Books Stock
เครือข่ายอาสาสมัครเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมเอดส์ (Aids Care Volunteer Network) เครือข่ายอาสาสมัครเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมเอดส์ (Aids Care Volunteer Network)
ผู้แต่งหนังสือ : อรทัย อาจอ่ำ และ สมศักดิ์ นัคลาจารย์
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 210   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 20 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 20 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2540   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
การสำรวจภาวะคุมกำเนิดในประเทศไทย พศ 2539 การสำรวจภาวะคุมกำเนิดในประเทศไทย พศ 2539
ผู้แต่งหนังสือ : อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์, ปราโมทย์ ประสาทกุล, วรชัย ทองไทย และ ฟิลิป เกสต์
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 212   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 20 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 19 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2540   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
รายงานผลการวิจัย โครงการการประเมินผลการให้คำปรึกษา วิธีการวางแผนครอบครัวตามธรรมชาติ : กรณีศึกษาโครงการนำร่องจราจรชีวิต จังหวัดสิงห์บุรี ระยะที่ 2 รายงานผลการวิจัย โครงการการประเมินผลการให้คำปรึกษา วิธีการวางแผนครอบครัวตามธรรมชาติ : กรณีศึกษาโครงการนำร่องจราจรชีวิต จังหวัดสิงห์บุรี ระยะที่ 2
ผู้แต่งหนังสือ : สายฤดี วรกิจโภคาทร, จรรยา เศรษฐบุตร และ ธีระพงษ์ สันติภพ
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 213   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 20 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 20 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2540   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
Final Report of Project on Globalization With Equity Policies for Growth in Thailand Final Report of Project on Globalization With Equity Policies for Growth in Thailand
ผู้แต่งหนังสือ : Nimfa B. Ogena, Kusol Soonthorndhada, Kriengsak Rojnkureesatien and Jirakit Bumronglarp
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 214   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 20 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 20 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2540   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
Fieldwork Experiences Related to The Longitudinal Study of The Demography Responses to a Changing Environment in Nang Rong, 1994   Fieldwork Experiences Related to The Longitudinal Study of The Demography Responses to a Changing Environment in Nang Rong, 1994
ผู้แต่งหนังสือ : Aphichat Chamratrithirong and Chanya Sethaput
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 216   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 20 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 20 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2540   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
AIDS Care Volunteer Network Building AIDS Care Volunteer Network Building
ผู้แต่งหนังสือ : Orathai Ard-Am and Somsak Nakhalajarn
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 217   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 20 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 20 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2540   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
การเข้ามาในประเทศไทยของแรงงานต่างด้าว เพื่อทำงาน : การเข้ามาในประเทศไทยของแรงงานต่างด้าว เพื่อทำงาน :
ผู้แต่งหนังสือ : พันธุ์ทิพย์ กาญจนtจิตรา สายสุนทร
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : PR003   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 4 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 4 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2540   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
ชุดโครงการวิจัยเรื่องทางเลือกนโยบายการนำเข้าแรงงานข้ามชาติของประเทศไทย ชุดโครงการวิจัยเรื่องทางเลือกนโยบายการนำเข้าแรงงานข้ามชาติของประเทศไทย
ผู้แต่งหนังสือ : -
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : PR004   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 20 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 20 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2540   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
ภาพรวมของแรงงานข้ามชาติที่ได้รับใบอณุญาตทำงานในประเทศไทย ภาพรวมของแรงงานข้ามชาติที่ได้รับใบอณุญาตทำงานในประเทศไทย
ผู้แต่งหนังสือ : อรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : pr004/1   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 2 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 2 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2540   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของรัฐกับการจ้างแรงงานข้ามชาติ นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของรัฐกับการจ้างแรงงานข้ามชาติ
ผู้แต่งหนังสือ : วรวิทย์ เจริญเลิศ และบัณฑิต ธนชัยเศรษฐวุฒิ
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : pr004/2   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 3 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 3 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2540   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
กระบวนการจ้างแรงงานข้ามชาติที่ลักลอบเข้าเมืองและความคิดเห็นของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง กระบวนการจ้างแรงงานข้ามชาติที่ลักลอบเข้าเมืองและความคิดเห็นของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ผู้แต่งหนังสือ : กุศล สุนทรชาดก และอุมาภรณ์ ภัทรวานิชย์
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : pr004/3   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 1 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 1 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2540   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
สถานะของชาวเขาและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย สถานะของชาวเขาและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย
ผู้แต่งหนังสือ : พรสุข เกิดสว่าง และกฤตยา อาชวนิชกุล
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : pr004/4   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 1 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 1 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2540   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
กระบวนการจ้างแรงงานข้ามชาติที่มีทักษะโดยวิธีหลบเลี่ยงกฎหมาย กระบวนการจ้างแรงงานข้ามชาติที่มีทักษะโดยวิธีหลบเลี่ยงกฎหมาย
ผู้แต่งหนังสือ : นภาภรณ์ หะวานนท์
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : pr004/5   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 2 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 2 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2540   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
อุปสงค์และอุปทานของกำลังแรงงานไทยกับแรงงานข้ามชาติ อุปสงค์และอุปทานของกำลังแรงงานไทยกับแรงงานข้ามชาติ
ผู้แต่งหนังสือ : ฟิลิปต์ เกสต์ และสุรีย์พร พันพึ่ง
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : pr004/6   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 1 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 1 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2540   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
ผลกระทบจากภาวะการเกิด การเจ็บป่วยและการตาย ของแรงงานข้ามชาติต่อนโยบาย สาธารณสุข ผลกระทบจากภาวะการเกิด การเจ็บป่วยและการตาย ของแรงงานข้ามชาติต่อนโยบาย สาธารณสุข
ผู้แต่งหนังสือ : กฤตยา อาชวนิชกุล, วณี ปิ่นประทีป, พิมพา ขจรธรรม และฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : pr004/7   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 1 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 1 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2540   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
ความซับซ้อนและความสะสม เรื่องคนข้ามชาติในประเทศไทย ความซับซ้อนและความสะสม เรื่องคนข้ามชาติในประเทศไทย
ผู้แต่งหนังสือ : กฤตยา อาชวนิชกุล, วรรณา จารุสมบูรณ์ และอัญชลี วรางค์รัตน์
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : pr004/8   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 1 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 1 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2540   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
บทสังเคราะห์สถาณการณ์คนข้ามชาติและทางเลือกนโยบายการนำเข้าแรงงานข้ามชาติของประเทศไทย บทสังเคราะห์สถาณการณ์คนข้ามชาติและทางเลือกนโยบายการนำเข้าแรงงานข้ามชาติของประเทศไทย
ผู้แต่งหนังสือ : กฤตยา อาชวนิชกุล
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : pr004/9   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 1 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 1 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2540   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
การศึกษาและการวิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการทำงานของคนต่างด้าว การศึกษาและการวิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการทำงานของคนต่างด้าว
ผู้แต่งหนังสือ : พิศวาท สุดนธพันธุ์ และปฐมมาภรณ์ บุษปธำรง
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : pr004/10   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 1 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 1 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2540   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
สังเคราะห์ความรู้ โครงการพัฒนาตัวชี้วัดความอยู่ดีมีสุข ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี สังเคราะห์ความรู้ โครงการพัฒนาตัวชี้วัดความอยู่ดีมีสุข ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ผู้แต่งหนังสือ : สายฤดี วรกิจโภคาทร
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : pr034   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 2 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 2 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2540   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
ความคิดเห็นของชาวกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อผู้แทนสตรี ในการเลือกตั้ง ความคิดเห็นของชาวกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อผู้แทนสตรี ในการเลือกตั้ง
ผู้แต่งหนังสือ : กุศล สุนทรธาดา, อรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ และ อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 194   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 20 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 20 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2539   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
Page :    ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  ( 6 )  ( 7 )  ( 8 )  ( 9 )  ( 10 )  ( 11 )  ( 12 )  ( 13 )  ( 14 )  ( 15 )  ( 16 )  17  ( 18 )  ( 19 )  ( 20 )  ( 21 )  ( 22
............................................

www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2557
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยา ลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73 170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th