Books Stock
นโยบายที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ:ประวัติศาสตร์และบทเรียนจากแนวปฎิบัติที่ดีในต่างประเทศ นโยบายที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ:ประวัติศาสตร์และบทเรียนจากแนวปฎิบัติที่ดีในต่างประเทศ
ผู้แต่งหนังสือ : ณัฐนี อมรประดับกุล, ณปภัช สัจนวกุล และปัณณวัฒน์ เถื่อนกลิ่น
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : N517   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 160 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 143 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2563   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 29 ตุลาคม 2563
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 29 ตุลาคม 2568
ที่เก็บหนังสือ : F02
สถานะ : ฟรี
ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำรับผู้สูงอายุในสังคมไทย:แนวคิด พัฒนาการ และมุมมองเชิงนโยบาย ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำรับผู้สูงอายุในสังคมไทย:แนวคิด พัฒนาการ และมุมมองเชิงนโยบาย
ผู้แต่งหนังสือ : สิรินทร์ยา พูลเกิด และ ณปภัช สัจนวกุล
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : N518   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 155 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 134 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2563   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 29 ตุลาคม 2563
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 29 ตุลาคม 2568
ที่เก็บหนังสือ : D01
สถานะ : ฟรี
บันได7ขั้น สู่การส่งเสริมโลกใบเขียวของเด็กไทย บันได7ขั้น สู่การส่งเสริมโลกใบเขียวของเด็กไทย
ผู้แต่งหนังสือ : สิรินทร์ยา พูลเกิด และ ณัฐจีรา ทองเจริญชูพงศ์
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : N511   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 19 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 14 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2563   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 03 พฤศจิกายน 2563
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 03 พฤศจิกายน 2568
ที่เก็บหนังสือ : R0
สถานะ : ฟรี
ช่วยใจคุณจำ 2564 ช่วยใจคุณจำ 2564
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : P006   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 5000 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 2044 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2563   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 05 พฤศจิกายน 2563
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 05 พฤศจิกายน 2568
ที่เก็บหนังสือ : C6/4
สถานะ : ฟรี
หน้ากากอนามัย งาน49ปีสถาบันฯ หน้ากากอนามัย งาน49ปีสถาบันฯ
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : K049   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 200 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 1 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2563   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 09 พฤศจิกายน 2563
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 09 พฤศจิกายน 2568
ที่เก็บหนังสือ : F01
สถานะ : ฟรี
กระบอกน้ำ 50ปี สถาบันฯ (กรุณาทำบันทึกขอเบิกผ่านเลขานุการสถาบันฯ) กระบอกน้ำ 50ปี สถาบันฯ (กรุณาทำบันทึกขอเบิกผ่านเลขานุการสถาบันฯ)
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : K050   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 100 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 68 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2563   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 09 พฤศจิกายน 2563
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 09 พฤศจิกายน 2568
ที่เก็บหนังสือ : F01
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่41 ฉบับที่2 ธันวาคม-มกราคา 2564 ประชากรและการพัฒนา ปีที่41 ฉบับที่2 ธันวาคม-มกราคา 2564
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR4102   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 335 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2563   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 22 ธันวาคม 2563
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 22 ธันวาคม 2568
ที่เก็บหนังสือ : F01
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่39 ฉบับที่ 3 กุมภาพันธ์-มีนาคม 2562 ประชากรและการพัฒนา ปีที่39 ฉบับที่ 3 กุมภาพันธ์-มีนาคม 2562
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3903   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 700 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 414 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2562   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 22 กุมภาพันธ์ 2562
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 22 กุมภาพันธ์ 2567
ที่เก็บหนังสือ : G1/1, G1/2
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่39 ฉบับที่ 2 ธันวาคม-มกราคม 2562 ประชากรและการพัฒนา ปีที่39 ฉบับที่ 2 ธันวาคม-มกราคม 2562
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3902   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 463 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2562   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 29 มีนาคม 2562
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 29 มีนาคม 2567
ที่เก็บหนังสือ : G1/4
สถานะ : ฟรี
สุขภาพคนไทย 2562 สุขภาพคนไทย 2562
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : N483   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 945 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 54 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2562   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 24 เมษายน 2562
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 24 เมษายน 2567
ที่เก็บหนังสือ : D3/3,D3/4,E3/4,E4/4
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่39 ฉบับที่ 4 เมษายน-พฤษภาคม 2562 ประชากรและการพัฒนา ปีที่39 ฉบับที่ 4 เมษายน-พฤษภาคม 2562
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3904   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 172 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2562   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 15 เมษายน 2562
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 15 เมษายน 2567
ที่เก็บหนังสือ : F1/5
สถานะ : ฟรี
ปกแฟ้มสำหรับใส่แผ่นพับ ปกแฟ้มสำหรับใส่แผ่นพับ
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : IPSR62   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 400 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2562   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 16 พฤษภาคม 2562
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 16 พฤษภาคม 2567
ที่เก็บหนังสือ : G1/1
สถานะ : ฟรี
แผ่นพับแนะนำสถาบันอังกฤษไทย แผ่นพับแนะนำสถาบันอังกฤษไทย
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : IPSR62_1   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 1000 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 760 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2562   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 16 พฤษภาคม 2562
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 16 พฤษภาคม 2567
ที่เก็บหนังสือ : F1/4
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่39 ฉบับที่ 5 มิถุนายน-กรกฎาคม 2562 ประชากรและการพัฒนา ปีที่39 ฉบับที่ 5 มิถุนายน-กรกฎาคม 2562
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3905   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 321 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2562   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 04 มิถุนายน 2562
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 04 มิถุนายน 2567
ที่เก็บหนังสือ : F1/4
สถานะ : ฟรี
โครงการวิจัยพัฒนาแผนปฎิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ.2560-2564 โครงการวิจัยพัฒนาแผนปฎิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ.2560-2564
ผู้แต่งหนังสือ : พจนา หันจางสิทธิ์, ศิรินันท์ กิติสุขสถิต, จรัมพร โห้ลำยอง, กมลชนก ขำสุวรรณ, ดลชัย ฮะวังจู, คมสัน จันอุ่น
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : N474   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 125 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 65 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2562   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 05 มิถุนายน 2562
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 05 มิถุนายน 2567
ที่เก็บหนังสือ : E4/5
สถานะ : ฟรี
ประชากรและสังคม 2562 ประชากรและสังคม 2562
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : ์N486   ราคาหนังสือ : 250 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 196 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2562   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 10 กรกฎาคม 2562
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 10 กรกฎาคม 2567
ที่เก็บหนังสือ : E3/3
สถานะ : จำหน่าย
ประชากรและการพัฒนา ปีที่39 ฉบับที่ 6 สิงหาคม-กันยายน 2562 ประชากรและการพัฒนา ปีที่39 ฉบับที่ 6 สิงหาคม-กันยายน 2562
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3906   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 460 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 436 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2562   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 14 สิงหาคม 2562
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 14 สิงหาคม 2567
ที่เก็บหนังสือ : G1/1
สถานะ : ฟรี
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2561 สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2561
ผู้แต่งหนังสือ : ปราโมทย์ ประสาทกุล (บรรณาธิการ)
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : PR055   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 2000 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 78 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2562   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 01 ตุลาคม 2562
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 01 ตุลาคม 2567
ที่เก็บหนังสือ : F1/0
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่40 ฉบับที่ 1 ตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 ประชากรและการพัฒนา ปีที่40 ฉบับที่ 1 ตุลาคม-พฤศจิกายน 2562
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR4001   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 363 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2562   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 16 ตุลาคม 2562
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 16 ตุลาคม 2567
ที่เก็บหนังสือ : F1/5
สถานะ : ฟรี
ช่วยใจคุณจำ 2563 ช่วยใจคุณจำ 2563
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : ipsr63   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 5000 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 117 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2562   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 12 พฤศจิกายน 2562
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 12 พฤศจิกายน 2567
ที่เก็บหนังสือ : F2/3
สถานะ : ฟรี
Page :    ( 1 )  2  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  ( 6 )  ( 7 )  ( 8 )  ( 9 )  ( 10 )  ( 11 )  ( 12 )  ( 13 )  ( 14 )  ( 15 )  ( 16 )  ( 17 )  ( 18 )  ( 19 )  ( 20 )  ( 21 )  ( 22
............................................

www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2557
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยา ลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73 170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th