บทความในหนังสือ

ความหลากหลายทางประชากรและสังคมในประเทศไทย ณ ปี 2558

อารี จำปากลาย ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ กาญจนา ตั้งชลทิพย์
บรรณาธิการ

ISBN 978-616-279-689-0

ความสุขคนทำงาน ที่มีสถานภาพสมรสหลากหลายในสังคมไทย: แต่งก็สุข ไม่แต่งก็สุข…..จริงหรือ?
ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต* ปรียา พลอยระย้า**

บทความนี้ศึกษาความสุขของคนทำงาน ที่มีสถานภาพสมรสหลากหลายในสังคมไทย โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ รอบที่ 2 พ.ศ. 2556 ของโครงการ “จับตาสถานการณ์ความสุขคนทำงานในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2554 – 2557” ดำเนินงานโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ประชากรตัวอย่าง คือคนทำงานอายุระหว่าง 18 – 69 ปี จำนวน 7,529 ราย ที่กำลังทำงานในภาครัฐ และภาคเอกชน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ ความแปรปรวน (ANOVA) ผลการศึกษาแสดงว่า คนทำงานที่มีสถานภาพสมรสหลากหลาย ได้แก่ โสด แต่งงาน และอยู่ด้วยกัน แต่งงานแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน ไม่แต่งงานแต่อยู่ด้วยกัน หม้าย หย่าร้าง/แยกทาง/เลิกกัน ส่วนใหญ่เป็น คนรุ่นกลุ่มอายุ Gen Y (18 – 33 ปี) ประมาณครึ่งหนึ่งเป็นโสด หรือไม่แต่งงานแต่อยู่ด้วยกัน คนทำงานทั้งหมด ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในคุณภาพชีวิต และความสุข อย่างไรก็ตาม แม้ทุกกลุ่มมีระดับความสุขในระดับสูง แต่พบ ความแตกต่างของระดับความสุขกับสถานภาพสมรส คือ คนทำงานที่แต่งงานและอยู่ด้วยกันมีระดับความสุขสูงที่สุด ขณะที่คนทำงานไม่แต่งงานแต่อยู่ด้วยกันมีระดับความสุขต่ำที่สุด


* รองศาสตราจารย์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
** นักวิจัยโครงการ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คำสำคัญ: ความสุข คนทำงานที่มีสถานภาพสมรสหลากหลาย
Marital Diversity and Happiness among Employed People in Thai Society: Happiness with or without Marriage?
Sirinan Kittisuksathit*, Priya Phloiraya**

This article examines the happiness level among the employed people across marital statuses including single, married living together, married living apart, cohabitating, widowed, and divorced/separated. This study used secondary data from Round 2 (July to December, 2013) of ‘the Happiness Watch in Thailand, 2011–2014’, conducted by the Institute for Population and Social Research, Mahidol University. The study sample includes 7,529 employed people aged between 18 – 69 years, working in the public and private sectors. The ANOVA method was used in the analysis. Results show that most of the employed people are in young age (18 –33 years), or so – called Gen Y. The majority are either single or cohabitating. Most of them are satisfied with the quality of life and have a high level of happiness. The analysis found differentials of happiness across marital diversity among the employed people. A striking finding is that married people living together have the highest level of happiness, while cohabiting people have the lowest level of happiness.


* Associate Professor, Institute for Population and Social Research, Mahidol University
** Project –based Researcher, Institute for Population and Social Research, Mahidol University

Keywords: Happiness, Employed people with marital diversity
Download: pdf บทความฉบับเต็ม | pdf ไฟล์นำเสนอ

ข้อมูลทางบรรณานุกรม

ประชากรและสังคม 2558: ความหลากหลายทางประชากรและสังคมในประเทศไทย ณ ปี 2558 =
Population and Social Diversity in Thailand 2015 / อารี จำปากลาย, ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, กาญจนา
ตั้งชลทิพย์, บรรณาธิการ.-- พิมพ์ครั้งที่ 1. -- นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558.
(เอกสารทางวิชาการ/สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ; หมายเลข 447)

1. ประชากร. 2. ประชากร -- ไทย. 3. ประชากร -- แง่สังคม. 4. ความแตกต่างระหว่างบุคคล. 5. ความแตกต่างทางเพศ.
6. ประชากร -- ทัศนคติ. 7. สื่อสังคมออนไลน์. 8. สื่อสังคมออนไลน์ – พฤติกรรมทางจริยธรรม. I. อารี จำปากลาย, บรรณาธิการ. II

ติดต่อคณะทำงานจัดประชุมวิชาการ

โทรศัพท์  02 441 0201-4
งานประชาสัมพันธ์ ต่อ 215, 202;  085 380 7317
ดูรายละเอียดการประชุมที่ www.ipsr.mahidol.ac.th