ข้อความอวยพร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 50 ปี

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งในวาระครบรอบ 50 ปีซึ่งเป็นกาลเวลาที่เติบโตอย่างเข้มแข็ง และได้สร้างและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่สังคมโลก

โดย: รศ.ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน
หน่วยงาน: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เมื่อ: 2021-11-11 10:33:00

[27]