ขั้นตอนการใช้งาน Book Stock Online

ขั้นตอนการใช้งาน Book Stock Online

การฝากหนังสือที่คลังหนังสือออนไลน์
  1. ขอให้ผู้ฝากแจ้งความจำนงในการนำหนังสือมาฝากเก็บไว้ที่คลังหนังสือออนไลน์ ได้ที่คุณจีรวรรณ  หงษ์ทอง โดยการโทรแจ้งที่ 100 หรือ ทางอีเมล์ Jeerawan.hot@mahidol.ac.th สิ่งที่ท่านจะต้องแจ้งมีดังนี้
  1. ชื่อหนังสือ 
  2. ผู้แต่ง 
  3. รหัสหนังสือ (หมายเลขเอกสารทางวิชาการของสถาบัน)
  4. ราคา (ถ้ามี)
  5. จำนวนที่ฝาก

  2. หนังสือทุกปกจะมีระยะเวลาในการฝากได้เพียง 5 ปี (ตามข้อตกลง)

การเบิกหนังสือ

 1. ใส่ Username (ชื่อภาษาอังกฤษ) และ Password (PRxxxx)  ด้วยรหัสการจองห้องประชุมของสถาบันฯ
 2. เช็ครายการหนังสือที่จะเบิก จากหน้าหลัก ท่านสามารถค้นหาข้อมูลโดยการค้นจาก ชื่อเรื่อง  รหัสหนังสือ (หมายเลขเอกสารทางวิชาการ) หรือปีที่พิมพ์  อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
 3. เมื่อท่านเจอหนังสือที่ต้องการเบิก ให้คลิกที่แถบสีม่วง แล้วบันทึกข้อความตามที่มีช่องว่างให้ท่านกรอก รายละเอียดการเบิกหนังสือ เช่น เบอร์ติดต่อ  จำนวนที่เบิก  หมายเหตุว่าจะมอบให้ใคร หรือจะใช้ใน งานอะไร  และวันที่รับหนังสือ กรอกครบทุกช่องแล้ว ท่านก็กดบันทึกรายการเบิกหนังสือ
 4. กรณีที่ท่านเบิกไปแล้วใช้ไม่หมด ให้นำมาคืนที่ห้องเผยแพร่ฯ หรือโทร. 100
 5. การเบิกหนังสือ ขอให้ท่านกรุณาทำรายการเบิกล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อความสะดวกในการ  จัดเตรียมหนังสือ
............................................

www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2557
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยา ลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73 170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th