Books Stock
ดัชนีความสุขจังหวัดชัยนาท ดัชนีความสุขจังหวัดชัยนาท
ผู้แต่งหนังสือ : รศรินทร์ เกรย์, ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ, เรวดี สุวรรณนพเก้า และภูวไนย พุ่มไทรทอง
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : pr020   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 20 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 20 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2550   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
ดัชนีความสุขจังหวัดกาญจนบุรี ดัชนีความสุขจังหวัดกาญจนบุรี
ผู้แต่งหนังสือ : รศรินทร์ เกรย์, ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต,ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ, เรวดี สุวรรณนพเก้า และภูวไนย พุ่มไทรทอง
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : pr022   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 4 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 4 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2550   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
สังเคราะห์ความรู้ โครงการพัฒนาตัวชี้วัดความอยู่ดีมีสุข ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี สังเคราะห์ความรู้ โครงการพัฒนาตัวชี้วัดความอยู่ดีมีสุข ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ผู้แต่งหนังสือ : รศรินทร์ เกรย์, ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ, เรวดี สุวรรณนพเก้า และภูวไนย พุ่มไทรทอง
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : pr019   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 98 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 97 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2550   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : C6/3
สถานะ : ฟรี
Report of Round 4 Census (2003) Report of Round 4 Census (2003)
ผู้แต่งหนังสือ : Kanchanaburi Project, Institute for Population and Social Research, Mahidol University
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 304   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 20 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 20 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2549   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
รายงานการสำรวจการตั้งครรภ์ การเกิด และทารกแรกเกิด ในโครงการกาญจนบุรี (2546) รายงานการสำรวจการตั้งครรภ์ การเกิด และทารกแรกเกิด ในโครงการกาญจนบุรี (2546)
ผู้แต่งหนังสือ : ภาณี วงษ์เอก, พราม อินพรม และ ธีระพงษ์ สันติภพ
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 305   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 20 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 20 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2549   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ผู้แต่งหนังสือ : บุญเลิศ เลียวประไพ และคณะ
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 308   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 20 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 18 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2549   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
สุขภาพคนไทย 2549 - อยู่อย่างไรกับไข้หวัดนก : ปรับเปลี่ยนเพื่ออยู่รอด สุขภาพคนไทย 2549 - อยู่อย่างไรกับไข้หวัดนก : ปรับเปลี่ยนเพื่ออยู่รอด
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าสงเสริมสุขภาพ (สสส)
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 309   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 1 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 1 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2549   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย การสำรวจกลุ่มวัยรุ่นระกับประเทศ รอบที่ 1(พศ 2548) ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย การสำรวจกลุ่มวัยรุ่นระกับประเทศ รอบที่ 1(พศ 2548)
ผู้แต่งหนังสือ : บุปผา ศิริรัศมี, จรรยา เศรษฐบุตร, ฟิลิป เกสต์, อารี พรหมโม้, วรางคณา ผลประเสริฐ และ ปริยา เกนโรจน์
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 311   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 20 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 20 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2549   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร เสียงและทางเลือกของผู้หญิงติดเชื้อเอชไอวี ในประเทศไทย บทสรุปสำหรับผู้บริหาร เสียงและทางเลือกของผู้หญิงติดเชื้อเอชไอวี ในประเทศไทย
ผู้แต่งหนังสือ : เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์, อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม, สุภาณี ปลื้มเจริญ, เอื้อมพร ทองกระจาย และ จันทร์สุดา สุวรรณจันดี
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 312   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 20 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 20 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2549   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
เสียงและทางเลือกของผู้หญิงติดเชื้อเอชไอวี ในประเทศไทย เสียงและทางเลือกของผู้หญิงติดเชื้อเอชไอวี ในประเทศไทย
ผู้แต่งหนังสือ : เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์, อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม, สุภาณี ปลื้มเจริญ, เอื้อมพร ทองกระจาย และ จันทร์สุดา สุวรรณจันดี
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 312   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 20 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 20 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2549   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
การฉายภาพประชากรของ  ประเทศไทย พศ 2548 - 2568 มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับเดือนมีนาคม 2549 Mahidol University Population Projections for Thailand 2005 – 2025 March 2006Revision การฉายภาพประชากรของ ประเทศไทย พศ 2548 - 2568 มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับเดือนมีนาคม 2549 Mahidol University Population Projections for Thailand 2005 – 2025 March 2006Revision
ผู้แต่งหนังสือ : ปราโมทย์ ประสาทกุล และคนอื่น ๆ
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 314   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 10 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 10 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2549   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
ประชากรและสังคม 2549 - ภาวะการตาย : ภาพสะท้อนความมั่นคงทางประชากร ประชากรและสังคม 2549 - ภาวะการตาย : ภาพสะท้อนความมั่นคงทางประชากร
ผู้แต่งหนังสือ : กฤตยา อาชวนิจกุล และ วรชัย ทองไทย (บรรณาธิการ)
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 315   ราคาหนังสือ : 100 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 80 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 78 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2549   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : D7/1
สถานะ : ฟรี
ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภค ยาสูบในประเทศไทย การสำรวจกลุ่มผู้สูบบุหรี่ระดับประเทศ รอบที่ 1 (พ.ศ. 2548) ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภค ยาสูบในประเทศไทย การสำรวจกลุ่มผู้สูบบุหรี่ระดับประเทศ รอบที่ 1 (พ.ศ. 2548)
ผู้แต่งหนังสือ : บุปผา ศิริรัศมี, จรรยา เศรษฐบุตร, ฟิลิป เกสต์, อารีย์ พรหมโม้, วรางคณา ผลประเสริฐ และ ปริยา เกนโรจน์
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 317   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 20 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 20 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2549   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
โครงการติดตามและประเมินผล โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งตำบล จากเงินรายได้ของการออกสลาก เลขท้าย 3 ตัวและ 2 ตัว โครงการติดตามและประเมินผล โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งตำบล จากเงินรายได้ของการออกสลาก เลขท้าย 3 ตัวและ 2 ตัว
ผู้แต่งหนังสือ : ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ และ พิริยะ ผลพิรุฬห์
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 318   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 20 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 20 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2549   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
ความเหมือนที่แตกต่าง : ภูมิหลัง เครือข่ายทางสังคม และ การย้ายถิ่นของมุสลิมในกาญจนบุรี ความเหมือนที่แตกต่าง : ภูมิหลัง เครือข่ายทางสังคม และ การย้ายถิ่นของมุสลิมในกาญจนบุรี
ผู้แต่งหนังสือ : อารี จำปากลาย
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 319   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 20 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 20 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2549   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
ข้อมูลพื้นฐานเชิงพฤติกรรมโครงการส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมป้องกันเอดส์ ในกลุ่มลูกเรือประมงไทย ในจังหวัดสงขลาและสมุทรสาคร ข้อมูลพื้นฐานเชิงพฤติกรรมโครงการส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมป้องกันเอดส์ ในกลุ่มลูกเรือประมงไทย ในจังหวัดสงขลาและสมุทรสาคร
ผู้แต่งหนังสือ : เกรียงศักดิ์ โรจน์คุรีเสถียร และ อารี จำปากลาย
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 320   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 4 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 3 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2549   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
TB Policy in Thailand TB Policy in Thailand
ผู้แต่งหนังสือ : -
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : PR013   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 16 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 16 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2549   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ : 2006
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
การจ้างแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย: งานหนัก จ่ายน้อย และไม่ได้รับการคุ้มครอง การจ้างแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย: งานหนัก จ่ายน้อย และไม่ได้รับการคุ้มครอง
ผู้แต่งหนังสือ : อีเลน เพียร์สัน, สุรีย์พร พันพึ่ง, อารี จำปากลาย, ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และอารีย์ พรหมโม้
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : PR010   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 1 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 1 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2549   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
A Survey of Pregnancy, Birth, and Early Life in Kanchanaburi Project (2003) A Survey of Pregnancy, Birth, and Early Life in Kanchanaburi Project (2003)
ผู้แต่งหนังสือ : Panee Vong-ek, Pram Inprom and Thirapong Santihop
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 310   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 20 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 20 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2549   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
Intimate Partner Violence and Women’s Health in Thailand Intimate Partner Violence and Women’s Health in Thailand
ผู้แต่งหนังสือ : Kritaya Archavanitkul, Churnrurtai Kanchanachitra, Wassana Im–em and Usa Lerdsrisanthat
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 272   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 20 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 18 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2548   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
Page :    ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  ( 6 )  ( 7 )  ( 8 )  ( 9 )  ( 10 )  ( 11 )  ( 12 )  13  ( 14 )  ( 15 )  ( 16 )  ( 17 )  ( 18 )  ( 19 )  ( 20 )  ( 21 )  ( 22 )  ( 23
............................................

www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2557
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยา ลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73 170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th