บทความในหนังสือ

ความหลากหลายทางประชากรและสังคมในประเทศไทย ณ ปี 2558

อารี จำปากลาย ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ กาญจนา ตั้งชลทิพย์
บรรณาธิการ

ISBN 978-616-279-689-0

อาชญากรรมข้ามชาติ: ภัยคุกคามไทยและอาเซียน
สักกรินทร์ นิยมศิลป์*

อาชญากรรมข้ามชาติกำลังเป็นปัญหาความมั่นคงนอกรูปแบบที่สำคัญในโลกยุคโลกาภิวัตน์ โดยองค์กร อาชญากรรมข้ามชาติ (ซึ่งในบทความนี้จะเรียกสั้นๆ ว่ากลุ่มมาเฟียข้ามชาติ) ได้ขยายการปฏิบัติการเข้ามาในประเทศ กำลังพัฒนาทั่วโลก บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้ให้เห็นว่า 1) โลกาภิวัตน์และการสิ้นสุดยุคสงครามเย็น นำไปสู่การลดบทบาทของรัฐ และการขยายบทบาทขององค์กรนอกภาครัฐจำนวนมาก โดยองค์กรอาชญากรรม ข้ามชาติเป็นองค์กรนอกภาครัฐกลุ่มหนึ่งซึ่งเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นปัญหาที่ท้าทายอำนาจรัฐในปัจจุบัน 2) องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติได้ขยายธุรกิจไปยังประเทศกำลังพัฒนาต่างๆ มากขึ้น และเข้าไปเกี่ยวพันกับปัญหา อาชญากรรมหลายประเภท ที่สำคัญเช่น การค้ายาเสพติด สินค้าปลอมแปลง การค้ามนุษย์ และการฟอกเงิน เป็นต้น 3) ภูมิภาคอาเซียนเป็นภูมิภาคที่ประสบปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติหลายประเภท โดยส่วนใหญ่เป็นปัญหา อาชญากรรมข้ามพรมแดน และมีกลุ่มมาเฟียข้ามชาติจากหลายประเทศเข้ามาดำเนินการ โดยไทยเป็นประเทศหนึ่ง ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของขบวนการปลอมแปลงหนังสือเดินทางข้ามชาติ 4) ในด้านนโยบาย อาเซียนและไทย มีกฎหมายป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติที่สอดคล้องกับหลักสากล และมีการจัดทำความร่วมมือ ในระดับภูมิภาคที่มุ่งแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกัน แต่ในทางปฏิบัติ ประเทศอาเซียนขาดประสิทธิภาพ ในการจัดการปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและปัญหาข้ามพรมแดนต่างๆ จนหลายปัญหาขยายวงขึ้นจนกลายเป็น ปัญหาระหว่างประเทศ เช่น ปัญหาการค้ามนุษย์ เป็นต้น 5) อาเซียนควรทบทวนแนวทางความร่วมมือซึ่งยึดถือ ธรรมเนียมปฏิบัติที่เรียกว่า “วิถีอาเซียน” ซึ่งเป็นข้อจำกัดมิให้อาเซียนขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ โดยอาเซียนควรถือว่าปัญหาข้ามพรมแดนต่างๆ ซึ่งรวมถึงอาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาร่วม ของทั้งภูมิภาค และต้องร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเชิงรุกอย่างจริงจัง


* อาจารย์ประจำ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำสำคัญ: อาชญากรรมข้ามชาติ องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ธุรกิจผิดกฎหมาย มาเฟียข้ามชาติ อาเซียน
Transnational Organized Crime: A Threat to Thailand and ASEAN
Sakkarin Niyomsilpa*

Transnational crime is a non – traditional security problem which poses a threat to the international community in the present era of globalization. Transnational organized crime (TOC) (referred to as “foreign mafia groups” in this article) is expanding into developing countries in search of new opportunities. The ASEAN region is increasingly threatened by the growth of TOC. The major arguments in this paper are as follows: 1) Globalization and the post –Cold War era have resulted in the reduced role of the state and paved the way for the increasing influence of non–state actors. TOC is a non– state actor which has emerged as a challenge to state authority; 2) TOC has extended its business operations overseas and is involved with major crimes such as narcotics, counterfeit goods, human trafficking, and money laundering; 3) ASEAN member countries are struggling to combat TOC and encroachment of foreign mafia groups in the region. Thailand, for example, is a major target for passport and other ID fraud operations of Asian and European mafia groups; 4) Thailand and other ASEAN member countries have introduced policies to combat TOC in accordance with international laws, and are working towards regional cooperation in this field. However, so far, this regional cooperation has been ineffective in controlling the growth of TOC; 5) ASEAN member countries should review the organizations’ tradition of “the ASEAN Way” (that emphasizes non–interference in internal affairs of other member states and promotion of consensus). That is because TOC is a cross–border issue which should be considered as a regional concern which requires pro– active regional action.


* Lecturer, Institute for Population and Social Research, Mahidol University

Keywords: Transnational crime, Transnational organized crime (TOC), Illicit business, Foreign Mafia, ASEAN
Download: pdf บทความฉบับเต็ม | pdf ไฟล์นำเสนอ

ข้อมูลทางบรรณานุกรม

ประชากรและสังคม 2558: ความหลากหลายทางประชากรและสังคมในประเทศไทย ณ ปี 2558 =
Population and Social Diversity in Thailand 2015 / อารี จำปากลาย, ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, กาญจนา
ตั้งชลทิพย์, บรรณาธิการ.-- พิมพ์ครั้งที่ 1. -- นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558.
(เอกสารทางวิชาการ/สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ; หมายเลข 447)

1. ประชากร. 2. ประชากร -- ไทย. 3. ประชากร -- แง่สังคม. 4. ความแตกต่างระหว่างบุคคล. 5. ความแตกต่างทางเพศ.
6. ประชากร -- ทัศนคติ. 7. สื่อสังคมออนไลน์. 8. สื่อสังคมออนไลน์ – พฤติกรรมทางจริยธรรม. I. อารี จำปากลาย, บรรณาธิการ. II

ติดต่อคณะทำงานจัดประชุมวิชาการ

โทรศัพท์  02 441 0201-4
งานประชาสัมพันธ์ ต่อ 215, 202;  085 380 7317
ดูรายละเอียดการประชุมที่ www.ipsr.mahidol.ac.th