บทความในหนังสือ

ความหลากหลายทางประชากรและสังคมในประเทศไทย ณ ปี 2558

อารี จำปากลาย ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ กาญจนา ตั้งชลทิพย์
บรรณาธิการ

ISBN 978-616-279-689-0

ความหลากหลายของแรงงานเด็กในประเทศไทย: จะป้องกันและแก้ไขปัญหากันอย่างไร?
กมลชนก ขำสุวรรณ* บุรเทพ โชคธนานุกูล*

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายของแรงงานเด็ก สำหรับใช้เป็นแนวทางในการกำหนด นโยบายการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานเด็ก โดยใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า แรงงานเด็กในประเทศไทยมีความหลากหลายทั้งมิติประชากรและสังคม ที่สะท้อน ให้เห็นถึงแบบแผนหรือแนวโน้มสถานการณ์ปัญหาของแรงงานเด็ก โดยครอบครัวเป็นสาเหตุหลักสำคัญที่ทำห้มี การใช้แรงงานเด็ก ข้อเสนอแนะ ได้แก่ ควรดำเนินการจัดทำการสำรวจระดับชาติ ด้านการใช้แรงงานเด็ก (National survey on child labor) เพื่อเป็นฐานข้อมูลสถานการณ์ในระดับประเทศ ที่จะช่วยทำให้เห็นขนาดปัญหาที่แท้จริง และควรกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพครอบครัวให้มีความเข้มแข็งและทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้สมาชิก ในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตลอดจนมุ่งเน้นให้เด็กต่างชาติเข้าถึงการศึกษาในระบบเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่ม ความตระหนักของเด็กเกี่ยวกับสิทธิเด็ก ซึ่งจะลดโอกาสที่เด็กจะถูกละเมิดสิทธิ และถูกใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม


* นักปฏิบัติการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำสำคัญ: แรงงานเด็ก ความหลากหลายทางประชากรและสังคม
Child Labor Diversity in Thailand: How to Prevent and Solve the Problems?
Kamolchanok Khumsuwan*, Burathep Chookthananukoon*

This article aims to examine child labor diversity in order to develop guidelines for policy implementation to prevent and eliminate child labor. The study used qualitative research methods and documentary research. The results show that there is diversity in child labor in Thailand in terms of the population and social context. This finding reflects the dynamic pattern and trends of child labor and, thus, the challenge to find solutions. This study also found that the family is the main cause of child labor. The research suggests that government should conduct a national survey on child labor to create a national database of information which better reflects the real situation. Policies and programs which strengthen and increase family potential to bring happiness to its members should be implemented. Lastly, government should put more focus on the formal education of migrant children in order to increase their awareness of child rights. This will reduce the chance of being abused or exploited by the worst forms of child labor.


* Researcher, Institute for Population and Social Research, Mahidol University

Keywords: Child labor, Population and social diversity
Download: pdf บทความฉบับเต็ม | pdf ไฟล์นำเสนอ

ข้อมูลทางบรรณานุกรม

ประชากรและสังคม 2558: ความหลากหลายทางประชากรและสังคมในประเทศไทย ณ ปี 2558 =
Population and Social Diversity in Thailand 2015 / อารี จำปากลาย, ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, กาญจนา
ตั้งชลทิพย์, บรรณาธิการ.-- พิมพ์ครั้งที่ 1. -- นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558.
(เอกสารทางวิชาการ/สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ; หมายเลข 447)

1. ประชากร. 2. ประชากร -- ไทย. 3. ประชากร -- แง่สังคม. 4. ความแตกต่างระหว่างบุคคล. 5. ความแตกต่างทางเพศ.
6. ประชากร -- ทัศนคติ. 7. สื่อสังคมออนไลน์. 8. สื่อสังคมออนไลน์ – พฤติกรรมทางจริยธรรม. I. อารี จำปากลาย, บรรณาธิการ. II

ติดต่อคณะทำงานจัดประชุมวิชาการ

โทรศัพท์  02 441 0201-4
งานประชาสัมพันธ์ ต่อ 215, 202;  085 380 7317
ดูรายละเอียดการประชุมที่ www.ipsr.mahidol.ac.th