TH | EN

บทความในหนังสือ

ประชากรและสังคม 2560
"ความเป็นธรรม" และ "ความเป็นไท" ด้านเพศและการเจริญพันธุ์: ความท้าทายที่ไม่สิ้นสุด

เมื่อพ่อแม่ไทยต้องคุยกับลูกเรื่องเพศ
เฉลิมพล แจ่มจันทร์ และกัญญา อภิพรชัยสกุล

ภายใต้สถานการณ์สุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ในเด็กและวัยรุ่นไทยที่มีแนวโน้มเป็นปัญหาเพิ่มขึ้นในหลายเรื่อง สถาบันครอบครัว โดยเฉพาะบทบาทของพ่อแม่ผู้ปกครองในการคุยกับลูกหรือเด็กในปกครองเพื่อให้คำแนะนำและการปรึกษาในเรื่องเพศที่เหมาะสมนับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการพูดคุยกับลูกเรื่องเพศของพ่อแม่ผู้ปกครองไทย และวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตน กลุ่มเป้าหมายของการศึกษา ได้แก่ พ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกหรือเด็กในปกครองอายุ 7-18 ปี โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากการสำรวจในปี 2559 จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 2,446 คน ผลการศึกษาพบว่า ระดับความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนของพ่อแม่ผู้ปกครองไทยยังอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติตามปัจจัยภูมิภาค เพศ กลุ่มอายุ ระดับการศึกษา จำนวนและเพศของลูกหรือเด็กในปกครอง ประสบการณ์การเข้าถึงกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการคุยกับลูกเรื่องเพศ และปัจจัยการเลี้ยงดูในด้านต่างๆ ของพ่อแม่ผู้ปกครอง ในการส่งเสริมและรณรงค์ให้พ่อแม่ผู้ปกครองไทยพูดคุยให้คำแนะนำและการปรึกษากับลูกในเรื่องเพศนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านความรู้ที่จำเป็น และทัศนคติที่เหมาะสมแก่พ่อแม่ผู้ปกครอง ส่งเสริมการเห็นความสำคัญและรู้จักใช้โอกาสหรือสร้างโอกาสในการคุยเรื่องเพศกับลูก

คำสำคัญ: อนามัยการเจริญพันธุ์, ความรู้ ทัศนคติการปฏิบัติตนคุยกับลูกเรื่องเพศ, การสื่อสารในครอบครัว
When Thai parents need to talk about sex with their children
Chalermpol Chamchan and Kanya Apipornchaisakul

Under the worsening sexual and reproductive health situations of Thai youth and adolescent, roles of the family institution have become significantly important. This is especially the role of the parents and guardian in talking with their children about sex to provide appropriate advises and consultation. This study aims to assess the levels of knowledge, attitude and practice (KAP) about discussing the topic of sex with one’s child of Thai parents, and also to examine the influencing factors. The target population was Thai parents (or guardians) with a child in their care age 7 to 18 years. The secondary dataset surveyed in 2016 is employed, including 2,446 samples in total. The results show that KAP of Thai parents in talking with their children about sex are in the moderate levels. The levels are found significantly different by parents’ characteristics and factors including region of residence, age, education level, number and sex of children, exposure to educational campaign to promote talking with children about sex, and also their parenting style.  Based on the findings, in order to promote discussion about sex between parents and their children, knowledge and attitude skill development as well as awareness promotion for parents to find or create opportunities to talk about sex with their children should be emphasized.  

Keywords: reproductive health, Knowledge, Attitude and Practice (KAP), talking-to-children-about-sex, family communication
Download: pdf บทความฉบับเต็ม

ข้อมูลทางบรรณานุกรม

ประชากรและสังคม 2560: "ความเป็นธรรม" และ "ความเป็นไท" ด้านเพศและการเจริญพันธุ์: ความท้าทายที่ไม่สิ้นสุด = Sexual & Reproductive Autonomy and Justice: The Unfinished Challenges/ สุชาดา ทวีสิทธิ์ และกุลภา วจนสาระ, บรรณาธิการ.-- พิมพ์ครั้งที่ 1. -- นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560.
(เอกสารทางวิชาการ/สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ; หมายเลข 467)

1. ประชากร. 2. ประชากร -- ไทย. 3. การเจริญพันธุ์. 4. ภาวะเจริญพันธุ์. 5. เพศ. 6. เพศภาวะและเพศวิถี. 7. เพศสัมพันธ์. 8. การวางแผนครอครัว. 9. อนามัยเจริญพันธุ์. 10. พฤติกรรมทางเพศ. 11. สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์. 12. สุขภาวะทางเพศ. 13. เพศสัมพันธุ์ในวัยรุ่น. 14. ความเสมอภาค. 15. ความเป็นธรรมทางการเจริญพันธุ์. I. สุชาดา ทวีสิทธิ์, บรรณาธิการ. II. กุลภา วจนสาระ, บรรณาธิการ. III. มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม. IV. ชื่อเรื่อง: Sexual & Reproductive Autonomy and Justice: The Unfinished Challenges. V. ชื่อชุด.

HQ21 ป231 2560

ISBN: 978-616-443-013-6

ติดต่อคณะทำงานจัดประชุมวิชาการ

โทรศัพท์  02 441 0201-4

วริศรา ไข่ลือนาม ต่อ 301, waiwingrob@gmail.com
วราวรรณ ฐาปนธรรมชัย ต่อ 308, warawan.tha@gmail.com
ภคพร พุทธโกษา ต่อ 216, phakaporn.phu@mahidol.ac.th
กฤติญา สำอางกิจ ต่อ 202, ipsrmahidol.pr@gmail.com

ดูรายละเอียดการประชุมที่ www.ipsr.mahidol.ac.th