Books Stock
ประชากรและการพัฒนา ปีที่39 ฉบับที่ 3 กุมภาพันธ์-มีนาคม 2562 ประชากรและการพัฒนา ปีที่39 ฉบับที่ 3 กุมภาพันธ์-มีนาคม 2562
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3903   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 700 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 429 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2562   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 22 กุมภาพันธ์ 2562
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 22 กุมภาพันธ์ 2567
ที่เก็บหนังสือ : G1/1, G1/2
ประชากรและการพัฒนา ปีที่39 ฉบับที่ 2 ธันวาคม-มกราคม 2562 ประชากรและการพัฒนา ปีที่39 ฉบับที่ 2 ธันวาคม-มกราคม 2562
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3902   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 473 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2562   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 29 มีนาคม 2562
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 29 มีนาคม 2567
ที่เก็บหนังสือ : G1/4
สุขภาพคนไทย 2562 สุขภาพคนไทย 2562
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : N483   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 945 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 107 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2562   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 24 เมษายน 2562
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 24 เมษายน 2567
ที่เก็บหนังสือ : D3/3,D3/4,E3/4,E4/4
ประชากรและการพัฒนา ปีที่39 ฉบับที่ 4 เมษายน-พฤษภาคม 2562 ประชากรและการพัฒนา ปีที่39 ฉบับที่ 4 เมษายน-พฤษภาคม 2562
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3904   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 185 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2562   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 15 เมษายน 2562
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 15 เมษายน 2567
ที่เก็บหนังสือ : F1/5
ปกแฟ้มสำหรับใส่แผ่นพับ ปกแฟ้มสำหรับใส่แผ่นพับ
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : IPSR62   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 400 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2562   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 16 พฤษภาคม 2562
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 16 พฤษภาคม 2567
ที่เก็บหนังสือ : G1/1
แผ่นพับแนะนำสถาบันอังกฤษไทย แผ่นพับแนะนำสถาบันอังกฤษไทย
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : IPSR62_1   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 1000 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 786 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2562   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 16 พฤษภาคม 2562
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 16 พฤษภาคม 2567
ที่เก็บหนังสือ : F1/4
ประชากรและการพัฒนา ปีที่39 ฉบับที่ 5 มิถุนายน-กรกฎาคม 2562 ประชากรและการพัฒนา ปีที่39 ฉบับที่ 5 มิถุนายน-กรกฎาคม 2562
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3905   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 334 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2562   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 04 มิถุนายน 2562
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 04 มิถุนายน 2567
ที่เก็บหนังสือ : F1/4
โครงการวิจัยพัฒนาแผนปฎิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ.2560-2564 โครงการวิจัยพัฒนาแผนปฎิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ.2560-2564
ผู้แต่งหนังสือ : พจนา หันจางสิทธิ์, ศิรินันท์ กิติสุขสถิต, จรัมพร โห้ลำยอง, กมลชนก ขำสุวรรณ, ดลชัย ฮะวังจู, คมสัน จันอุ่น
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : N474   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 125 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 87 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2562   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 05 มิถุนายน 2562
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 05 มิถุนายน 2567
ที่เก็บหนังสือ : E4/5
ประชากรและสังคม 2562 ประชากรและสังคม 2562
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : ์N486   ราคาหนังสือ : 250 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 212 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2562   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 10 กรกฎาคม 2562
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 10 กรกฎาคม 2567
ที่เก็บหนังสือ : E3/3
ประชากรและการพัฒนา ปีที่39 ฉบับที่ 6 สิงหาคม-กันยายน 2562 ประชากรและการพัฒนา ปีที่39 ฉบับที่ 6 สิงหาคม-กันยายน 2562
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3906   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 460 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 458 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2562   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 14 สิงหาคม 2562
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 14 สิงหาคม 2567
ที่เก็บหนังสือ : G1/1
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2561 สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2561
ผู้แต่งหนังสือ : ปราโมทย์ ประสาทกุล (บรรณาธิการ)
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : PR055   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 2000 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 587 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2562   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 01 ตุลาคม 2562
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 01 ตุลาคม 2567
ที่เก็บหนังสือ : F1/0
ประชากรและการพัฒนา ปีที่40 ฉบับที่ 1 ตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 ประชากรและการพัฒนา ปีที่40 ฉบับที่ 1 ตุลาคม-พฤศจิกายน 2562
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR4001   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 379 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2562   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 16 ตุลาคม 2562
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 16 ตุลาคม 2567
ที่เก็บหนังสือ : F1/5
ช่วยใจคุณจำ 2563 ช่วยใจคุณจำ 2563
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : ipsr63   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 5000 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 2760 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2562   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 12 พฤศจิกายน 2562
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 12 พฤศจิกายน 2567
ที่เก็บหนังสือ : F2/3
สถิติในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติในการวิจัยทางสังคมศาสตร์
ผู้แต่งหนังสือ : อารี จำปากลาย
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 468   ราคาหนังสือ : 450 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 492 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2561   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 15 มกราคม 2561
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 15 มกราคม 2566
ที่เก็บหนังสือ : E4/1, E4/4, E5/3
สุขภาพคนไทย 2561 สุขภาพคนไทย 2561
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : N472   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 5000 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 295 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2561   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 10 เมษายน 2561
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 10 เมษายน 2566
ที่เก็บหนังสือ : c7/1
ประชากรและสังคม 2561 ประชากรและสังคม 2561
ผู้แต่งหนังสือ : อารี จำปากลาย, กาญจนา ตั้งชลทิพย์, สุภาณี ปลื้มเจริญ
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : N473   ราคาหนังสือ : 250 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 456 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2561   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 29 มิถุนายน 2561
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 29 มิถุนายน 2566
ที่เก็บหนังสือ : C3/2, C3/3
ประชากรและการพัฒนา ปีที่38 ฉบับที่ 3 กุมภาพันธ์-มีนาคม 2561 ประชากรและการพัฒนา ปีที่38 ฉบับที่ 3 กุมภาพันธ์-มีนาคม 2561
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3803   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 471 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2561   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 04 กรกฎาคม 2561
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 04 กรกฎาคม 2566
ที่เก็บหนังสือ : G
ประชากรและการพัฒนา ปีที่38 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-พฤศจิกายน 2558 ประชากรและการพัฒนา ปีที่38 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-พฤศจิกายน 2558
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3804   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 496 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2561   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 04 กรกฎาคม 2561
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 04 กรกฎาคม 2566
ที่เก็บหนังสือ : G
ประชากรและการพัฒนา ปีที่38 ฉบับที่ 5 มิถุนายน-กรกฎาคม 2561 ประชากรและการพัฒนา ปีที่38 ฉบับที่ 5 มิถุนายน-กรกฎาคม 2561
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3805   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 423 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2561   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 04 กรกฎาคม 2561
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 04 กรกฎาคม 2566
ที่เก็บหนังสือ : G
ประชากรและการพัฒนา ปีที่38 ฉบับที่ 6 สิงหาคม-กันยายน 2561 ประชากรและการพัฒนา ปีที่38 ฉบับที่ 6 สิงหาคม-กันยายน 2561
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3806   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 1000 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 672 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2561   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 08 สิงหาคม 2561
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 08 สิงหาคม 2566
ที่เก็บหนังสือ : G1/4
Page :   1  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  ( 6 )  ( 7 )  ( 8 )  ( 9 )  ( 10 )  ( 11 )  ( 12 )  ( 13 )  ( 14 )  ( 15 )  ( 16 )  ( 17 )  ( 18 )  ( 19 )  ( 20 )  ( 21
............................................

www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2557
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยา ลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73 170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th