งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14
ประชากรและสังคม 2561

"ความอยู่ดีมีสุขในสังคมไทย: ความฝันหรือความจริง"

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 8.00 - 12.00 น.
ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

about

เกี่ยวกับงานประชุม

เป็นเวลานานเกือบ 5 ทศวรรษ ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ยืนหยัดทำบทบาทสำคัญทางวิชาการให้กับสังคมไทย  กล่าวคือการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในลักษณะสหวิทยาการด้านประชากรและสังคม  อีกทั้งนำเสนอความรู้และข้อค้นพบสำคัญๆ ...

about

กำหนดการ

ปาฐกถานำ
เรื่อง “ความอยู่ดีมีสุขเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
    โดย  ดร.ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์

     

นักเศรษฐศาสตร์ด้านการพัฒนามนุษย์  ธนาคารโลก

about

ลงทะเบียน

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์

about

เอกสาร

โปสเตอร์ แผ่นพับ และบทความวิชาการ

Policy Brief

เนื้อหาบทความสำหรับเผยแพร่

Media

วิดีทัศน์ นิทรรศการ ภาพกิจกรรม