ลงทะเบียน

ประชากรและสังคม 2561

การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม

ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังหนังสือที่ กค.04096.6/ว.122 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2545 และหนังสือที่ กค.0409.6/ว.95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 และสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว

* กรณีที่ท่านต้องการจดหมายเชิญเป็นรายบุคคล เพื่อใช้สำหรับเบิกค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สามารถติดต่อขอได้ที่ คณะทำงานจัดงานประชุม warawan.tha@gmail.com หรือ waiwingrob@gmail.com

ค่าลงทะเบียน  

ประเภท ชำระภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ชำระหลังวันที่ 22 มิถุนายน 2561
/ลงทะเบียนหน้างาน
บุคคลทั่วไป/ข้าราชการ 400 บาท 500 บาท
นักศึกษา 200 บาท 300 บาท

* เอกสาร/หลักฐานที่ต้องนำส่งมาด้วย ได้แก่ หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร, สำเนาบัตรนักศึกษา

การชำระเงิน

  1. ชำระเงินสดได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ติดต่อ คุณวิไลพร  พุ่มแดง
  2. ชำระเงินค่าลงทะเบียน ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี  “สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล” ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา มหาวิทยาลัยมหิดล บัญชีเดินสะพัด   เลขที่บัญชี 333-3-00223-2
  3. กรุณาส่งใบลงทะเบียนและหลักฐานการโอนเงิน (โดยระบุชื่อ-สกุลเบอร์โทรศัพท์ และ หน่วยงานให้ชัดเจน) มาที่โทรสาร: 02 441 9333 หรือ e-mail : waiwingrob@gmail.com, warawan.tha@gmail.com

*กรณีที่ท่านลงทะเบียนออนไลน์ เมื่อโอนเงินแล้ว สามารถ upload หลักฐานการชำระเงินผ่านหน้าระบบลงทะเบียนได้

วิธีการรับสมัคร

  1. สมัครออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ www.ipsr.mahidol.ac.th
  2. Download แบบฟอร์มการลงทะเบียนส่งมายัง e-mail:warawan.tha@gmail.com หรือ โทรสาร: 02 441 9333

 

ที่พัก

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการที่มาจากต่างจังหวัดสามารถจองห้องพักโดยตรงกับทางโรงแรม ดูรายละเอียดโรงแรมได้ทางเว็บไซต์ www.ipsr.mahidol.ac.th (แจ้งงานประชุมประชากรและสังคม 2560 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล)