บทความในหนังสือ

ความหลากหลายทางประชากรและสังคมในประเทศไทย ณ ปี 2558

อารี จำปากลาย ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ กาญจนา ตั้งชลทิพย์
บรรณาธิการ

ISBN 978-616-279-689-0

ความหลากหลายในการย้ายถิ่นของมุสลิมสามจังหวัดภาคใต้ : ใครไปมาเลเซีย และใครไปที่อื่น
อารี จำปากลาย*

กระแสหลักของการย้ายถิ่นของมุสลิมจากสามจังหวัดภาคใต้ คือการย้ายถิ่นเข้าไปทำงานในประเทศมาเลเซีย อย่างไรก็ตาม ผู้ย้ายถิ่นจากสามจังหวัดภาคใต้จำนวนไม่น้อยที่เลือกไปทำงานที่อื่นที่ไม่ใช่มาเลเซีย บทความนี้ ตั้งคำถามว่า มุสลิมที่ย้ายถิ่นไปมาเลเซียเหมือนหรือต่างกับมุสลิมที่ย้ายไปถิ่นปลายทางอื่นหรือไม่ อย่างไร และมีความเหมือนและความต่างระหว่างผู้ย้ายถิ่นชายและผู้ย้ายถิ่นหญิง หรือไม่ ข้อมูลที่ใช้มาจากโครงการ “การย้ายถิ่นของผู้หญิงมุสลิมและความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” เก็บข้อมูลระหว่างเมษายน–มิถุนายน 2557 ครอบคลุม 1,102 ครัวเรือน มีสมาชิกครัวเรือนที่เป็นผู้ย้ายถิ่นจำนวนทั้งสิ้น 261 คน

ผลการวิเคราะห์พบว่า มุสลิมที่ไปทำงานที่มาเลเซียมีทุนมนุษย์ (การศึกษา วัย สถานะสุขภาพ) ด้อยกว่า ผู้ย้ายถิ่นที่ไปทำงานในถิ่นปลายทางอื่น ขณะเดียวกันก็มีประสบการณ์ย้ายไปทำงาน ณ ถิ่นปลายทาง (มาเลเซีย) หลายครั้งกว่า ทำงานเป็นลูกจ้างร้านอาหารมากกว่า และส่งเงินกลับบ้านในสัดส่วนที่สูงกว่าผู้ย้ายถิ่นที่อยู่ในถิ่น ปลายทางอื่น ผู้ย้ายถิ่นหญิงต่างกับผู้ย้ายถิ่นชายในด้านสถานภาพความสัมพันธ์กับหัวหน้าครัวเรือน และสถานภาพ สมรส โดยผู้หญิงเป็นลูกของหัวหน้าครัวเรือน และมีสถานภาพสมรสหรือเคยสมรสสูงกว่าผู้ชาย และยังพบว่า สัดส่วน ของผู้ย้ายถิ่นหญิงที่ส่งเงินกลับบ้านสูงกว่าผู้ย้ายถิ่นชาย มีการติดต่อกับครอบครัวต้นทางบ่อยกว่า และครอบครัว ของผู้ย้ายถิ่นหญิงมองว่าครัวเรือนดีขึ้นในเรื่องการมีเงินซื้อข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือนมากกว่าครอบครัวของ ผู้ย้ายถิ่นชาย ผลการศึกษาเน้นความจำเป็นของการพัฒนาทุนมนุษย์ในสามจังหวัดภาคใต้เพื่อให้ผู้คนมีทางเลือก ในการดำรงชีวิตมากขึ้น


* รองศาสตราจารย์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำสำคัญ: มุสลิมสามจังหวัดภาคใต้ การย้ายถิ่นของมุสลิมสามจังหวัดภาคใต้ การย้ายถิ่นไปมาเลเซีย
Diversity of Migration among Muslims in the Three Southernmost Provinces: Who Moves to Malaysia and Who Moves to Other Destinations
Aree Jampaklay*

The main stream of migration among Muslims from the three southernmost provinces is migration to Malaysia. However, a substantial number of them move to other destinations than Malaysia. In this article, I ask whether there are similarities and differences between migrants to Malaysia and migrants who moved to other destinations. I also aim to explore gender differentials of Muslim migrants in these border areas. The analysis is based on data of the study on “Migration of Muslim Women and the Unrest in the Three Southernmost Provinces”, conducted during April–June, 2014 and covered 1,102 households, from which 261 are current migrants.

Results show that migrants to Malaysia represent lower human capital (less educated, older, and less healthy) than migrants to other destinations. Migrants to Malaysia also have prior experience in the destination, e.g., work as an employee in a restaurant, and remit more than migrants to other destinations. Female migrants are different from males in terms of relationship to household head as well as marital status. Female migrants are daughters of household heads and are married or previously married in a higher proportion than male migrants. Results also indicate that female migrants remit more and keep contact with family of origin more often when compared to male migrants. Migration of females was also perceived as improving family’s well–being in terms of household appliances more than migration of males. Findings reinforce the need for human capital development in this border area to open up more opportunities for their livelihood.


* Associate Professor, Institute for Population and Social Research, Mahidol University

Keywords: Muslim in the 3 deep–south provinces, Migration to Malaysia, Gender differentials
Download: pdf บทความฉบับเต็ม | pdf ไฟล์นำเสนอ

ข้อมูลทางบรรณานุกรม

ประชากรและสังคม 2558: ความหลากหลายทางประชากรและสังคมในประเทศไทย ณ ปี 2558 =
Population and Social Diversity in Thailand 2015 / อารี จำปากลาย, ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, กาญจนา
ตั้งชลทิพย์, บรรณาธิการ.-- พิมพ์ครั้งที่ 1. -- นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558.
(เอกสารทางวิชาการ/สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ; หมายเลข 447)

1. ประชากร. 2. ประชากร -- ไทย. 3. ประชากร -- แง่สังคม. 4. ความแตกต่างระหว่างบุคคล. 5. ความแตกต่างทางเพศ.
6. ประชากร -- ทัศนคติ. 7. สื่อสังคมออนไลน์. 8. สื่อสังคมออนไลน์ – พฤติกรรมทางจริยธรรม. I. อารี จำปากลาย, บรรณาธิการ. II

ติดต่อคณะทำงานจัดประชุมวิชาการ

โทรศัพท์  02 441 0201-4
งานประชาสัมพันธ์ ต่อ 215, 202;  085 380 7317
ดูรายละเอียดการประชุมที่ www.ipsr.mahidol.ac.th