TH | EN

บทความในหนังสือ

ประชากรและสังคม 2560
"ความเป็นธรรม" และ "ความเป็นไท" ด้านเพศและการเจริญพันธุ์: ความท้าทายที่ไม่สิ้นสุด

การตัดสินใจด้านการเจริญพันธุ์ของคนเจนวาย
มนสิการ กาญจนะจิตรา , รีนา ต๊ะดี และกัญญาพัชร สุทธิเกษม

บทความนี้ต้องการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจมีลูกของคนเจเนอเรชันวาย (ผู้ที่เกิดช่วง พ.ศ. 2525-2548) ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรรุ่นใหม่ที่แนวโน้มการมีลูกน้อยลง การวิเคราะห์ในการศึกษานี้ใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีตามแบบแผน (Theory of Planned Behavior) เพื่อเข้าใจกระบวนการที่นำมาสู่พฤติกรรมด้านการเจริญพันธุ์ โดยใช้ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มจากโครงการ “การส่งเสริมการมีบุตรผ่านการสร้างสมดุลในการทำงานและการสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพ” ผลการวิจัยพบว่า ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม ความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง และความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุม ล้วนมีบทบาทสำคัญในการกำหนดเจตนาการมีบุตรของเจเนอเรชันวาย แต่การรับรู้เกี่ยวกับความสามารถในการควบคุมเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้คนเจนวายไม่มีบุตร ด้วยเชื่อว่าโครงสร้างสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันไม่เอื้ออำนวยให้ตนสามารถก้าวหน้าในการงานไปพร้อมๆ กับการสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพได้ ดังนั้น นโยบายจึงควรมุ่งเน้นการสร้างสังคมที่สนับสนุนคนวัยทำงานที่ต้องการสร้างครอบครัว เช่น การให้ความยืดหยุ่นในการทำงาน การเพิ่มสิทธิในการลาเลี้ยงดูบุตรสำหรับทั้งผู้หญิงและผู้ชาย การพัฒนาศูนย์ดูแลเด็กเล็กให้มีคุณภาพ การสนับสนุนการสร้างความสมดุลของชีวิตให้กับพนักงาน เป็นต้น 

คำสำคัญ: การตัดสินใจด้านการเจริญพันธุ์ ทฤษฎีตามแบบแผน เจเนอเรชันวาย สมดุลชีวิต
Gen Y and Fertility Decisions
Manasigan Kanchanachitra, Reena Tadee and Kanyapat Suttikasem

This paper aims to explore generation Y’s (those born 1982-2005) decision-making process regarding fertility behavior. The analysis adopts the framework from the Theory of Planned Behavior to explain the process leading to fertility behavior. Data are from the project “Birth Promotion through Work-Life Balance and Quality of Family”, in which focus groups were conducted. The findings indicate that behavioral beliefs, normative beliefs and control beliefs affect generation Y’s fertility intentions. Control beliefs, in particular, are a main deterrent for generation Y not to have children, as they believe that the current social and economic infrastructures in Thailand do not accommodate working families. Policies should therefore emphasize on providing support for working couples who intend to have children. Such policies include promoting work flexibility, extending maternal and paternal leave, developing quality child care centers, and advocating for work-life balance in the workplace. 

Keywords: Fertility decisions, Theory of Planned Behavior, generation Y, work-life balance
Download: pdf บทความฉบับเต็ม

ข้อมูลทางบรรณานุกรม

ประชากรและสังคม 2560: "ความเป็นธรรม" และ "ความเป็นไท" ด้านเพศและการเจริญพันธุ์: ความท้าทายที่ไม่สิ้นสุด = Sexual & Reproductive Autonomy and Justice: The Unfinished Challenges/ สุชาดา ทวีสิทธิ์ และกุลภา วจนสาระ, บรรณาธิการ.-- พิมพ์ครั้งที่ 1. -- นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560.
(เอกสารทางวิชาการ/สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ; หมายเลข 467)

1. ประชากร. 2. ประชากร -- ไทย. 3. การเจริญพันธุ์. 4. ภาวะเจริญพันธุ์. 5. เพศ. 6. เพศภาวะและเพศวิถี. 7. เพศสัมพันธ์. 8. การวางแผนครอครัว. 9. อนามัยเจริญพันธุ์. 10. พฤติกรรมทางเพศ. 11. สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์. 12. สุขภาวะทางเพศ. 13. เพศสัมพันธุ์ในวัยรุ่น. 14. ความเสมอภาค. 15. ความเป็นธรรมทางการเจริญพันธุ์. I. สุชาดา ทวีสิทธิ์, บรรณาธิการ. II. กุลภา วจนสาระ, บรรณาธิการ. III. มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม. IV. ชื่อเรื่อง: Sexual & Reproductive Autonomy and Justice: The Unfinished Challenges. V. ชื่อชุด.

HQ21 ป231 2560

ISBN: 978-616-443-013-6

ติดต่อคณะทำงานจัดประชุมวิชาการ

โทรศัพท์  02 441 0201-4

วริศรา ไข่ลือนาม ต่อ 301, waiwingrob@gmail.com
วราวรรณ ฐาปนธรรมชัย ต่อ 308, warawan.tha@gmail.com
ภคพร พุทธโกษา ต่อ 216, phakaporn.phu@mahidol.ac.th
กฤติญา สำอางกิจ ต่อ 202, ipsrmahidol.pr@gmail.com

ดูรายละเอียดการประชุมที่ www.ipsr.mahidol.ac.th