บทความในหนังสือ

ความหลากหลายทางประชากรและสังคมในประเทศไทย ณ ปี 2558

อารี จำปากลาย ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ กาญจนา ตั้งชลทิพย์
บรรณาธิการ

ISBN 978-616-279-689-0

วัยรุ่นใช้สื่อออนไลน์อย่างไรในการหาคู่
นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์*

บทความนี้วิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษาวัยรุ่นชายหญิงจำนวน 20 ราย จากโครงการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อ ทำความเข้าใจพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น โดยบทความนี้ทำการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของพฤติกรรม การมีเพศสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ ผลการวิเคราะห์พบว่า พฤติกรรมการมีแฟนและเพศสัมพันธ์ของ วัยรุ่นแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มคือ (1) มีแฟนทีละคนไม่มีกิ๊ก (2) มีแฟนและกิ๊กแต่จะมีเพศสัมพันธ์กับแฟนคนเดียวเท่านั้น (3) มีแฟนและกิ๊กและมีเพศสัมพันธ์กับทุกคน (4) มีเพศสัมพันธ์กับใครก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนหรือกิ๊ก วัยรุ่นกลุ่ม ที่สามและสี่มีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ เช่น Facebook Line MSN Hi5 ในการหากิ๊กและคู่นอน วัยรุ่นชายใช้ สื่อออนไลน์ในการหาคู่ชัดเจนกว่าวัยรุ่นหญิง อีกทั้งใช้เวลาพูดคุยทำความรู้จักไม่นานก่อนการมีเพศสัมพันธ์ วัยรุ่น กลุ่มที่สองใช้สื่อออนไลน์เป็นช่องทางในการคุยกับกิ๊กแต่ไม่คุยเพื่อจะมีเพศสัมพันธ์ด้วย วัยรุ่นกลุ่มที่หนึ่งใช้สื่อออนไลน์ ในการพูดคุยกับเพื่อนทั่วไปเท่านั้น แต่ไม่ใช้สื่อออนไลน์ในการหาคู่ ผลการศึกษานี้ทำให้ได้ข้อสรุปในเบื้องต้นว่า วัย รุ่นที่นิยมการมีคู่นอนหลายคนจะใช้สื่อออนไลน์เป็นช่องทางในการสื่อสารกับเครือข่ายทางสังคมเท่านั้น


* นักปฏิบัติการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำสำคัญ: วัยรุ่น สื่อออนไลน์ พฤติกรรมทางเพศ
How Teens Use Social Media to Find Sexual Partners
Niphon Darawuttimaprakorn*

This paper is qualitative data analysis of in-depth interviews of 20 male and female teenagrs, which is part of a qualitative research aiming for investigating sexual behavior of teenagers. This analysis is to examine how their sexual behavior relate with their social media usage. This study found that patterns of sexual relationships and behavior of sexually active teenagers can be classified into four groups as follows: (1) Being faithful to only one sexual partner without flirtation with another/others; (2) Being faithful to one sexual partner with flirtation with another/others, but without sexual contact; (3) Having one steady sexual partner plus occasional sexual contact with another/others; (4) Indiscriminately engaging in sexual relationships. Teenageers in Groups 3 and 4 use social network media such as Facebook, LINE, MSN, Hi5, etc., to find someone to have sex with. Such behavior is more common among males than females. In these situations, the time from initiating a chat to engaging in sex is not long. Teenagers in Group 2 use social network media in chatting or flirting with other people with no intention to have sex with. The first group talks with people in social media only as friends. This analysis primarily concludes that teenagers with casual sex behaviors will normally use social media as the key channel cruising for their sexual partners, while others who may not engage in such behaviors are using social media for their social network communication only.


* Researcher, Institute for Population and Social Research, Mahidol University

Keywords: Teenage, Social media, Sexual behavior
Download: pdf บทความฉบับเต็ม | pdf ไฟล์นำเสนอ

ข้อมูลทางบรรณานุกรม

ประชากรและสังคม 2558: ความหลากหลายทางประชากรและสังคมในประเทศไทย ณ ปี 2558 =
Population and Social Diversity in Thailand 2015 / อารี จำปากลาย, ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, กาญจนา
ตั้งชลทิพย์, บรรณาธิการ.-- พิมพ์ครั้งที่ 1. -- นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558.
(เอกสารทางวิชาการ/สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ; หมายเลข 447)

1. ประชากร. 2. ประชากร -- ไทย. 3. ประชากร -- แง่สังคม. 4. ความแตกต่างระหว่างบุคคล. 5. ความแตกต่างทางเพศ.
6. ประชากร -- ทัศนคติ. 7. สื่อสังคมออนไลน์. 8. สื่อสังคมออนไลน์ – พฤติกรรมทางจริยธรรม. I. อารี จำปากลาย, บรรณาธิการ. II

ติดต่อคณะทำงานจัดประชุมวิชาการ

โทรศัพท์  02 441 0201-4
งานประชาสัมพันธ์ ต่อ 215, 202;  085 380 7317
ดูรายละเอียดการประชุมที่ www.ipsr.mahidol.ac.th