หลักการและเหตุผล:
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินบทบาทสำคัญทางวิชาการให้กับสังคมไทย และนานาชาติ มาเป็นเวลากว่าสี่ทศวรรษ สถาบันฯ พัฒนาองค์ความรู้ที่มีฐานมาจากงานวิจัยในลักษณะสหวิทยาการด้านประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์  เพื่อส่งต่อให้ผู้กำหนดนโยบาย สื่อมวลชน และสาธารณชนทั่วไป  สถาบันฯ ตั้งใจแน่วแน่ที่จะสร้างสรรบทบาททางวิชาการให้สอดคล้อง ตอบสนอง และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านประชากร สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ที่เกิดขึ้น ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก เพื่อบอกกล่าวและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อค้นพบจากงานวิจัยและการวิเคราะห์ด้านประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันฯ  สถาบันฯ จัดประชุมวิชาการระดับชาติขึ้นตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา  การประชุมวิชาการนี้ เป็นโอกาสสำคัญที่นักวิชาการด้านประชากรและสังคม ได้สื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายที่มุ่งสร้างสังคมที่เข้มแข็งในระยะยาว การประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2558 เรื่อง “ความหลากหลายทางประชากรและสังคมในประเทศไทย ณ ปี 2558” นี้ นับเป็นปีที่ 11 รวบรวมบทความที่สะท้อนมิติความแตกต่างของประชากรไทยในหลากแง่มุม  ทั้งความต่างที่เกิดเพราะวัยต่างกัน เพศต่างกัน ที่อยู่อาศัยต่างกัน หรือมีวัฒนธรรมที่ต่างกัน ฉายภาพผ่านความแตกต่างของพฤติกรรมด้านประชากรและสังคม เผยให้เห็นความต้องการ วิถีชีวิต และปฏิสัมพันธ์ ทั้งในระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน สังคม และระดับมหภาค เป็นความหลากหลายที่กอปร์ขึ้นเป็นประชากรไทย เป็นสังคมไทย ที่ต้องทำความเข้าใจบนฐานข้อมูลของงานวิจัยที่เชื่อถือได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่สถาบันฯ ยึดถือมาโดยตลอด
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อนำเสนอแง่มุมของความหลากหลายทางประชากรและสังคมในประเทศไทย
  2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ และมุมมองในเรื่องความหลากหลายทางประชากร และสังคมของประชากรไทยในมิติต่างๆ
  3. เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานด้านประชากรและสังคมในระยะยาวจากทุกภาคส่วน
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม : 600 คน      

ประกอบด้วย

  1. องค์กรและเครือข่ายด้านประชากรและสังคม ทั้งของรัฐและเอกชน
  2. คณาจารย์และนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆ
  3. ผู้ทรงคุณวุฒิ
  4. นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
สถานที่ประชุม

ณ ห้องราชเทวีแกรนด์  ชั้น 3  โรงแรมเอเซีย  ราชเทวี  กรุงเทพมหานคร

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการที่มาจากต่างจังหวัดสามารถจองห้องพักโดยตรงกับทาง โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ  (แจ้งงานประชุมประชากรและสังคม 2558 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล) โทรศัพท์ 02 217 0109

ติดต่อคณะทำงานจัดประชุมวิชาการ

โทรศัพท์  02 441 0201-4
งานประชาสัมพันธ์ ต่อ 215, 202;  085 380 7317
ดูรายละเอียดการประชุมที่ www.ipsr.mahidol.ac.th