TH | EN

บทความในหนังสือ

ประชากรและสังคม 2560
"ความเป็นธรรม" และ "ความเป็นไท" ด้านเพศและการเจริญพันธุ์: ความท้าทายที่ไม่สิ้นสุด

ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยป้องกันพฤติกรรมก่อนการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นตอนต้น
อรทัย หรูเจริญพรพานิช , อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ , อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ , สุรีย์พร พันพึ่ง , พจนา หันจางสิทธิ์ , ธีรนงค์ สกุลศรี , และกัญญา อภิพรชัยสกุล

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมก่อนการมีเพศสัมพันธ์ และพฤติกรรมที่เป็นปัญหาอื่นๆ ของเด็กวัยรุ่นตอนต้น รวมทั้งศึกษาปัจจัยด้านครอบครัว การเลี้ยงดู การคบเพื่อน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมก่อนการมีเพศสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนอายุ 13-15 ปี ที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมต้นของ 4 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี เชียงราย อุดรธานี และสงขลา จำนวน 485 คน ซึ่งถูกเลือกแบบเจาะจงเพื่อเข้าร่วมโครงการ “ครอบครัวไทยในจังหวะสำคัญต่อสุขภาวะของเด็กและเยาวชน” ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้นักเรียนตอบแบบสอบถามด้วยตนเองแบบออนไลน์ที่โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย (ร้อยละ 60 vs. ร้อยละ 40.4) อายุเฉลี่ย 13.8 ปี ประมาณ 2 ใน 3 อยู่ในครอบครัวที่มีพ่อแม่อยู่ด้วยกัน ผลการศึกษาพบว่า เด็กวัยนี้ยังมีความผูกพันใกล้ชิดกับพ่อแม่อยู่มาก และรับรู้ถึงความห่วงใยของพ่อแม่ที่มีต่อตนเอง การสื่อสารในครอบครัวส่วนใหญ่เป็นการสื่อสารในเรื่องทั่วๆ ไป ส่วนการสื่อสารเรื่องสำคัญๆ พ่อแม่มักจะพูดคุยในเรื่องเหล้า บุหรี่ และยาเสพติด มากกว่าที่จะพูดคุยเรื่องเพศ การทดสอบปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมก่อนมีเพศสัมพันธ์พบว่า การรับรู้ว่าพ่อแม่ไม่ต้องการให้มีเพศสัมพันธ์เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการป้องกันพฤติกรรมก่อนมีเพศสัมพันธ์ ส่วนปัจจัยเสี่ยงหรือสนับสนุนพฤติกรรมก่อนมีเพศสัมพันธ์ ได้แก่ การมีแฟน การดื่มเหล้า และการเข้าร่วมขับ/แข่งรถมอเตอร์ไซด์ ข้อค้นพบนี้ช่วยให้เราสามารถแยกแยะกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินงานป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรหรือช่วยเลื่อนระยะเวลาการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของวัยรุ่น 

คำสำคัญ: วัยรุ่นตอนต้น, พฤติกรรมก่อนมีเพศสัมพันธ์, ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยป้องกันเพศสัมพันธ์
Risk and Protective Factors for Pre-sexual Behaviors among Early Adolescents
Orratai Rhucharoenpornpanich, Aphichat Chamratrittirong, Umaporn Pattaravanich, Sureeporn Punpuing, Pojjana HunchTeeranong Sakulsriangsith and Kanya Apipornchaisakul

This research aims to study pre-sexual behaviors and other problem behaviors among early adolescents. Factors associated with pre-sexual behaviors including family structure, parenting behaviors, peer influences and others are also examined. Sample group consisted of 385 secondary school students aged 13-15 years in 4 provinces:- Nonthaburi, Chiang Rai, Udonthani and Songkhla. Samples were specifically selected for the Thai Family Matters Program, conducted by the Instituted for Population and Social Research, Mahidol University. Respondents were asked to complete online self-administered questionnaires. Respondents were more female than male (60% vs. 40%). Mean age was 13.8 years. Approximately two-thirds of respondents were in family with parents living together. Study indicates that adolescents still have close ties with parents and perceive their parent concern. Parental communication is more common when talking about general matters. Communication about significant matters such as alcohol, drug and sex, parents were more likely to talk about alcohol and drugs than talking about sex. Regression model suggests that adolescent’s perception on parent disapproval of having sex is the most significant protective factor for adolescents pre-sexual behaviors. Risk factors for adolescents’ pre-sexual behaviors include having boy/girlfriends, drinking alcohol and going joyride. This research finding may help to identify an appropriate target group for the intervention program to protect or delay sexual initiation among early adolescents.

Keywords: early adolescent, pre-sexual behaviors, risk and protective factors
Download: pdf บทความฉบับเต็ม

ข้อมูลทางบรรณานุกรม

ประชากรและสังคม 2560: "ความเป็นธรรม" และ "ความเป็นไท" ด้านเพศและการเจริญพันธุ์: ความท้าทายที่ไม่สิ้นสุด = Sexual & Reproductive Autonomy and Justice: The Unfinished Challenges/ สุชาดา ทวีสิทธิ์ และกุลภา วจนสาระ, บรรณาธิการ.-- พิมพ์ครั้งที่ 1. -- นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560.
(เอกสารทางวิชาการ/สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ; หมายเลข 467)

1. ประชากร. 2. ประชากร -- ไทย. 3. การเจริญพันธุ์. 4. ภาวะเจริญพันธุ์. 5. เพศ. 6. เพศภาวะและเพศวิถี. 7. เพศสัมพันธ์. 8. การวางแผนครอครัว. 9. อนามัยเจริญพันธุ์. 10. พฤติกรรมทางเพศ. 11. สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์. 12. สุขภาวะทางเพศ. 13. เพศสัมพันธุ์ในวัยรุ่น. 14. ความเสมอภาค. 15. ความเป็นธรรมทางการเจริญพันธุ์. I. สุชาดา ทวีสิทธิ์, บรรณาธิการ. II. กุลภา วจนสาระ, บรรณาธิการ. III. มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม. IV. ชื่อเรื่อง: Sexual & Reproductive Autonomy and Justice: The Unfinished Challenges. V. ชื่อชุด.

HQ21 ป231 2560

ISBN: 978-616-443-013-6

ติดต่อคณะทำงานจัดประชุมวิชาการ

โทรศัพท์  02 441 0201-4

วริศรา ไข่ลือนาม ต่อ 301, waiwingrob@gmail.com
วราวรรณ ฐาปนธรรมชัย ต่อ 308, warawan.tha@gmail.com
ภคพร พุทธโกษา ต่อ 216, phakaporn.phu@mahidol.ac.th
กฤติญา สำอางกิจ ต่อ 202, ipsrmahidol.pr@gmail.com

ดูรายละเอียดการประชุมที่ www.ipsr.mahidol.ac.th