Books Stock
ประชากรและการพัฒนา ปีที่42 ฉบับที่3 กุมภาพันธ์-มีนาคม 2565 ประชากรและการพัฒนา ปีที่42 ฉบับที่3 กุมภาพันธ์-มีนาคม 2565
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR4203   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 154 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 128 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2565   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 10 กุมภาพันธ์ 2565
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 10 กุมภาพันธ์ 2570
ที่เก็บหนังสือ : F01
สถานะ : ฟรี
50 Years IPSR 50 Years IPSR
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : PR065   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 415 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2565   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 20 เมษายน 2565
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 20 เมษายน 2570
ที่เก็บหนังสือ : F01
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่42: ฉบับที่4 (เมษายน-พฤษภาคม 2565) ประชากรและการพัฒนา ปีที่42: ฉบับที่4 (เมษายน-พฤษภาคม 2565)
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR4204   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 109 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 82 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2565   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 05 เมษายน 2565
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 05 เมษายน 2570
ที่เก็บหนังสือ : F01
สถานะ : ฟรี
สุขภาพคนไทย 2565: ครอบครัวไทยในวิกฤตโควิด-19 สุขภาพคนไทย 2565: ครอบครัวไทยในวิกฤตโควิด-19
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : N569   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 1485 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 646 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2565   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 25 พฤษภาคม 2565
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 25 พฤษภาคม 2570
ที่เก็บหนังสือ : F00
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่42: ฉบับ5 มิถุนายน-กรกฎาคม 2565 ประชากรและการพัฒนา ปีที่42: ฉบับ5 มิถุนายน-กรกฎาคม 2565
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR4205   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 150 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 78 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2565   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 07 มิถุนายน 2565
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 07 มิถุนายน 2570
ที่เก็บหนังสือ : F00
สถานะ : ฟรี
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2564 สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2564
ผู้แต่งหนังสือ : บรรณาธิการ: ปราโมทย์ ประสาทกุล, จงจิตต์ ฤทธิรงค์, ศุทธิดา ชวนวัน, ณปภัช สัจนวกุล, สุภรต์ จรัสสิทธิ์, กาญจนา เทียนลาย
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : PR066   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 33 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 7 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2565   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 20 มิถุนายน 2565
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 20 มิถุนายน 2570
ที่เก็บหนังสือ : F00
สถานะ : ฟรี
โควิด-19: การฟื้นตัวและโอกาสของประชากรและสังคม โควิด-19: การฟื้นตัวและโอกาสของประชากรและสังคม
ผู้แต่งหนังสือ : บรรณาธิการ: เฉลิมพล แจ่มจันทร์, นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์, ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิร
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : N570   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 200 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 145 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2565   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 29 มิถุนายน 2565
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 29 มิถุนายน 2570
ที่เก็บหนังสือ : F00
สถานะ : ฟรี
Research Brief: การเข้าถึงระบบบริการสังคมของประชากรในครัวเรือนก่อนวัยสูงอายุและผู้สูงอายุ ที่มีรูปแบบการอยู่อาศัยต่างกันเพื่อนำไปสู่แนวทางการสนับสนุนการบริการที่เหมาะสม Research Brief: การเข้าถึงระบบบริการสังคมของประชากรในครัวเรือนก่อนวัยสูงอายุและผู้สูงอายุ ที่มีรูปแบบการอยู่อาศัยต่างกันเพื่อนำไปสู่แนวทางการสนับสนุนการบริการที่เหมาะสม
ผู้แต่งหนังสือ : ศุทธิดา ชวนวัน, กาญจนา เทียนลาย, วิชาญ ชูรัตน์, ปัณณวัฒน์ เถื่อนกลิ่น, สิทธิชาติ สมตา
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : B023   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 100 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 84 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2565   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 มีนาคม 2565
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 มีนาคม 2570
ที่เก็บหนังสือ : F00
สถานะ : ฟรี
Research Brief: คนวัยแรงงานคาดหวังและเตรียมตัวอย่างไรเพื่อชีวิตในวัยสูงอาย Research Brief: คนวัยแรงงานคาดหวังและเตรียมตัวอย่างไรเพื่อชีวิตในวัยสูงอาย
ผู้แต่งหนังสือ : จงจิตต์ ฤทธิรงค์, เฉลิมพล แจ่มจันทร์, พิมลพรรณ นิตย์นรา, ณัฐณิชา ลอยฟ้า
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : B024   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 150 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 105 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2565   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 30 มิถุนายน 2565
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 30 มิถุนายน 2570
ที่เก็บหนังสือ : F00
สถานะ : ฟรี
Working and employment comditions in the agriculture sector in Thailand: A survey of migrants working on Thai sugarcane Working and employment comditions in the agriculture sector in Thailand: A survey of migrants working on Thai sugarcane
ผู้แต่งหนังสือ : Sudarat Musikawong, Aree Jampaklay, Nara Khamkhom, Reena Tadee, Adisorn Kerdmongkol, Leonard Buckles, Suwichai Khachasin, Anna Engblom
ภาษา : English
รหัสหนังสือ : PR067   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 39 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 37 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2565   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ : 2022
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 05 สิงหาคม 2565
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 05 สิงหาคม 2570
ที่เก็บหนังสือ : F00
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่42:6 สิงหาคม-กันยายน 2565 ประชากรและการพัฒนา ปีที่42:6 สิงหาคม-กันยายน 2565
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR4206   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 86 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 45 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2565   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 08 สิงหาคม 2565
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 08 สิงหาคม 2570
ที่เก็บหนังสือ : F00
สถานะ : ฟรี
สื่อสังคมกับครอบครัวไทย สื่อสังคมกับครอบครัวไทย
ผู้แต่งหนังสือ : กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ และ ภูเบศร์ สมุทรจักร
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : PR059   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 45 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 0 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2564   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 25 กุมภาพันธ์ 2564
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 25 กุมภาพันธ์ 2569
ที่เก็บหนังสือ : F01
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่41: ฉบับที่3 (กุมภาพันธ์-มีนาคม 2564) ประชากรและการพัฒนา ปีที่41: ฉบับที่3 (กุมภาพันธ์-มีนาคม 2564)
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR4103   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 320 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2564   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 25 กุมภาพันธ์ 2564
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 25 กุมภาพันธ์ 2569
ที่เก็บหนังสือ : F02
สถานะ : ฟรี
คู่มือการเขียนแผนปฏิบัติการสร้างเสริมครอบครัวมีความสุข คู่มือการเขียนแผนปฏิบัติการสร้างเสริมครอบครัวมีความสุข
ผู้แต่งหนังสือ : วรรณี หุตะแพทย์, กัญญาพัชร สุทธิเกษม, ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, ปรียา พลอยระย้า, สุภรต์ จรัสสิทธิ์, บุรเทพ โชคธนานุกูล, สุภาณี ปลื้มเจริญ, กาญจนา ตั้งชลทิพย์, พัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล, มรุพัชร นามขาน
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : N531   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 1300 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 954 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2564   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 22 เมษายน 2564
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 22 เมษายน 2569
ที่เก็บหนังสือ : G1/1
สถานะ : ฟรี
คู่มือการสร้างเสริม ครอบครัวมีสุข คู่มือการสร้างเสริม ครอบครัวมีสุข
ผู้แต่งหนังสือ : สุภรต์ จรัสสิทธิ์, ปรียา พลอยระย้า, ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, วรรณี หุตะแพทย์, กัญญาพัชร สุทธิเกษม, สุภาณี ปลื้มเจริญ, บุรเทพ โชคธนานุกูล, กาญจนา ตั้งชลทิพย์, พัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล, มรุพัชร นามขาน
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : N532   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 2000 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 1659 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2564   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 22 เมษายน 2564
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 22 เมษายน 2569
ที่เก็บหนังสือ : G1/1
สถานะ : ฟรี
สุขภาพคนไทย 2564 : COVID-19 มหัตภัยร้ายเขย่าโลก สุขภาพคนไทย 2564 : COVID-19 มหัตภัยร้ายเขย่าโลก
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : N533   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 6000 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 31 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2564   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 11 มิถุนายน 2564
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 11 มิถุนายน 2569
ที่เก็บหนังสือ : F01
สถานะ : ฟรี
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2563 สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2563
ผู้แต่งหนังสือ : บรรณาธิการ: ปราโมทย์ ประสาทกุล, ภูษิต ประคองสาย, ลัดดา, ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์, ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ, วิราภรณ์ โพธิศิริ, อภิชาติ ธัญญาหาร, สกานต์ บุนนาค, ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ กองทุนผู้สูงอายุ, กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, จงจิตต์ ฤทธิรงค์, ศุทธิดา ชวนวัน, ณปภัช สัจนวกุล, สุภรต์ จรัสสิทธิ์, กาญจนา เทียนลาย
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : PR60   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 75 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 40 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2564   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 06 สิงหาคม 2564
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 06 สิงหาคม 2569
ที่เก็บหนังสือ : F0
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่41 ฉบับที่4 (เมษายน-พฤษภาคม 2564) ประชากรและการพัฒนา ปีที่41 ฉบับที่4 (เมษายน-พฤษภาคม 2564)
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR4104   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 373 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2564   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 20 สิงหาคม 2564
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 20 สิงหาคม 2569
ที่เก็บหนังสือ : F0
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่41 ฉบับที่5 (มิถุนายน-กรกฎาคม 2564) ประชากรและการพัฒนา ปีที่41 ฉบับที่5 (มิถุนายน-กรกฎาคม 2564)
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR4105   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 378 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2564   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 20 สิงหาคม 2564
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 20 สิงหาคม 2569
ที่เก็บหนังสือ : F0
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่41 ฉบับที่6 (สิงหาคม-กันยายน 2564) ประชากรและการพัฒนา ปีที่41 ฉบับที่6 (สิงหาคม-กันยายน 2564)
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR4106   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 444 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2564   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 20 สิงหาคม 2564
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 20 สิงหาคม 2569
ที่เก็บหนังสือ : F0
สถานะ : ฟรี
Page :   1  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  ( 6 )  ( 7 )  ( 8 )  ( 9 )  ( 10 )  ( 11 )  ( 12 )  ( 13 )  ( 14 )  ( 15 )  ( 16 )  ( 17 )  ( 18 )  ( 19 )  ( 20 )  ( 21 )  ( 22 )  ( 23
............................................

www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2557
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยา ลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73 170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th