด้วยข้อมูลจดทะเบียนเกิด ข้อมูลจากการสำรวจที่เกี่ยวข้องกับอนามัยเจริญพันธุ์ ข้อมูลจากรายงานการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร และข้อมูลสำมะโนประชากร ผลของการประมาณชี้ให้เห็นว่า ในขณะที่จำนวนเกิดทั้งหมดมีแนวโน้มลดจากราว 8 แสนรายในปี 2543 ลงเหลือราว 7.5 แสนรายในปี 2558 แต่การเกิดจากสตรีที่ไม่แต่งงานเมื่อคิดเป็นร้อยละกลับเพิ่มขึ้น โดยเมื่อปี 2513 มีการเกิดจากสตรีที่ไม่แต่งงานราวร้อยละ 13 ของการเกิดทั้งหมด การเกิดนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 40 เมื่อปี 2554 เป็นต้นมา พบว่าร้อยละการเกิดจากสตรีที่ไม่แต่งงานในแต่ละอายุของสตรีมีความแตกต่างกัน ร้อยละสูงสุดเป็นของกลุ่มอายุ 15-19 ปี รองลงมาเป็นของกลุ่มอายุ 35-39 ปี 25-29 ปี 20-24 ปี และ 30-34 ปี ตามลำดับ นอกจากนั้น ร้อยละเหล่านี้มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในทุกอายุสตรี แต่เพิ่มขึ้นด้วยอัตราที่ไม่เท่ากัน ในช่วงเวลา 15 ปีที่ศึกษา พบว่าร้อยละการเกิดจากสตรีที่ไม่แต่งงานของกลุ่มอายุ 15-19 ปี 20-24 ปี 25-29 ปี 30-34 ปี และ 35-39 ปี เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 2.7 20.9 17.5 13.7 และ 10.7 ต่อปี ตามลำดับ ซึ่งคาดว่าในอนาคต อาจจะมีประชากรที่เติบโตอย่างด้อยคุณภาพราว 2 ใน 5 ของประชากรรุ่นนั้นๆ 

คำสำคัญ: แบบแผน แนวโน้ม บุตรเกิดรอดจากสตรีที่ไม่แต่งงาน
Pattern and trend of non-marital childbearing in Thailand during 2000 to 2015
Patama Vapattanawong

This article aims to analyze the pattern and trend of the estimated number of non-marital childbearing during the year 2000 to 2015. The basis of an estimation is to subtract total registered births by number of estimated births that are the products of marital fertility rates and number of women in reproductive ages. The data used for this estimation are from birth registration, reproductive and health related surveys, the Survey of Population Changes’ reports, and population censuses. The results of estimations indicate that while the number of live births has been declining from 0.8 million in the year 2000 to 0.75 million in the year 2015, the percentage of non-marital childbearing has been increasing. It was 13% in the year 2000 and then gradually increased to be around 40% in the year 2011 and on. Percentage of non-marital childbearing was also different across ages of women. The highest percentage was from age group 15-19 years and followed by 35-39, 25-29, 20-24, and 30-34 years, respectively. In addition, there were increasing trends in each age group but in the different rates. The percentage of non-marital childbearing of women aged 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, and 35-39 years increased by average 2.7%, 20.9%, 17.5%, 13.7%, and 10.7% per year, respectively during 15 years period of study. In the future, about two-fifth of each cohort of population might be grown up with under qualification.  

Keywords: pattern, trend, non-marital childbearing
Download: pdf บทความฉบับเต็ม

ข้อมูลทางบรรณานุกรม

ประชากรและสังคม 2560: "ความเป็นธรรม" และ "ความเป็นไท" ด้านเพศและการเจริญพันธุ์: ความท้าทายที่ไม่สิ้นสุด = Sexual & Reproductive Autonomy and Justice: The Unfinished Challenges/ สุชาดา ทวีสิทธิ์ และกุลภา วจนสาระ, บรรณาธิการ.-- พิมพ์ครั้งที่ 1. -- นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560.
(เอกสารทางวิชาการ/สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ; หมายเลข 467)

1. ประชากร. 2. ประชากร -- ไทย. 3. การเจริญพันธุ์. 4. ภาวะเจริญพันธุ์. 5. เพศ. 6. เพศภาวะและเพศวิถี. 7. เพศสัมพันธ์. 8. การวางแผนครอครัว. 9. อนามัยเจริญพันธุ์. 10. พฤติกรรมทางเพศ. 11. สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์. 12. สุขภาวะทางเพศ. 13. เพศสัมพันธุ์ในวัยรุ่น. 14. ความเสมอภาค. 15. ความเป็นธรรมทางการเจริญพันธุ์. I. สุชาดา ทวีสิทธิ์, บรรณาธิการ. II. กุลภา วจนสาระ, บรรณาธิการ. III. มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม. IV. ชื่อเรื่อง: Sexual & Reproductive Autonomy and Justice: The Unfinished Challenges. V. ชื่อชุด.

HQ21 ป231 2560

ISBN: 978-616-443-013-6

ติดต่อคณะทำงานจัดประชุมวิชาการ

โทรศัพท์  02 441 0201-4

วริศรา ไข่ลือนาม ต่อ 301, waiwingrob@gmail.com
วราวรรณ ฐาปนธรรมชัย ต่อ 308, warawan.tha@gmail.com
ภคพร พุทธโกษา ต่อ 216, phakaporn.phu@mahidol.ac.th
กฤติญา สำอางกิจ ต่อ 202, ipsrmahidol.pr@gmail.com

ดูรายละเอียดการประชุมที่ www.ipsr.mahidol.ac.th