Books Stock
สถิติในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติในการวิจัยทางสังคมศาสตร์
ผู้แต่งหนังสือ : อารี จำปากลาย
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 468   ราคาหนังสือ : 450 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 496 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2561   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 15 มกราคม 2561
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 15 มกราคม 2566
ที่เก็บหนังสือ : E4/1, E4/4, E5/3
สุขภาพคนไทย 2561 สุขภาพคนไทย 2561
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : N472   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 5000 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 505 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2561   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 10 เมษายน 2561
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 10 เมษายน 2566
ที่เก็บหนังสือ : c7/1
ประชากรและการพัฒนา ปีที่37 ฉบับที่ 3 กุมภาพันธ์-มีนาคม 2560 ประชากรและการพัฒนา ปีที่37 ฉบับที่ 3 กุมภาพันธ์-มีนาคม 2560
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3703   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 200 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 19 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2560   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 10 มีนาคม 2560
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 10 มีนาคม 2565
ที่เก็บหนังสือ : G2/1
ประชากรและการพัฒนา ปีที่37 ฉบับที่ 2 ธันวาคม-มกราคม 2560 ประชากรและการพัฒนา ปีที่37 ฉบับที่ 2 ธันวาคม-มกราคม 2560
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3702   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 412 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2560   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 10 มีนาคม 2560
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 10 มีนาคม 2565
ที่เก็บหนังสือ : G1/4
ประชากรและการพัฒนา ปีที่37 ฉบับที่ 4 เมษายน-พฤษภาคม 2560 ประชากรและการพัฒนา ปีที่37 ฉบับที่ 4 เมษายน-พฤษภาคม 2560
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LR3704   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 1000 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 870 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2560   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 12 เมษายน 2560
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 12 เมษายน 2565
ที่เก็บหนังสือ : F2/2
SITUATION OF THE THAI ELDERLY 2015 SITUATION OF THE THAI ELDERLY 2015
ผู้แต่งหนังสือ : Foundation of Gerontology Research and Development Institute and Institute for Population and Social Research, Mahidol University
ภาษา : English
รหัสหนังสือ : PR48   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 167 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2560   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ : 2017
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 12 เมษายน 2560
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 12 เมษายน 2565
ที่เก็บหนังสือ : E5/3
CD สุขภาพคนไทย 2560 CD สุขภาพคนไทย 2560
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : CD 462   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 1000 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 499 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2560   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 16 พฤษภาคม 2560
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 16 พฤษภาคม 2565
ที่เก็บหนังสือ : G1/2
ประชากรและการพัฒนา ปีที่37 ฉบับที่ 6 สิงหาคม-กันยายน 2560 ประชากรและการพัฒนา ปีที่37 ฉบับที่ 6 สิงหาคม-กันยายน 2560
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3706   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 815 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 354 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2560   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 16 สิงหาคม 2560
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 16 สิงหาคม 2565
ที่เก็บหนังสือ : F1/5
ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
ผู้แต่งหนังสือ : ภูเบศร์ สมุทรจักร, ธีรนุช ก้อนแก้ว, ริฎวัน อุนเด็น
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : N459   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 200 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 90 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2560   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ : -
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 05 มิถุนายน 2560
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 05 มิถุนายน 2565
ที่เก็บหนังสือ : C4/5
สถานเลี้ยงเด็กในบริบทสังคมเมืองพัฒนาการเพื่อความมั่นคงของชาติ สถานเลี้ยงเด็กในบริบทสังคมเมืองพัฒนาการเพื่อความมั่นคงของชาติ
ผู้แต่งหนังสือ : จงจิตต์ ฤทธิรงค์, สุภรต์ จรัสสิทธิ์
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : N463   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 300 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 176 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2560   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 05 มิถุนายน 2560
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 05 มิถุนายน 2565
ที่เก็บหนังสือ : C2/5
เมื่องานรัดตัวจะสร้างครอบครัวได้อย่างไร สมดุลชีวิตและงานของคนรุ่นใหม่ เมื่องานรัดตัวจะสร้างครอบครัวได้อย่างไร สมดุลชีวิตและงานของคนรุ่นใหม่
ผู้แต่งหนังสือ : มนสิการ กาญจนะจิตรา, กัญญาพัชร สุทธิเกษม, รีนา ต๊ะดี
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : N458   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 200 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 70 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2560   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 05 มิถุนายน 2560
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 05 มิถุนายน 2565
ที่เก็บหนังสือ : C3/4
ประชากรและการพัฒนา ปีที่ 37 ฉบับที่ 5 (มิถุนายน-กรกฎาคม 2560) ประชากรและการพัฒนา ปีที่ 37 ฉบับที่ 5 (มิถุนายน-กรกฎาคม 2560)
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3705   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 852 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 583 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2560   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 06 มิถุนายน 2560
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 06 มิถุนายน 2565
ที่เก็บหนังสือ : F2/1
ประชากรและสังคม 2560 ประชากรและสังคม 2560
ผู้แต่งหนังสือ : สุชาดา ทวีสิทธิ์, กุลภา วจนสาระ
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 467   ราคาหนังสือ : 250 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 1000 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 474 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2560   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 01 กรกฎาคม 2560
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 01 กรกฎาคม 2565
ที่เก็บหนังสือ : H2/5, H3/5
Journal of POPULATION and SOCIAL STUDIES Journal of POPULATION and SOCIAL STUDIES
ผู้แต่งหนังสือ : Churnrurtai Kanchanachitra, Kerry Richter, Sureeporn Punpuing, Sarayut Sukultantimetha
ภาษา : English
รหัสหนังสือ : JPSS_25:3   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 172 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2560   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ : 2017
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 01 กรกฎาคม 2560
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 01 กรกฎาคม 2565
ที่เก็บหนังสือ : E4/5
ประชากรและการพัฒนา ปีที่38 ฉบับที่ 1 ตุลาคม-พฤศจิกายน 2560 ประชากรและการพัฒนา ปีที่38 ฉบับที่ 1 ตุลาคม-พฤศจิกายน 2560
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3801   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 138 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2560   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 06 ตุลาคม 2560
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 06 ตุลาคม 2565
ที่เก็บหนังสือ : G2/4
ช่วยใจคุณจำ 2561 ช่วยใจคุณจำ 2561
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : Note61   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 5000 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 497 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2560   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 20 พฤศจิกายน 2560
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 20 พฤศจิกายน 2565
ที่เก็บหนังสือ : C3/3
พิพิธสาระประชากรและสังคม สาระที่3 : ประชากรไทยในสมัยรัชกาลที่9 พิพิธสาระประชากรและสังคม สาระที่3 : ประชากรไทยในสมัยรัชกาลที่9
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : N471   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 4000 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 1851 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2560   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 15 ธันวาคม 2560
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 15 ธันวาคม 2565
ที่เก็บหนังสือ : C4/5
ประชากรและการพัฒนา ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2560-มกราคม 2561 ประชากรและการพัฒนา ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2560-มกราคม 2561
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3802   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 469 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2560   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 22 ธันวาคม 2560
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 22 ธันวาคม 2565
ที่เก็บหนังสือ : F1/5
ประชากรและการพัฒนา ปีที่36 ฉบับที่ 6 สิงหาคม-กันยายน 2559 ประชากรและการพัฒนา ปีที่36 ฉบับที่ 6 สิงหาคม-กันยายน 2559
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3606   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 500 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2560   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 22 ธันวาคม 2560
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 22 ธันวาคม 2565
ที่เก็บหนังสือ : F1/5
Situation of The thai elderly 2014 Situation of The thai elderly 2014
ผู้แต่งหนังสือ : Jongjit Rittirong,comp, and others
ภาษา : English
รหัสหนังสือ : PR046   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 303 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 60 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2559   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ : 2016
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 27 มกราคม 2559
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 27 มกราคม 2564
ที่เก็บหนังสือ : D7/3, E4/4
Page :   1  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  ( 6 )  ( 7 )  ( 8 )  ( 9 )  ( 10 )  ( 11 )  ( 12 )  ( 13 )  ( 14 )  ( 15 )  ( 16 )  ( 17 )  ( 18 )  ( 19
............................................

www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2557
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยา ลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73 170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th