บทความในหนังสือ

ความหลากหลายทางประชากรและสังคมในประเทศไทย ณ ปี 2558

อารี จำปากลาย ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ กาญจนา ตั้งชลทิพย์
บรรณาธิการ

ISBN 978-616-279-689-0

ชาวต่างชาติในเมืองไทยเป็นใครบ้าง?
ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์*

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลพื้นฐานเชิงพรรณาว่า ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็น ใคร มีจำนวนเท่าไร กระจายตัวอยู่ที่ไหน และทำอะไร โดยศึกษาจากชุดข้อมูล 100% สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 พบว่า ณ วันสำมะโน 1 กันยายน พ.ศ. 2553 มีชาวต่างชาติซึ่งได้รับการนิยามว่าเป็นผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติ ไทยทั้งหมด (ยกเว้นชาวเขาและกลุ่มชาติพันธุ์) อาศัยอยู่ในประเทศไทยทั้งสิ้น 2,581,141 คน เป็นชายร้อยละ 56 หญิงร้อยละ 44 มีอายุต่ำกว่า 15 ปี 15 –59 ปีและ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 984 และ 7 ตามลำดับ ชาวต่างชาติ จากแต่ละภูมิภาคเป็นชายมากกว่าหญิง 1.1– 3.1 เท่าตัว ยกเว้นชาวต่างชาติจากอเมริกากลางและใต้ที่เป็นหญิง มากกว่าชาย ชาวต่างชาติกลุ่มใหญ่ที่สุดมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คิดเป็นร้อยละ 72 ของทั้งหมด และมีชาวพม่ามากที่สุด 1.3 ล้านคน ในเรื่องของการกระจายตัว พบว่า มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่ในทุกภูมิภาคของ ประเทศ ที่มากที่สุดอยู่ในภาคกลาง (ร้อยละ 40) รองลงมาเป็นกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 27) จังหวัดที่มีชาวต่างชาติ อาศัยอยู่มากที่สุด 5 จังหวัดแรก คือ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร ชลบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี มีชาวต่างชาติที่อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปทั้งสิ้น 2.3 ล้านคน ร้อยละ 20 ของคนกลุ่มนี้ไม่ได้ทำงาน สัดส่วน ชาวต่างชาติที่ไม่ทำงานพบสูงมากในกลุ่มที่มาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออก ยุโรป ออสเตรเลียและโอเชียเนีย และอเมริกาเหนือ ส่วนใหญ่ของผู้ที่ทำงานมีสถานภาพเป็นลูกจ้างเอกชน (ร้อยละ 78) ผู้ที่ทำางานโดยไม่ได้เป็นลูกจ้าง (นายจ้าง ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง ผู้ช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง และสมาชิกของ การรวมกลุ่ม) คิดเป็นร้อยละ 16 สถานภาพของการทำงานเหล่านี้มีความแตกต่างกันบ้างตามกลุ่มของชาวต่างชาติ


* รองศาสตราจารย์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำสำคัญ: ชาวต่างชาติ สำมะโนประชากรและเคหะ วันสำมะโน
Foreigners in Thailand
Patama Vapattanawong*

This article aimed to describe basic information of foreigners in Thailand: Who, how many, where they were and what they did, using data from the 100% sample of the Population and Housing Census 2010. The foreigners in this article were defined as people who were not Thai nationals, excluding undocumented hill–tribes and ethnic minorities. It was found that there were a total of 2,581,141 foreigners residing in Thailand as of September 1, 2010. Fifty–six percent were male and 44% were female. Foreigners aged lower than 15, 15–59, and 60 years or over accounted for 9, 84, and 7% of the population, respectively. Foreigners from regions except Central and South America were more male than female, with sex ratios ranging from 1.1 to 3.1 times. The Southeast Asian foreigners were the biggest group among non –Thais in Thailand, comprising 72% of the total. In addition, Burmese, the most prevalent, accounted for 1.3 million foreigners. It was also found that there are foreign residents in all regions of Thailand. The largest proportion of foreigners resided in the Central region (40%), while the second most populous site for foreigners was Bangkok (27%). The top five provinces by population of foreigners were Bangkok, Samut Sakhon, ChonBuri, Samut Prakan, and Pathum Thani. There were 2.3 million foreigners aged higher than 15 years. Among them, 20% did not work. A high proportion of unemployed foreigners was found among those who were from East Asia, Europe, Australia and Oceania, and North America. Most working foreigners (78%) were private employees. Those whose working status was not employee (employer, self–employed, unpaid family worker, and member of cooperative) accounted for 16%. These working statuses were slightly different across regional groups of foreigners.


* Associate Professor, Institute for Population and Social Research, Mahidol University

Keywords: Foreigners, Population and Housing Census, Census date
Download: pdf บทความฉบับเต็ม | pdf ไฟล์นำเสนอ

ข้อมูลทางบรรณานุกรม

ประชากรและสังคม 2558: ความหลากหลายทางประชากรและสังคมในประเทศไทย ณ ปี 2558 =
Population and Social Diversity in Thailand 2015 / อารี จำปากลาย, ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, กาญจนา
ตั้งชลทิพย์, บรรณาธิการ.-- พิมพ์ครั้งที่ 1. -- นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558.
(เอกสารทางวิชาการ/สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ; หมายเลข 447)

1. ประชากร. 2. ประชากร -- ไทย. 3. ประชากร -- แง่สังคม. 4. ความแตกต่างระหว่างบุคคล. 5. ความแตกต่างทางเพศ.
6. ประชากร -- ทัศนคติ. 7. สื่อสังคมออนไลน์. 8. สื่อสังคมออนไลน์ – พฤติกรรมทางจริยธรรม. I. อารี จำปากลาย, บรรณาธิการ. II

ติดต่อคณะทำงานจัดประชุมวิชาการ

โทรศัพท์  02 441 0201-4
งานประชาสัมพันธ์ ต่อ 215, 202;  085 380 7317
ดูรายละเอียดการประชุมที่ www.ipsr.mahidol.ac.th