Books Stock
กระบวนการจ้างแรงงานข้ามชาติที่ลักลอบเข้าเมืองและความคิดเห็นของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง กระบวนการจ้างแรงงานข้ามชาติที่ลักลอบเข้าเมืองและความคิดเห็นของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ผู้แต่งหนังสือ : กุศล สุนทรชาดก และอุมาภรณ์ ภัทรวานิชย์
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : pr004/3   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 1 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 1 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2540   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
สถานะของชาวเขาและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย สถานะของชาวเขาและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย
ผู้แต่งหนังสือ : พรสุข เกิดสว่าง และกฤตยา อาชวนิชกุล
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : pr004/4   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 1 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 1 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2540   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
กระบวนการจ้างแรงงานข้ามชาติที่มีทักษะโดยวิธีหลบเลี่ยงกฎหมาย กระบวนการจ้างแรงงานข้ามชาติที่มีทักษะโดยวิธีหลบเลี่ยงกฎหมาย
ผู้แต่งหนังสือ : นภาภรณ์ หะวานนท์
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : pr004/5   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 2 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 2 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2540   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
อุปสงค์และอุปทานของกำลังแรงงานไทยกับแรงงานข้ามชาติ อุปสงค์และอุปทานของกำลังแรงงานไทยกับแรงงานข้ามชาติ
ผู้แต่งหนังสือ : ฟิลิปต์ เกสต์ และสุรีย์พร พันพึ่ง
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : pr004/6   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 1 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 1 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2540   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
ผลกระทบจากภาวะการเกิด การเจ็บป่วยและการตาย ของแรงงานข้ามชาติต่อนโยบาย สาธารณสุข ผลกระทบจากภาวะการเกิด การเจ็บป่วยและการตาย ของแรงงานข้ามชาติต่อนโยบาย สาธารณสุข
ผู้แต่งหนังสือ : กฤตยา อาชวนิชกุล, วณี ปิ่นประทีป, พิมพา ขจรธรรม และฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : pr004/7   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 1 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 1 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2540   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
ความซับซ้อนและความสะสม เรื่องคนข้ามชาติในประเทศไทย ความซับซ้อนและความสะสม เรื่องคนข้ามชาติในประเทศไทย
ผู้แต่งหนังสือ : กฤตยา อาชวนิชกุล, วรรณา จารุสมบูรณ์ และอัญชลี วรางค์รัตน์
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : pr004/8   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 1 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 1 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2540   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
บทสังเคราะห์สถาณการณ์คนข้ามชาติและทางเลือกนโยบายการนำเข้าแรงงานข้ามชาติของประเทศไทย บทสังเคราะห์สถาณการณ์คนข้ามชาติและทางเลือกนโยบายการนำเข้าแรงงานข้ามชาติของประเทศไทย
ผู้แต่งหนังสือ : กฤตยา อาชวนิชกุล
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : pr004/9   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 1 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 1 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2540   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
การศึกษาและการวิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการทำงานของคนต่างด้าว การศึกษาและการวิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการทำงานของคนต่างด้าว
ผู้แต่งหนังสือ : พิศวาท สุดนธพันธุ์ และปฐมมาภรณ์ บุษปธำรง
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : pr004/10   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 1 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 1 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2540   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
สังเคราะห์ความรู้ โครงการพัฒนาตัวชี้วัดความอยู่ดีมีสุข ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี สังเคราะห์ความรู้ โครงการพัฒนาตัวชี้วัดความอยู่ดีมีสุข ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ผู้แต่งหนังสือ : สายฤดี วรกิจโภคาทร
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : pr034   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 2 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 2 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2540   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
ความคิดเห็นของชาวกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อผู้แทนสตรี ในการเลือกตั้ง ความคิดเห็นของชาวกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อผู้แทนสตรี ในการเลือกตั้ง
ผู้แต่งหนังสือ : กุศล สุนทรธาดา, อรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ และ อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 194   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 20 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 20 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2539   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
ปัจจัยทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ ที่ไม่เสี่ยงของวัยรุ่น Effect of Cultural Factors on Safer Sexual Bahaviour Among Adolescents     ปัจจัยทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ ที่ไม่เสี่ยงของวัยรุ่น Effect of Cultural Factors on Safer Sexual Bahaviour Among Adolescents
ผู้แต่งหนังสือ : อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 198   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 7 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 7 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2539   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ในกลุ่มนักท่องเที่ยวสตรี : การศึกษาในจังหวัดภูเก็ต พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ในกลุ่มนักท่องเที่ยวสตรี : การศึกษาในจังหวัดภูเก็ต
ผู้แต่งหนังสือ : สายฤดี วรกิจโภคาทร, อำนวย พิรุณสาร และ ริชาร์ด แคช
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 201   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 20 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 20 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2539   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
Youth Sexuality : The Sexual Awareness, Lifestyles and Related-Health Service Needs of Young Single Factory Workers in Thailand Youth Sexuality : The Sexual Awareness, Lifestyles and Related-Health Service Needs of Young Single Factory Workers in Thailand
ผู้แต่งหนังสือ : Nicholas Ford and Sirinan Kittisuksathit
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 204   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 20 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 20 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2539   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
ประชากรไทย 60 ล้านคน : สถานการณ์นโยบายและมิติด้านการพัฒนา ประชากรไทย 60 ล้านคน : สถานการณ์นโยบายและมิติด้านการพัฒนา
ผู้แต่งหนังสือ : อรทัย อาจอ่ำ และ อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 206   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 20 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 20 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2539   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
UK/THAI Collaborative Research Development in Reproductive and Sexual Health : Proceedings of the Symposium on the Mahidol- Exeter British council link  UK/THAI Collaborative Research Development in Reproductive and Sexual Health : Proceedings of the Symposium on the Mahidol- Exeter British council link
ผู้แต่งหนังสือ : Nicholas Ford and Aphichat Chamratrithirong (editors)
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 187   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 2 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 2 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2538   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
National Migration Survey of Thailand        National Migration Survey of Thailand
ผู้แต่งหนังสือ : Aphichat Chamratrithirong, Kritaya Archavanitkul, Kerry Richter, Philip Guest, Varachai Thongthai, Wathinee Boonchalaksi, Nittaya Piriyathamwong and Panee Vong-Ek
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 188   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 20 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 20 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2538   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
คุณภาพการวางแผนครอบครัว ในประเทศไทย (Quality of Family Planning Programme in Thailand) คุณภาพการวางแผนครอบครัว ในประเทศไทย (Quality of Family Planning Programme in Thailand)
ผู้แต่งหนังสือ : ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และ สุรีย์พร พันพึ่ง
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 189   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 19 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 19 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2538   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
Report of The Northeastern Follow-Up to The National Migration Survey Report of The Northeastern Follow-Up to The National Migration Survey "Migration and The Rural Family : Sources of Support and Strain in a Mobile Society"
ผู้แต่งหนังสือ : Kerry Richter, Philip Guest, Wathinee Boonchalaksi, Nittaya Piriyathamwong and Nimfa B. Ogena
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 190   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 20 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 20 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2538   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
โครงการประเมินผลหมู่บ้านป้องกันตนเอง    โครงการประเมินผลหมู่บ้านป้องกันตนเอง
ผู้แต่งหนังสือ : สายฤดี วรกิจโภคาทร, บุปผา ศิริรัศมี, ราศี อาษาจิตร และ สุรินทร์ และยา
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 196   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 6 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 6 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2538   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
Prostitution in Thailand Prostitution in Thailand
ผู้แต่งหนังสือ : Wathinee Boonchalaksri and Philip Guest
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 171   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 20 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 20 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2537   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
Page :    ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  ( 6 )  ( 7 )  ( 8 )  ( 9 )  ( 10 )  ( 11 )  ( 12 )  ( 13 )  ( 14 )  ( 15 )  ( 16 )  ( 17 )  18  ( 19 )  ( 20 )  ( 21 )  ( 22 )  ( 23
............................................

www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2557
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยา ลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73 170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th