Download เอกสาร

บทความในหนังสือ

ประชากรและสังมคม 2559
ประเทศไทยกับศตวรรษแห่งการย้ายถิ่นแห่งชาติ

สุรีย์พร พันพึ่ง, จรัมพร โห้ลำยอง, ศุทธิดา ชวนวัน
Kerry Richter, Lylla Winzer, Marc Voelker
บรรณาธิการ

ISBN 978-616-279-821-4

Migration Talk
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล
Download pdf

แรงงานข้ามชาติที่ไม่อาจละทิ้ง: ทรรศนะทางเศรษฐศาสตร์ของการเลือกปฏิบัติในตลาดแรงงาน
จรัมพร โห้ลำยอง
The Indispensable Migrant Workers: Economics Viewpoint of Discrimination in the Labor Market
Charamporn Holumyong

Download: pdf บทความฉบับเต็ม | pdf ไฟล์นำเสนอ
หลักประกันทางสุขภาพสำหรับประชากรข้ามชาติ ในประเทศไทย: เรามาถึง ณ จุดไหน?
เฉลิมพล แจ่มจันทร์, กัญญา อภิพรชัยสกุล
Health Security for Cross–border Migrants in Thailand: Where Have We Been?
Chalermpol Chamchan, Kanya Apipornchaisakul

Download: pdf บทความฉบับเต็ม | pdf ไฟล์นำเสนอ
การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือข้ามชาติ และนโยบายดึงดูดแรงงานฝีมือต่างชาติของเอเชีย
สักกรินทร์ นิยมศิลป์
Highly skilled Migration and Policies to Attract Highly skilled Migrants in Asia
Sakkarin Niyomsilpa

Download: pdf บทความฉบับเต็ม | pdf ไฟล์นำเสนอ
รูปแบบการบูรณาการทางสังคม ของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์, สุรีย์พร พันพึ่ง, จรัมพร โห้ลำยอง, เฉลิมพล แจ่มจันทร์, กัญญา อภิพรชัยสกุล และ สิรินทร์ญา ไข่เขียว
The Typology of Social Integration of Cross border Migrant Workers in Thailand
Aphichat Chamratrithirong, Sureeporn Punpuing, Charamporn Holumyong, Chalermpol Chamchan, Kanya Apipornchaisakul and Sirinya Kaikeaw

Download: pdf บทความฉบับเต็ม | pdf ไฟล์นำเสนอ
วิถีไทยจำเป็นหรือไม่? การศึกษาเชิงคุณภาพ ด้านการบูรณาการและคุณภาพชีวิต ของผู้ย้ายถิ่นระยะยาวชาวยุโรปในประเทศไทย
ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ, มนสิการ กาญจนะจิตรา
‘Thai Way’ or ‘My Way’? A Qualitative Study of Integration and Well–being among Long–Term European Migrants in Thailand
Pattraporn Chuenglertsiri, Manasigan Kanchanachitra

Download: pdf บทความฉบับเต็ม | pdf ไฟล์นำเสนอ
การแต่งงานข้ามพรมแดน และการเคลื่อนชั้นทางสังคมและเศรษฐกิจ ของการย้ายถิ่นของคนไทยในประเทศออสเตรีย
อเล็กซานเดอร์ ทรู๊ป, โฆษิตา บุตรรัตน์
Cross–border Marriages and Socioeconomic Mobility of Thai migrants in Austria
Alexander Trupp, Kosita Butratana

Download: pdf บทความฉบับเต็ม | pdf ไฟล์นำเสนอ
แรงงานไทยในเกาหลีใต้: ปัญหาและอุปสรรค ของการเข้าถึงความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนของไทยและเกาหลีใต้
รีนา ต๊ะดี
Thai Migrant Workers in South Korea: Challenges and Access to Migrant Help Services
Reena Tadee

Download: pdf บทความฉบับเต็ม | pdf ไฟล์นำเสนอ
ชีวิตและความหวังของผู้ต้องขังหญิงต่างชาติ ในเรือนจำไทย
กุลภา วจนสาระ
Life and Hope of Foreign Female Inmates in Thai Prisons
Kulapa Vajanasara

Download: pdf บทความฉบับเต็ม | pdf ไฟล์นำเสนอ
ผู้สูงอายุต่างชาติในสังคมไทย
กนกวรรณ ธราวรรณ
Older Foreigners in Thai Society
Kanokwan Tharawan

Download: pdf บทความฉบับเต็ม | pdf ไฟล์นำเสนอ
ผลกระทบของความเสื่อมโทรม สิ่งแวดล้อมทางด้านขยะมูลฝอย ต่อที่อยู่อาศัยของแรงงานข้ามชาติ
ธีระพงศ์ สันติภพ
Effects of Environmental Solid Waste Degradation on Migrants Workers’ Residences
Thirapong Santiphop

Download: pdf บทความฉบับเต็ม | pdf ไฟล์นำเสนอ
การประเมินบทบาทของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ในการส่งเสริมวิถีชีวิตที่เอื้อต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม: การทบทวนวรรณกรรม
มาร์ก เฟิลแคร์
Assessing the Role of Health Practitioners in Promoting Healthy and Ecologically Sensitive Lifestyles: A Literature Review
Marc Voelker

Download: pdf บทความฉบับเต็ม | pdf ไฟล์นำเสนอ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตกเป็นเหยื่อ ของความรุนแรงทางเพศของผู้หญิงและผู้ชาย ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ลีลา วินเซอร์, ธัญญา บวรวัฒนางกูร
Factors Associated with Sexual Victimization of Women and Men in Southeast Asia
Lylla Winzer, Tanya Bovornvattanangkul

Download: pdf บทความฉบับเต็ม | pdf ไฟล์นำเสนอ
Effects of Parental Migration on Children's Well-Being: Findings from a Study of Vulnerable Children
Kerry Richter, Dusita Phuengsamran and Aree Jampaklay
Effects of Parental Migration on Children's Well-Being: Findings from a Study of Vulnerable Children
Kerry Richter, Dusita Phuengsamran and Aree Jampaklay

Download: pdf บทความฉบับเต็ม | pdf ไฟล์นำเสนอ

ติดต่อคณะทำงานจัดประชุมวิชาการ

โทรศัพท์  02 441 0201-4
งานประชาสัมพันธ์ ต่อ 215, 202;  085 380 7317
ดูรายละเอียดการประชุมที่ www.ipsr.mahidol.ac.th