ข้อความอวยพร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 50 ปี

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านของสถาบันฯ ที่ให้ความสำคัญกับเยาวชนโดยมอบทุนการศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตแก่นักเรียนอย่างต่อเนื่องด้วยดีตลอดมา ขออำนาจแห่งคุณความดีส่งผลดลบันดาลให้ท่าน ครอบครัวและสถาบันฯ จงประสบแต่ความสุข ความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไปเทอญ.

โดย: นางสาวนภาพรรณ คงคาน้อย
หน่วยงาน: ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา)
เมื่อ: 2021-10-28 06:12:23

[10]