ติดต่อคณะทำงานจัดประชุมวิชาการ

โทรศัพท์  02 441 0201-4
วริศรา ไข่ลือนาม ต่อ 301;  083 706 2822,  waiwingrob@gmail.com
วราวรรณ ฐาปนธรรมชัย ต่อ 308;  087 400 1005,  warawan.tha@gmail.com
ภคพร พุทธโกษา ต่อ 216;  081 565 0095,  phakaporn.phu@mahidol.ac.th
งานประชาสัมพันธ์ ต่อ 215, 202;  085 380 7317
ดูรายละเอียดการประชุมที่ www.ipsr.mahidol.ac.th

ติดต่อคณะทำงานจัดประชุมวิชาการ

โทรศัพท์  02 441 0201-4
งานประชาสัมพันธ์ ต่อ 215, 202;  085 380 7317
ดูรายละเอียดการประชุมที่ www.ipsr.mahidol.ac.th