TH | EN
Download เอกสาร

บทความในหนังสือ

ประชากรและสังคม 2560
"ความเป็นธรรม" และ "ความเป็นไท" ด้านเพศและการเจริญพันธุ์: ความท้าทายที่ไม่สิ้นสุด

สุชาดา ทวีสิทธิ์ และ กุลภา วจนสาระ (บรรณาธิการ)

ความเป็น "ไท" ทางเพศและการเจริญพันธุ์ (Sexual and Reproductive Autonomy) 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์

Download pdf

บทบรรณาธิการ
สุชาดา ทวีสิทธิ์
Download: pdf บทความฉบับเต็ม
สถาบันวิจัยประชากรและสังคมกับการขยายพรมแดนความรู้ด้านการเจริญพันธุ์และเพศ
กฤตยา อาชวนิจกุล
IPSR and the Enhancing of Sexual and Reproductive Studies
Kritaya Archavanitkul

Download: pdf บทความฉบับเต็ม
การศึกษาการตั้งเป้าหมายภาวะเจริญพันธุ์ของประเทศไทย
ปราโมทย์ ประสาทกุล และศุทธิดา ชวนวัน
The study of target setting concerning fertility in Thailand
Pramote Prasartkul and Sutthida Chuanwan

Download: pdf บทความฉบับเต็ม
การวางแผนครอบครัวและอนามัยการเจริญพันธุ์ของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ และกัญญา อภิพรชัยสกุล
State of Family Planning and Reproductive Health among Migrant Workers in Thailand
Aphichat Chamratrithirong and Kanya Apipornchaisakul

Download: pdf บทความฉบับเต็ม
คือนักบุญหรือคนบาป: การตีตราผู้ให้บริการด้วยผลพลอยบาปจากการทำแท้ง
กุลภา วจนสาระ
Saint or Sinner: Associated sin from abortion stigma amongst health providers
Kulapa Vajanasara

Download: pdf บทความฉบับเต็ม
คุณภาพการตั้งครรภ์ของหญิงไทยวัยเจริญพันธุ์ ช่วง พ.ศ. 2541-2558
พิมลพรรณ อิศรภักดี และฐิตินันทน์ ผิวนิล
Quality of pregnancy outcomes among Thai women in reproductive age during 1998-2015
Pimonpan Isarabhakdi and Titinan Pewnil

Download: pdf บทความฉบับเต็ม
แบบแผนและแนวโน้มของจำนวนบุตรเกิดรอดจากสตรีที่ไม่ได้แต่งงานในช่วง พ.ศ. 2543-2558
ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์
Pattern and trend of non-marital childbearing in Thailand during 2000 to 2015
Patama Vapattanawong

Download: pdf บทความฉบับเต็ม
การตัดสินใจด้านการเจริญพันธุ์ของคนเจนวาย
มนสิการ กาญจนะจิตรา , รีนา ต๊ะดี และกัญญาพัชร สุทธิเกษม
Gen Y and Fertility Decisions
Manasigan Kanchanachitra, Reena Tadee and Kanyapat Suttikasem

Download: pdf บทความฉบับเต็ม
ชีวิตวัยรุ่นหญิงเมื่อต้องเป็นแม่
รีนา ต๊ะดี
Life of Female Adolescent as Mothers
Reena Tadee

Download: pdf บทความฉบับเต็ม
ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยป้องกันพฤติกรรมก่อนการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นตอนต้น
อรทัย หรูเจริญพรพานิช , อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ , อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ , สุรีย์พร พันพึ่ง , พจนา หันจางสิทธิ์ , ธีรนงค์ สกุลศรี , และกัญญา อภิพรชัยสกุล
Risk and Protective Factors for Pre-sexual Behaviors among Early Adolescents
Orratai Rhucharoenpornpanich, Aphichat Chamratrittirong, Umaporn Pattaravanich, Sureeporn Punpuing, Pojjana HunchTeeranong Sakulsriangsith and Kanya Apipornchaisakul

Download: pdf บทความฉบับเต็ม
สุขภาวะทางเพศของผู้สูงอายุหญิงและชายในสังคมไทย
เขมิกา ยามะรัต , อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ และมนทกานติ์ เชื่อมชิต
Sexual Wellbeing among Aging Population in Thai Society
เขมิกา ยามะรัต , อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ และมนทกานติ์ เชื่อมชิต

Download: pdf บทความฉบับเต็ม
เมื่อพ่อแม่ไทยต้องคุยกับลูกเรื่องเพศ
เฉลิมพล แจ่มจันทร์ และกัญญา อภิพรชัยสกุล
When Thai parents need to talk about sex with their children
Chalermpol Chamchan and Kanya Apipornchaisakul

Download: pdf บทความฉบับเต็ม

ข้อมูลทางบรรณานุกรม

ประชากรและสังคม 2560: "ความเป็นธรรม" และ "ความเป็นไท" ด้านเพศและการเจริญพันธุ์: ความท้าทายที่ไม่สิ้นสุด = Sexual & Reproductive Autonomy and Justice: The Unfinished Challenges/ สุชาดา ทวีสิทธิ์ และกุลภา วจนสาระ, บรรณาธิการ.-- พิมพ์ครั้งที่ 1. -- นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560.
(เอกสารทางวิชาการ/สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ; หมายเลข 467)

1. ประชากร. 2. ประชากร -- ไทย. 3. การเจริญพันธุ์. 4. ภาวะเจริญพันธุ์. 5. เพศ. 6. เพศภาวะและเพศวิถี. 7. เพศสัมพันธ์. 8. การวางแผนครอครัว. 9. อนามัยเจริญพันธุ์. 10. พฤติกรรมทางเพศ. 11. สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์. 12. สุขภาวะทางเพศ. 13. เพศสัมพันธุ์ในวัยรุ่น. 14. ความเสมอภาค. 15. ความเป็นธรรมทางการเจริญพันธุ์. I. สุชาดา ทวีสิทธิ์, บรรณาธิการ. II. กุลภา วจนสาระ, บรรณาธิการ. III. มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม. IV. ชื่อเรื่อง: Sexual & Reproductive Autonomy and Justice: The Unfinished Challenges. V. ชื่อชุด.

HQ21 ป231 2560

ISBN: 978-616-443-013-6

ติดต่อคณะทำงานจัดประชุมวิชาการ

โทรศัพท์  02 441 0201-4

วริศรา ไข่ลือนาม ต่อ 301, waiwingrob@gmail.com
วราวรรณ ฐาปนธรรมชัย ต่อ 308, warawan.tha@gmail.com
ภคพร พุทธโกษา ต่อ 216, phakaporn.phu@mahidol.ac.th
กฤติญา สำอางกิจ ต่อ 202, ipsrmahidol.pr@gmail.com

ดูรายละเอียดการประชุมที่ www.ipsr.mahidol.ac.th