TH | EN

บทความในหนังสือ

ประชากรและสังคม 2560
"ความเป็นธรรม" และ "ความเป็นไท" ด้านเพศและการเจริญพันธุ์: ความท้าทายที่ไม่สิ้นสุด

สุขภาวะทางเพศของผู้สูงอายุหญิงและชายในสังคมไทย
เขมิกา ยามะรัต , อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ และมนทกานติ์ เชื่อมชิต

สัดส่วนผู้สูงอายุไทยได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมา สุขภาวะทางเพศเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญสำหรับคุณภาพชีวิตและผู้สูงวัย คนไทยมักเชื่อว่าเรื่องเพศหรือความสัมพันธ์ทางเพศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาวะทางเพศเป็นเรื่องของประชากรวัยเจริญพันธุ์หรือคนหนุ่มสาวเท่านั้น วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อศึกษาความพึงพอใจในเรื่องเพศและเพศสัมพันธ์ของผู้สูงวัย รวมทั้งศึกษาเรื่องความต้องการทางเพศที่ไม่สัมฤทธ์ผล (unmet needs) ของผู้สูงอายุ โดยเก็บข้อมูลทั้งหญิงและชายอายุระหว่าง 50-79 ปี ในจังหวัดนครราชสีมา สิงห์บุรี และปทุมธานี ซึ่งเป็นการสำรวจโดยใช้แบบสัมภาษณ์สอบถามผู้สูงวัยจำนวน 1,019 คน ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม พ.ศ. 2555 ผลการศึกษาเป็นหญิงร้อยละ 68 ชายร้อยละ 32 ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในเรื่องเพศลดลงเมื่ออายุมากขึ้นทั้งหญิงและชาย ความพึงพอใจด้านเพศสัมพันธ์ในกลุ่มคนมีคู่นั้น ชายมีความพอใจสูงกว่าหญิง หากเปรียบเทียบกับประสบการณ์ในอดีตแล้ว คนไม่มีคู่มีความพึงพอใจสูงกว่าคนมีคู่ หญิงมีคู่ยังคงมีการร่วมเพศในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาร้อยละ 53.6 ในขณะที่ชายร้อยละ 64.2 อย่างไรก็ตาม กิจกรรมทางเพศได้ลดลงตามอายุที่มากขึ้น ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการการปฏิบัติที่อ่อนโยน การกอด สัมผัสที่แสดงความรัก คำพูดที่หวานหู หญิงมีคู่หนึ่งในสี่ไม่มีความต้องการทางเพศแต่ต้องมีเพศสัมพันธ์หรือร่วมเพศ ในขณะที่ชายมีคู่ร้อยละ 13 มีความต้องการทางเพศแต่ไม่มีการร่วมเพศ ผลการศึกษานี้เสนอแนะให้มีการสื่อสารระหว่างคู่ รวมทั้งการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่สังคมเพื่อสุขภาวะทางเพศของผู้สูงวัย

คำสำคัญ: ความเชื่อเรื่องเพศ สุขภาวะทางเพศ เพศของผู้สูงวัย
Sexual Wellbeing among Aging Population in Thai Society
เขมิกา ยามะรัต , อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ และมนทกานติ์ เชื่อมชิต

The proportion of elderly people in Thailand is increasing sharply in the last few decades. Sexual health is one of the quality of life of old people. Thais believe that sexual relations and sexual feelings are most appropriate for persons during their reproductive years. The objectives of this study were to explore sexual satisfaction, unmet needs of the sexual intercourse among senior persons in Thailand. This survey study is a face to face interview technique was used for collecting data from men and women ages 50-79 years residing in Nakhonratchasima Singburi, and Pathumthani province, Thailand in 2012. The sample group included 1,019 elderly aged between 50 to 79 years with 68% women and 32% men. The elderly both women and men had lower sexual satisfaction when the age increased. Married men had higher score of sexual satisfaction than married women. But satisfaction among single people are higher than married people when compared to past experience. The fact that 54% in women and 64.2% in men still engaged in these affairs in the past year. However, sexual activities declined by age. A vast majority wished and satisfied on sweet words/politely communicate as well as hugging and kissing. However one fourth of married women had the experience of unmet needs that they did not want to have sexual intercourse, but they have to. Third teen percents of single male face unmet needs as they want to have sexual intercourse, but they did not have what they want. The result of this study suggested that sexual literacy and communication between partners should be promoted for enhancing sexual wellbeing of the elderly.

Keywords: Sexuality myths, belief, sexual wellbeing, elderly sexuality
Download: pdf บทความฉบับเต็ม

ข้อมูลทางบรรณานุกรม

ประชากรและสังคม 2560: "ความเป็นธรรม" และ "ความเป็นไท" ด้านเพศและการเจริญพันธุ์: ความท้าทายที่ไม่สิ้นสุด = Sexual & Reproductive Autonomy and Justice: The Unfinished Challenges/ สุชาดา ทวีสิทธิ์ และกุลภา วจนสาระ, บรรณาธิการ.-- พิมพ์ครั้งที่ 1. -- นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560.
(เอกสารทางวิชาการ/สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ; หมายเลข 467)

1. ประชากร. 2. ประชากร -- ไทย. 3. การเจริญพันธุ์. 4. ภาวะเจริญพันธุ์. 5. เพศ. 6. เพศภาวะและเพศวิถี. 7. เพศสัมพันธ์. 8. การวางแผนครอครัว. 9. อนามัยเจริญพันธุ์. 10. พฤติกรรมทางเพศ. 11. สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์. 12. สุขภาวะทางเพศ. 13. เพศสัมพันธุ์ในวัยรุ่น. 14. ความเสมอภาค. 15. ความเป็นธรรมทางการเจริญพันธุ์. I. สุชาดา ทวีสิทธิ์, บรรณาธิการ. II. กุลภา วจนสาระ, บรรณาธิการ. III. มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม. IV. ชื่อเรื่อง: Sexual & Reproductive Autonomy and Justice: The Unfinished Challenges. V. ชื่อชุด.

HQ21 ป231 2560

ISBN: 978-616-443-013-6

ติดต่อคณะทำงานจัดประชุมวิชาการ

โทรศัพท์  02 441 0201-4

วริศรา ไข่ลือนาม ต่อ 301, waiwingrob@gmail.com
วราวรรณ ฐาปนธรรมชัย ต่อ 308, warawan.tha@gmail.com
ภคพร พุทธโกษา ต่อ 216, phakaporn.phu@mahidol.ac.th
กฤติญา สำอางกิจ ต่อ 202, ipsrmahidol.pr@gmail.com

ดูรายละเอียดการประชุมที่ www.ipsr.mahidol.ac.th