บทความในหนังสือ

ความหลากหลายทางประชากรและสังคมในประเทศไทย ณ ปี 2558

อารี จำปากลาย ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ กาญจนา ตั้งชลทิพย์
บรรณาธิการ

ISBN 978-616-279-689-0

“เหวี่ยง” และ “วีน” ออนไลน์... ความขัดแย้งและการวิวาทในสื่อสังคมของวัยรุ่น
ภูเบศร์ สมุทรจักร* กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ**
Conflict and Quarreling in Social Media during Adolesence
Bhubate Samutachak*, Kullatip Satararuji**

Download: pdf บทความฉบับเต็ม | pdf ไฟล์นำเสนอ
ใครเป็นใครบนเครือข่ายสังคมออนไลน์: ความหลากหลายทางคุณลักษณะและพฤติกรรม
ปิยวัฒน์ เกตุวงศา*, ศุทธิดา ชวนวัน*
Who are Who in Social Network?: The Diversity of Characteristics and Behaviors
Piyawat Katewongsa*, Sutthida Chuanwan*

Download: pdf บทความฉบับเต็ม | pdf ไฟล์นำเสนอ
วัยรุ่นใช้สื่อออนไลน์อย่างไรในการหาคู่
นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์*
How Teens Use Social Media to Find Sexual Partners
Niphon Darawuttimaprakorn*

Download: pdf บทความฉบับเต็ม | pdf ไฟล์นำเสนอ
ต่างวัยต่างทัศนะ ต่อความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย
พิมลพรรณ อิศรภักดี*
Different Generations, Different Attitudes toward Sexual Diversity in Thai Society
Pimonpan Isarabhakdi*

Download: pdf บทความฉบับเต็ม | pdf ไฟล์นำเสนอ
ความแตกต่างหลากหลายในอาเซียน: ข้อเสนอห้าแนวคิดสำคัญในการพัฒนาประชาคมอาเซียน
ฉันท์หทัย (อรทัย) อาจอ่ำ*
Pluralism and Diversity of ASEAN Countries: Five Prominent Concepts for the Development of the Community
Chanhathai (Orathai) Ard– am*

Download: pdf บทความฉบับเต็ม | pdf ไฟล์นำเสนอ
ความหลากหลายของแรงงานเด็กในประเทศไทย: จะป้องกันและแก้ไขปัญหากันอย่างไร?
กมลชนก ขำสุวรรณ* บุรเทพ โชคธนานุกูล*
Child Labor Diversity in Thailand: How to Prevent and Solve the Problems?
Kamolchanok Khumsuwan*, Burathep Chookthananukoon*

Download: pdf บทความฉบับเต็ม | pdf ไฟล์นำเสนอ
พนักงานบริการหญิงที่มีความเสี่ยงสูง กับการเข้าถึงบริการด้านเอชไอวี: โจทย์สำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุติปัญหาเอดส์
ดุสิตา พึ่งสำราญ*
Higher– risk Female Sex Workers and Access to HIV Prevention Services: Key Factors to Ending AIDS in Thailand
Dusita Phuengsamran*

Download: pdf บทความฉบับเต็ม | pdf ไฟล์นำเสนอ
ชีวมณฑลนครานุรักษ์: แนวคิดภายใต้ความหลากหลายทางชีวภาพในเขตเมือง
ธเนศ กิติศรีวรพันธุ์*
Urban Biosphere Reserve: A Concept Based on Biodiversity in Urban Areas
Thanate Kitisriworaphan*

Download: pdf บทความฉบับเต็ม | pdf ไฟล์นำเสนอ
ข้อท้าทายในการผลิตแรงงานฝีมือไทย เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จงจิตต์ ฤทธิรงค์* รีนา ต๊ะดี**
Challenges in Producing Thai Skilled Labor for AEC Job Market
Jongjit Rittirong*, Reena Tadee**

Download: pdf บทความฉบับเต็ม | pdf ไฟล์นำเสนอ
แรงงานย้ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
อมรา สุนทรธาดา*
Migrant Workers in Greater Mekong Sub –Region
Amara Soonthornthada*

Download: pdf บทความฉบับเต็ม | pdf ไฟล์นำเสนอ
ความหลากหลายในการย้ายถิ่นของมุสลิมสามจังหวัดภาคใต้ : ใครไปมาเลเซีย และใครไปที่อื่น
อารี จำปากลาย*
Diversity of Migration among Muslims in the Three Southernmost Provinces: Who Moves to Malaysia and Who Moves to Other Destinations
Aree Jampaklay*

Download: pdf บทความฉบับเต็ม | pdf ไฟล์นำเสนอ
ชาวต่างชาติในเมืองไทยเป็นใครบ้าง?
ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์*
Foreigners in Thailand
Patama Vapattanawong*

Download: pdf บทความฉบับเต็ม | pdf ไฟล์นำเสนอ
นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในประเทศไทย พ.ศ. 2554–2555
ธีระพงศ์ สันติภพ*
International Students for Graduate Level Education in Thailand: 2011 – 2012
Thirapong Santiphop*

Download: pdf บทความฉบับเต็ม | pdf ไฟล์นำเสนอ
คนข้ามชาติจากพม่าและความเป็นอื่นในสายตาของคนไทย: มองผ่านประเด็นการได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยแบบถาวร
มาลี สันภูวรรณ์*
Myanmar Migrants and ‘Otherness’ in the Eyes of Thais: Through the Context of Granting Permanent Residence
Malee Sunpuwan*

Download: pdf บทความฉบับเต็ม | pdf ไฟล์นำเสนอ
อาชญากรรมข้ามชาติ: ภัยคุกคามไทยและอาเซียน
สักกรินทร์ นิยมศิลป์*
Transnational Organized Crime: A Threat to Thailand and ASEAN
Sakkarin Niyomsilpa*

Download: pdf บทความฉบับเต็ม | pdf ไฟล์นำเสนอ
ความสุขของผู้สูงอายุต่างวัย และต่างวัฒนธรรม
รศรินทร์ เกรย์* รุ้งทอง ครามานนท์** เจตพล แสงกล้า**
Happiness Diversity among Older people in Different Cultures
Rossarin Gray*, Rungthong Kramanon**, Jettapon Sangkla**

Download: pdf บทความฉบับเต็ม | pdf ไฟล์นำเสนอ
ประชากรสามกลุ่มวัยได้อะไรจากการสวดมนต์
เจตพล แสงกล้า* ภาณี วงษ์เอก**
How Do People of Three Generations Benefit from Buddhist Prayer?
Jettapon Sangkla*, Panee Vong –Ek**

Download: pdf บทความฉบับเต็ม | pdf ไฟล์นำเสนอ
การเปลี่ยนแปลงสุขภาพจิตของผู้กำลังย้ายถิ่น ผู้ย้ายถิ่นกลับ และผู้ไม่ย้ายถิ่น
กีรติ จงแจ่มฟ้า* อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์**
Changes of Mental Health Status among Current Migrants, Return Migrants and Non– Migrants
Keerati Jongjamfa*, Umaporn Pattaravanich**

Download: pdf บทความฉบับเต็ม | pdf ไฟล์นำเสนอ
ความสุขคนทำงาน ที่มีสถานภาพสมรสหลากหลายในสังคมไทย: แต่งก็สุข ไม่แต่งก็สุข…..จริงหรือ?
ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต* ปรียา พลอยระย้า**
Marital Diversity and Happiness among Employed People in Thai Society: Happiness with or without Marriage?
Sirinan Kittisuksathit*, Priya Phloiraya**

Download: pdf บทความฉบับเต็ม | pdf ไฟล์นำเสนอ
สถานการณ์การเลี้ยงดูหลาน ในครัวเรือนข้ามรุ่นของประเทศไทย
กาญจนา เทียนลาย* วรรณี หุตะแพทย์*
Situation of Migrant Children in Skipped–generation Households in Thailand
Kanchana Thianlai*, Wannee Hutaphaed*

Download: pdf บทความฉบับเต็ม | pdf ไฟล์นำเสนอ

ติดต่อคณะทำงานจัดประชุมวิชาการ

โทรศัพท์  02 441 0201-4
งานประชาสัมพันธ์ ต่อ 215, 202;  085 380 7317
ดูรายละเอียดการประชุมที่ www.ipsr.mahidol.ac.th