กำหนดการ

ประชากรและสังคม 2561

กำหนดการ

วัน-เวลา กิจกรรม
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 08.35 น. กล่าวรายงาน
รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์                   
ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
08.35 – 08.40 น. พิธีเปิดการประชุม ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
08.40 – 08.50 น. ปาฐกถานำเรื่อง “ความอยู่ดีมีสุขเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
โดย ดร.ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์
นักเศรษฐศาสตร์ด้านการพัฒนามนุษย์  ธนาคารโลก
08.50 – 09.00 น. ถ่ายรูปหมู่
09.00 – 10.00 น. นำเสนอรายงาน
 • นิยามความอยู่ดีมีสุขและตัวชี้วัด
  รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์    
  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • นโยบายด้านความอยู่ดีมีสุข
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์
  อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สถานการณ์ความอยู่ดีมีสุข
  ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์
  ที่ปรึกษาประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • งานวิจัยด้านความอยู่ดีมีสุข
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี
  Adjunct Professor ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ดำเนินรายการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัมพร โห้ลำยอง
อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
10.00 – 10.20 น. วิพากษ์รายงาน
นายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
อดีตนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต
10.20 – 11.00 น.

อภิปรายซักถาม
11.00 – 11.30 น. บรรยายหัวข้อ “ความอยู่ดีมีสุขในสังคมไทยในมุมมองภาคเอกชน” 
โดย ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ
รองประธานและผู้จัดการทั่วไปฝ่ายปฏิบัติการฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ประเทศไทย, บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
11.30 – 11.50 น. อภิปรายซักถาม
11.50 –  12.00 น. สรุป และ ปิดการประชุม
รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์                                                                     
ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

 

พิธีกร

Reena Tadee
นางสาวรีนา ต๊ะดี

นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล