TH | EN

บทความในหนังสือ

ประชากรและสังคม 2560
"ความเป็นธรรม" และ "ความเป็นไท" ด้านเพศและการเจริญพันธุ์: ความท้าทายที่ไม่สิ้นสุด

ชีวิตวัยรุ่นหญิงเมื่อต้องเป็นแม่
รีนา ต๊ะดี

บทความนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านของวัยรุ่นหญิงเมื่อกลายเป็นแม่ โดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีเรื่องการพัฒนาด้านจิตสังคม ทฤษฎีการเปลี่ยนผ่าน และทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคม เก็บข้อมูลด้วยวิธีการการสัมภาษณ์เชิงลึกในแม่วัยรุ่นจำนวน 30 ราย ในพื้นที่เมือง พื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท และพื้นที่ชนบท ผลการศึกษาพบว่าวัยรุ่นหญิงในกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนปลาย มีความสนใจเพศตรงข้ามและอยากรู้อยากลองในเรื่องเพศ นำไปสู่การตั้งครรภ์ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญในชีวิต ที่ส่งผลกระทบต่อวัยรุ่นหญิงในหลายๆ ด้านได้แก่ผลกระทบทางด้านจิตใจ ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและการเงิน และผลกระทบทางด้านสังคม รวมถึงส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาทของวัยรุ่นหญิงด้วย อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้พบว่าการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการกลายมาเป็นแม่ของวัยรุ่นมิได้ส่งผลกระทบในเชิงลบเพียงอย่างเดียว แต่ยังส่งผลกระทบในเชิงบวกด้วย และวัยรุ่นหญิงสามารถรับมือกับการเปลี่ยนผ่านและผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ สามารถปรับตัวเข้ากับบทบาทใหม่ได้ในที่สุด โดยแรงสนับสนุนจากครอบครัวและคนรอบข้างมีส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันให้วัยรุ่นหญิงสามารถใช้ชีวิตใหม่ในฐานะผู้ใหญ่และแม่ได้อย่างเหมาะสม

คำสำคัญ: แม่วัยรุ่น การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น วัยรุ่นหญิง ผลกระทบจากการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
Life of Female Adolescent as Mothers
Reena Tadee

This paper is a report of a qualitative study about the transition of female adolescents into motherhood. This study applied the Theory of Psychosocial Development, Transition Theory, and Social Support Theory as lenses of analysis. Qualitative data were collected from 30 teen mothers. In-depth interviews were carried out in urban, semi-urban, and rural areas of Thailand. The results show that most of the participants were in their late-teens. They explained their exposure to unplanned pregnancy by an interest in the opposite sex and curiosity about sex and sexuality while struggling to develop a self-identity. Being pregnant and becoming a parent is an important step in life and has an effect on female teenagers in many ways. Unplanned teen pregnancy impacts teenagers emotionally, financially and economically, and socially. It also results in a change of roles for teen mothers. However, this study also found that there are positive impacts from teen pregnancy. Most teen mothers are able to cope with the changes from the transition, and are able to adapt to their new role as mothers, thanks to the support they received from their family. 

Keywords: Teenage mothers, adolescent pregnancy, female adolescent, impact of adolescent pregnancy
Download: pdf บทความฉบับเต็ม

ข้อมูลทางบรรณานุกรม

ประชากรและสังคม 2560: "ความเป็นธรรม" และ "ความเป็นไท" ด้านเพศและการเจริญพันธุ์: ความท้าทายที่ไม่สิ้นสุด = Sexual & Reproductive Autonomy and Justice: The Unfinished Challenges/ สุชาดา ทวีสิทธิ์ และกุลภา วจนสาระ, บรรณาธิการ.-- พิมพ์ครั้งที่ 1. -- นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560.
(เอกสารทางวิชาการ/สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ; หมายเลข 467)

1. ประชากร. 2. ประชากร -- ไทย. 3. การเจริญพันธุ์. 4. ภาวะเจริญพันธุ์. 5. เพศ. 6. เพศภาวะและเพศวิถี. 7. เพศสัมพันธ์. 8. การวางแผนครอครัว. 9. อนามัยเจริญพันธุ์. 10. พฤติกรรมทางเพศ. 11. สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์. 12. สุขภาวะทางเพศ. 13. เพศสัมพันธุ์ในวัยรุ่น. 14. ความเสมอภาค. 15. ความเป็นธรรมทางการเจริญพันธุ์. I. สุชาดา ทวีสิทธิ์, บรรณาธิการ. II. กุลภา วจนสาระ, บรรณาธิการ. III. มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม. IV. ชื่อเรื่อง: Sexual & Reproductive Autonomy and Justice: The Unfinished Challenges. V. ชื่อชุด.

HQ21 ป231 2560

ISBN: 978-616-443-013-6

ติดต่อคณะทำงานจัดประชุมวิชาการ

โทรศัพท์  02 441 0201-4

วริศรา ไข่ลือนาม ต่อ 301, waiwingrob@gmail.com
วราวรรณ ฐาปนธรรมชัย ต่อ 308, warawan.tha@gmail.com
ภคพร พุทธโกษา ต่อ 216, phakaporn.phu@mahidol.ac.th
กฤติญา สำอางกิจ ต่อ 202, ipsrmahidol.pr@gmail.com

ดูรายละเอียดการประชุมที่ www.ipsr.mahidol.ac.th