Books Stock
สื่อสังคมกับครอบครัวไทย สื่อสังคมกับครอบครัวไทย
ผู้แต่งหนังสือ : กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ และ ภูเบศร์ สมุทรจักร
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : PR059   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 45 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 37 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2564   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 25 กุมภาพันธ์ 2564
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 25 กุมภาพันธ์ 2569
ที่เก็บหนังสือ : F01
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่41: ฉบับที่3 (กุมภาพันธ์-มีนาคม 2564) ประชากรและการพัฒนา ปีที่41: ฉบับที่3 (กุมภาพันธ์-มีนาคม 2564)
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR4103   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 335 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2564   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 25 กุมภาพันธ์ 2564
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 25 กุมภาพันธ์ 2569
ที่เก็บหนังสือ : F02
สถานะ : ฟรี
คู่มือการเขียนแผนปฏิบัติการสร้างเสริมครอบครัวมีความสุข คู่มือการเขียนแผนปฏิบัติการสร้างเสริมครอบครัวมีความสุข
ผู้แต่งหนังสือ : วรรณี หุตะแพทย์, กัญญาพัชร สุทธิเกษม, ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, ปรียา พลอยระย้า, สุภรต์ จรัสสิทธิ์, บุรเทพ โชคธนานุกูล, สุภาณี ปลื้มเจริญ, กาญจนา ตั้งชลทิพย์, พัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล, มรุพัชร นามขาน
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : N531   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 1300 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 1299 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2564   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 22 เมษายน 2564
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 22 เมษายน 2569
ที่เก็บหนังสือ : G1/1
สถานะ : ฟรี
คู่มือการสร้างเสริม ครอบครัวมีสุข คู่มือการสร้างเสริม ครอบครัวมีสุข
ผู้แต่งหนังสือ : สุภรต์ จรัสสิทธิ์, ปรียา พลอยระย้า, ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, วรรณี หุตะแพทย์, กัญญาพัชร สุทธิเกษม, สุภาณี ปลื้มเจริญ, บุรเทพ โชคธนานุกูล, กาญจนา ตั้งชลทิพย์, พัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล, มรุพัชร นามขาน
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : N532   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 2000 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 1988 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2564   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 22 เมษายน 2564
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 22 เมษายน 2569
ที่เก็บหนังสือ : G1/1
สถานะ : ฟรี
สุขภาพคนไทย 2564 : COVID-19 มหัตภัยร้ายเขย่าโลก สุขภาพคนไทย 2564 : COVID-19 มหัตภัยร้ายเขย่าโลก
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : N533   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 6000 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 164 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2564   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 11 มิถุนายน 2564
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 11 มิถุนายน 2569
ที่เก็บหนังสือ : F01
สถานะ : ฟรี
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2563 สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2563
ผู้แต่งหนังสือ : บรรณาธิการ: ปราโมทย์ ประสาทกุล, ภูษิต ประคองสาย, ลัดดา, ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์, ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ, วิราภรณ์ โพธิศิริ, อภิชาติ ธัญญาหาร, สกานต์ บุนนาค, ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ กองทุนผู้สูงอายุ, กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, จงจิตต์ ฤทธิรงค์, ศุทธิดา ชวนวัน, ณปภัช สัจนวกุล, สุภรต์ จรัสสิทธิ์, กาญจนา เทียนลาย
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : PR60   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 75 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 64 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2564   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 06 สิงหาคม 2564
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 06 สิงหาคม 2569
ที่เก็บหนังสือ : F0
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่41 ฉบับที่4 (เมษายน-พฤษภาคม 2564) ประชากรและการพัฒนา ปีที่41 ฉบับที่4 (เมษายน-พฤษภาคม 2564)
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR4104   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 380 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2564   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 20 สิงหาคม 2564
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 20 สิงหาคม 2569
ที่เก็บหนังสือ : F0
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่41 ฉบับที่5 (มิถุนายน-กรกฎาคม 2564) ประชากรและการพัฒนา ปีที่41 ฉบับที่5 (มิถุนายน-กรกฎาคม 2564)
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR4105   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 400 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2564   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 20 สิงหาคม 2564
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 20 สิงหาคม 2569
ที่เก็บหนังสือ : F0
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่41 ฉบับที่6 (สิงหาคม-กันยายน 2564) ประชากรและการพัฒนา ปีที่41 ฉบับที่6 (สิงหาคม-กันยายน 2564)
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR4106   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 480 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2564   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 20 สิงหาคม 2564
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 20 สิงหาคม 2569
ที่เก็บหนังสือ : F0
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่ 40 ฉบับที่3 กุมภาพันธ์-มีนาคม 2563 ประชากรและการพัฒนา ปีที่ 40 ฉบับที่3 กุมภาพันธ์-มีนาคม 2563
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR4003   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 457 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2563   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 07 กุมภาพันธ์ 2563
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 07 กุมภาพันธ์ 2568
ที่เก็บหนังสือ : F1/5
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่ 40 ฉบับที่2 ธันวาคม 2562-มกราคม 2563 ประชากรและการพัฒนา ปีที่ 40 ฉบับที่2 ธันวาคม 2562-มกราคม 2563
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR4002   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 379 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2563   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 11 ธันวาคม 2562
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 11 ธันวาคม 2567
ที่เก็บหนังสือ : F1/5
สถานะ : ฟรี
สุขภาพคนไทย2563 สุขภาพคนไทย2563
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : ์N509   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 6000 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 588 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2563   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 08 พฤษภาคม 2563
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 08 พฤษภาคม 2568
ที่เก็บหนังสือ : F0
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา 40 ฉบับที่4 เมษายน-พฤษภาคม 2563 ประชากรและการพัฒนา 40 ฉบับที่4 เมษายน-พฤษภาคม 2563
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR4004   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 390 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2563   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 06 เมษายน 2563
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 06 เมษายน 2568
ที่เก็บหนังสือ : O1
สถานะ : ฟรี
เมื่อไรและใครควรพิทักษ์คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ เมื่อไรและใครควรพิทักษ์คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ
ผู้แต่งหนังสือ : จงจิตต์ ฤทธิรงค์, กาญจนา ตั้งชลทิพย์, รศรินทร์ เกรย์, พิมลพรรณ นิตย์นรา
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : N508   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 110 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 65 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2563   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 08 มิถุนายน 2563
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 08 มิถุนายน 2568
ที่เก็บหนังสือ : c1/5
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่40 ฉบับที่6 (สิงหาคม -กันยายน 2563) ประชากรและการพัฒนา ปีที่40 ฉบับที่6 (สิงหาคม -กันยายน 2563)
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : PR40_6   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 350 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2563   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 17 สิงหาคม 2563
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 17 สิงหาคม 2568
ที่เก็บหนังสือ : F01
สถานะ : ฟรี
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2562 สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2562
ผู้แต่งหนังสือ : ปราโมทย์ ประสาทกุล (บรรณาธิการ)
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : PR058   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 600 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 0 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2563   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 08 ตุลาคม 2563
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 08 ตุลาคม 2568
ที่เก็บหนังสือ : F01
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่41 ฉบับที่1 ตุลาคม-พฤศจิกายน 2563 ประชากรและการพัฒนา ปีที่41 ฉบับที่1 ตุลาคม-พฤศจิกายน 2563
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR4101   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 290 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2563   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 09 ตุลาคม 2563
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 09 ตุลาคม 2568
ที่เก็บหนังสือ : F01
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่40 ฉบับที่5 มิถุนายน-กรกฎาคม 2563 ประชากรและการพัฒนา ปีที่40 ฉบับที่5 มิถุนายน-กรกฎาคม 2563
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR4005   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 300 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2563   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 08 สิงหาคม 2563
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 08 สิงหาคม 2568
ที่เก็บหนังสือ : F01
สถานะ : ฟรี
นโยบายที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ:ประวัติศาสตร์และบทเรียนจากแนวปฎิบัติที่ดีในต่างประเทศ นโยบายที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ:ประวัติศาสตร์และบทเรียนจากแนวปฎิบัติที่ดีในต่างประเทศ
ผู้แต่งหนังสือ : ณัฐนี อมรประดับกุล, ณปภัช สัจนวกุล และปัณณวัฒน์ เถื่อนกลิ่น
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : N517   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 160 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 145 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2563   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 29 ตุลาคม 2563
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 29 ตุลาคม 2568
ที่เก็บหนังสือ : F02
สถานะ : ฟรี
ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำรับผู้สูงอายุในสังคมไทย:แนวคิด พัฒนาการ และมุมมองเชิงนโยบาย ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำรับผู้สูงอายุในสังคมไทย:แนวคิด พัฒนาการ และมุมมองเชิงนโยบาย
ผู้แต่งหนังสือ : สิรินทร์ยา พูลเกิด และ ณปภัช สัจนวกุล
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : N518   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 155 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 135 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2563   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 29 ตุลาคม 2563
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 29 ตุลาคม 2568
ที่เก็บหนังสือ : D01
สถานะ : ฟรี
Page :   1  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  ( 6 )  ( 7 )  ( 8 )  ( 9 )  ( 10 )  ( 11 )  ( 12 )  ( 13 )  ( 14 )  ( 15 )  ( 16 )  ( 17 )  ( 18 )  ( 19 )  ( 20 )  ( 21 )  ( 22
............................................

www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2557
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยา ลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73 170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th