บทความในหนังสือ

ความหลากหลายทางประชากรและสังคมในประเทศไทย ณ ปี 2558

อารี จำปากลาย ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ กาญจนา ตั้งชลทิพย์
บรรณาธิการ

ISBN 978-616-279-689-0

ชีวมณฑลนครานุรักษ์: แนวคิดภายใต้ความหลากหลายทางชีวภาพในเขตเมือง
ธเนศ กิติศรีวรพันธุ์*

การขยายตัวของความเป็นเมืองส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องของความ หลากหลายทางชีวภาพ ทำให้เกิดคำถามว่าจะมีวิธีการจัดการความสมดุลระหว่างเมืองกับความหลากหลายทาง ชีวภาพนี้ได้อย่างไร บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิดด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ในเขตเมือง โดยวิเคราะห์ผ่านโครงการริเริ่มชีวมณฑลนครานุรักษ์ที่สนับสนุนโดยองค์กรยูเนสโก การศึกษานี้ ใช้กระบวนการวิเคราะห์เอกสารและเปรียบเทียบกรณีพื้นที่ภายใต้โครงการดังกล่าว ที่ดำเนินงานในต่างประเทศ ผลการวิเคราะห์และทบทวนกรณีศึกษา ชี้ให้เห็นโอกาสและข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้น หากมีการดำเนินการโครงการ ดังกล่าวในระดับสถาบันการศึกษาซึ่งถือเป็นกลไกหนึ่งในแนวคิดของโครงการเขตสงวนชีวมณฑล นอกจากนี้ปัจจัย ที่มีส่วนส่งเสริมให้โครงการดำเนินการได้ เช่น การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ และการสนับสนุนด้านนโยบาย จากภาครัฐ ซึ่งมีคำถามที่ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า บทบาทของประชากรในเมืองต่อการมีส่วนร่วมในเขตชีวมณฑล คืออะไร และเราจะได้อะไรจากแนวคิดดังกล่าว


* นักวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำสำคัญ: ชีวมณฑลเมือง ชีวมณฑลนครานุรักษ์ การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
Urban Biosphere Reserve: A Concept Based on Biodiversity in Urban Areas
Thanate Kitisriworaphan*

Urban sprawl directly affects environmental degradation, especially in terms of biodiversity degradation. This phenomenon raises concern about how to manage population and the environment in order to achieve a balance between urban area utilization and biodiversity protection. This paper aims to introduce a strategy of biodiversity conservation in urban areas under the concept of the Urban Biosphere Reserve supported by the UNESCO. This documentary study compares similar projects in a number of countries. Analyzing cases in foreign countries leads to the question whether this project can be applied in a university area. Furthermore, there are some questions relating to supportive factors such as local people participation, government policy, etc. Also, the role of urban people and potential benefits if this concept is applied are things that need to be answered prior to implementation.


* Post-doctoral researcher, Institute for Population and Social Research, Mahidol University

Keywords: Urban biosphere, Urban biosphere reserve, Biodiversity management
Download: pdf บทความฉบับเต็ม | pdf ไฟล์นำเสนอ

ข้อมูลทางบรรณานุกรม

ประชากรและสังคม 2558: ความหลากหลายทางประชากรและสังคมในประเทศไทย ณ ปี 2558 =
Population and Social Diversity in Thailand 2015 / อารี จำปากลาย, ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, กาญจนา
ตั้งชลทิพย์, บรรณาธิการ.-- พิมพ์ครั้งที่ 1. -- นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558.
(เอกสารทางวิชาการ/สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ; หมายเลข 447)

1. ประชากร. 2. ประชากร -- ไทย. 3. ประชากร -- แง่สังคม. 4. ความแตกต่างระหว่างบุคคล. 5. ความแตกต่างทางเพศ.
6. ประชากร -- ทัศนคติ. 7. สื่อสังคมออนไลน์. 8. สื่อสังคมออนไลน์ – พฤติกรรมทางจริยธรรม. I. อารี จำปากลาย, บรรณาธิการ. II

ติดต่อคณะทำงานจัดประชุมวิชาการ

โทรศัพท์  02 441 0201-4
งานประชาสัมพันธ์ ต่อ 215, 202;  085 380 7317
ดูรายละเอียดการประชุมที่ www.ipsr.mahidol.ac.th