บทความในหนังสือ

ความหลากหลายทางประชากรและสังคมในประเทศไทย ณ ปี 2558

อารี จำปากลาย ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ กาญจนา ตั้งชลทิพย์
บรรณาธิการ

ISBN 978-616-279-689-0

คนข้ามชาติจากพม่าและความเป็นอื่นในสายตาของคนไทย: มองผ่านประเด็นการได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยแบบถาวร
มาลี สันภูวรรณ์*

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของคนไทยต่อประเด็นการอยู่ศัยอย่างถาวรของลูกของ คนข้ามชาติจากพม่า โดยมองผ่านการติดต่อสื่อสารกับบุคคลนอกกลุ่มของตนเอง ว่าสามารถลดช่องว่างระหว่าง ความเป็นไทยกับความเป็นอื่นได้หรือไม่ ใช้ข้อมูลจากการสำรวจความคิดเห็นของคนไทยต่อผู้พลัดถิ่นและแรงงาน จากพม่า กลุ่มตัวอย่างคือบุคคลทั่วไปอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,600 คน

จากการศึกษาพบว่า คนไทยมากกว่าร้อยละ 70 ปฎิเสธการอนุญาตการให้อยู่อาศัยแบบถาวรแก่ลูกของ คนข้ามชาติจากพม่าที่เกิดในประเทศไทย แต่เมื่อพิจารณาการได้ใกล้ชิดและติดต่อสื่อสารกับคนข้ามชาติจากพม่า ก็พบว่าคนไทยที่มีเพื่อนหรือคนรู้จักที่เป็นคนข้ามชาติมีแนวโน้มที่จะเห็นด้วยกับการอนุญาตการให้อยู่อาศัยแบบถาวร แก่ลูกของคนข้ามชาติจากพม่าที่เกิดในประเทศไทยมากกว่าคนไทยที่ไม่มีเพื่อนหรือคนรู้จักที่เป็นคนข้ามชาติจากพม่า

ผลการศึกษาชี้ว่า การปฎิเสธการอยู่อาศัยอย่างถาวรของลูกของคนข้ามชาติจากพม่าของคนไทยอาจ เนื่องมาจากความรู้สึกความเป็นไทยที่เชื่อว่าความเป็นไทยนั้นจะต้องผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคมเพื่อหล่อหลอม ให้เกิดความเป็นไทย แต่คนข้ามชาติจากพม่าที่ถูกมองว่าเป็นอื่นนั้นไม่ได้ผ่านกระบวนการขัดเกลาดังกล่าว จึงเปรียบเสมือนภัยคุกคามต่อความภาคภูมิใจในความเป็นชาติหรือความเป็นไทย อย่างไรก็ตาม การได้ใกล้ชิดและ ติดต่อสื่อสารกับคนข้ามชาติจากพม่านั้น สามารถช่วยลดช่องว่างระหว่างความเป็นไทยและความเป็นอื่นลงได้


* อาจารย์ประจำ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำสำคัญ: คนข้ามชาติ ความเป็นไทย ความเป็นอื่น การติดต่อสื่อสารกับนอกกลุ่ม
Myanmar Migrants and ‘Otherness’ in the Eyes of Thais: Through the Context of Granting Permanent Residence
Malee Sunpuwan*

The objective of this study was to explore the attitude of Thais toward granting permanent residence to children of Myanmar migrants in the context of positive contact with out – group members that may alleviate the gap between ‘Thainess’ and ‘otherness’.

This study drew upon the data from the “Survey of Thai public opinion toward displaced persons and migrant workers from Myanmar”. The sample included 1,600 members of the general Thai population, aged 18 years or older. The study found that over 70% of the sample opposed granting permanent residence (PR) to children of Myanmar migrants. By contrast, when taking the experience of positive contact with migrants from Myanmar into consideration, Thais who had friends or knew Myanmar migrants tended to agree with granting PR to children of Myanmar migrants more than their counterparts without constructive contact.

The results suggest that Thai opposition to granting PR status for children of migrants from Myanmar may reflect the feeling of ‘Thainess’ which holds that, to become Thai, one should undergo a process of Thai socialization. However, the majority of the sample felt that migrants from Myanmar had not made that transition at the time of the survey. Thus, through the eyes of Thais, migrants were seen to be a potential threat to the strong Thai sense of national pride. Nevertheless, while the sense of ‘otherness’ still exists, contact with migrants from Myanmar helped in reducing the gap between ‘Thainess’ and ‘otherness’.


* Lecturer, Institute for Population and Social Research, Mahidol University

Keywords: Immigrants, Thainess, Otherness, Contact with out –group members
Download: pdf บทความฉบับเต็ม | pdf ไฟล์นำเสนอ

ข้อมูลทางบรรณานุกรม

ประชากรและสังคม 2558: ความหลากหลายทางประชากรและสังคมในประเทศไทย ณ ปี 2558 =
Population and Social Diversity in Thailand 2015 / อารี จำปากลาย, ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, กาญจนา
ตั้งชลทิพย์, บรรณาธิการ.-- พิมพ์ครั้งที่ 1. -- นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558.
(เอกสารทางวิชาการ/สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ; หมายเลข 447)

1. ประชากร. 2. ประชากร -- ไทย. 3. ประชากร -- แง่สังคม. 4. ความแตกต่างระหว่างบุคคล. 5. ความแตกต่างทางเพศ.
6. ประชากร -- ทัศนคติ. 7. สื่อสังคมออนไลน์. 8. สื่อสังคมออนไลน์ – พฤติกรรมทางจริยธรรม. I. อารี จำปากลาย, บรรณาธิการ. II

ติดต่อคณะทำงานจัดประชุมวิชาการ

โทรศัพท์  02 441 0201-4
งานประชาสัมพันธ์ ต่อ 215, 202;  085 380 7317
ดูรายละเอียดการประชุมที่ www.ipsr.mahidol.ac.th