Books Stock
ประชากรและการพัฒนา ปีที่42:1 ตุลาคม-พฤศจิกายน 2564 ประชากรและการพัฒนา ปีที่42:1 ตุลาคม-พฤศจิกายน 2564
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : PR42_1   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 270 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 157 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2564   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 19 ตุลาคม 2564
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 19 ตุลาคม 2569
ที่เก็บหนังสือ : F01
สถานะ : ฟรี
ช่วยใจคุณจำ 2565 ช่วยใจคุณจำ 2565
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : P007   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 3000 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 179 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2564   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 10 พฤศจิกายน 2564
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 10 พฤศจิกายน 2569
ที่เก็บหนังสือ : E03
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่42: ฉบับที่2 (ธันวาคม-มกราคม 2565) ประชากรและการพัฒนา ปีที่42: ฉบับที่2 (ธันวาคม-มกราคม 2565)
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR4202   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 88 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 50 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2564   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 13 ธันวาคม 2564
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 13 ธันวาคม 2569
ที่เก็บหนังสือ : F01
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่ 40 ฉบับที่3 กุมภาพันธ์-มีนาคม 2563 ประชากรและการพัฒนา ปีที่ 40 ฉบับที่3 กุมภาพันธ์-มีนาคม 2563
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR4003   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 457 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2563   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 07 กุมภาพันธ์ 2563
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 07 กุมภาพันธ์ 2568
ที่เก็บหนังสือ : F1/5
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่ 40 ฉบับที่2 ธันวาคม 2562-มกราคม 2563 ประชากรและการพัฒนา ปีที่ 40 ฉบับที่2 ธันวาคม 2562-มกราคม 2563
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR4002   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 379 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2563   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 11 ธันวาคม 2562
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 11 ธันวาคม 2567
ที่เก็บหนังสือ : F1/5
สถานะ : ฟรี
สุขภาพคนไทย2563 สุขภาพคนไทย2563
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : ์N509   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 6000 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 254 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2563   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 08 พฤษภาคม 2563
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 08 พฤษภาคม 2568
ที่เก็บหนังสือ : F0
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา 40 ฉบับที่4 เมษายน-พฤษภาคม 2563 ประชากรและการพัฒนา 40 ฉบับที่4 เมษายน-พฤษภาคม 2563
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR4004   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 390 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2563   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 06 เมษายน 2563
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 06 เมษายน 2568
ที่เก็บหนังสือ : O1
สถานะ : ฟรี
เมื่อไรและใครควรพิทักษ์คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ เมื่อไรและใครควรพิทักษ์คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ
ผู้แต่งหนังสือ : จงจิตต์ ฤทธิรงค์, กาญจนา ตั้งชลทิพย์, รศรินทร์ เกรย์, พิมลพรรณ นิตย์นรา
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : N508   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 110 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 29 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2563   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 08 มิถุนายน 2563
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 08 มิถุนายน 2568
ที่เก็บหนังสือ : c1/5
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่40 ฉบับที่6 (สิงหาคม -กันยายน 2563) ประชากรและการพัฒนา ปีที่40 ฉบับที่6 (สิงหาคม -กันยายน 2563)
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : PR40_6   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 350 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2563   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 17 สิงหาคม 2563
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 17 สิงหาคม 2568
ที่เก็บหนังสือ : F01
สถานะ : ฟรี
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2562 สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2562
ผู้แต่งหนังสือ : ปราโมทย์ ประสาทกุล (บรรณาธิการ)
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : PR058   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 600 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 0 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2563   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 08 ตุลาคม 2563
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 08 ตุลาคม 2568
ที่เก็บหนังสือ : F01
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่41 ฉบับที่1 ตุลาคม-พฤศจิกายน 2563 ประชากรและการพัฒนา ปีที่41 ฉบับที่1 ตุลาคม-พฤศจิกายน 2563
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR4101   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 290 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2563   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 09 ตุลาคม 2563
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 09 ตุลาคม 2568
ที่เก็บหนังสือ : F01
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่40 ฉบับที่5 มิถุนายน-กรกฎาคม 2563 ประชากรและการพัฒนา ปีที่40 ฉบับที่5 มิถุนายน-กรกฎาคม 2563
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR4005   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 300 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2563   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 08 สิงหาคม 2563
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 08 สิงหาคม 2568
ที่เก็บหนังสือ : F01
สถานะ : ฟรี
นโยบายที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ:ประวัติศาสตร์และบทเรียนจากแนวปฎิบัติที่ดีในต่างประเทศ นโยบายที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ:ประวัติศาสตร์และบทเรียนจากแนวปฎิบัติที่ดีในต่างประเทศ
ผู้แต่งหนังสือ : ณัฐนี อมรประดับกุล, ณปภัช สัจนวกุล และปัณณวัฒน์ เถื่อนกลิ่น
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : N517   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 160 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 132 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2563   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 29 ตุลาคม 2563
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 29 ตุลาคม 2568
ที่เก็บหนังสือ : F02
สถานะ : ฟรี
ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำรับผู้สูงอายุในสังคมไทย:แนวคิด พัฒนาการ และมุมมองเชิงนโยบาย ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำรับผู้สูงอายุในสังคมไทย:แนวคิด พัฒนาการ และมุมมองเชิงนโยบาย
ผู้แต่งหนังสือ : สิรินทร์ยา พูลเกิด และ ณปภัช สัจนวกุล
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : N518   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 155 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 115 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2563   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 29 ตุลาคม 2563
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 29 ตุลาคม 2568
ที่เก็บหนังสือ : D01
สถานะ : ฟรี
บันได7ขั้น สู่การส่งเสริมโลกใบเขียวของเด็กไทย บันได7ขั้น สู่การส่งเสริมโลกใบเขียวของเด็กไทย
ผู้แต่งหนังสือ : สิรินทร์ยา พูลเกิด และ ณัฐจีรา ทองเจริญชูพงศ์
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : N511   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 19 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 14 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2563   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 03 พฤศจิกายน 2563
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 03 พฤศจิกายน 2568
ที่เก็บหนังสือ : R0
สถานะ : ฟรี
ช่วยใจคุณจำ 2564 ช่วยใจคุณจำ 2564
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : P006   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 5000 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 2041 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2563   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 05 พฤศจิกายน 2563
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 05 พฤศจิกายน 2568
ที่เก็บหนังสือ : C6/4
สถานะ : ฟรี
หน้ากากอนามัย งาน49ปีสถาบันฯ หน้ากากอนามัย งาน49ปีสถาบันฯ
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : K049   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 200 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 1 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2563   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 09 พฤศจิกายน 2563
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 09 พฤศจิกายน 2568
ที่เก็บหนังสือ : F01
สถานะ : ฟรี
กระบอกน้ำ 50ปี สถาบันฯ (กรุณาทำบันทึกขอเบิกผ่านเลขานุการสถาบันฯ) กระบอกน้ำ 50ปี สถาบันฯ (กรุณาทำบันทึกขอเบิกผ่านเลขานุการสถาบันฯ)
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : K050   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 100 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 45 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2563   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 09 พฤศจิกายน 2563
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 09 พฤศจิกายน 2568
ที่เก็บหนังสือ : F01
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่41 ฉบับที่2 ธันวาคม-มกราคา 2564 ประชากรและการพัฒนา ปีที่41 ฉบับที่2 ธันวาคม-มกราคา 2564
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR4102   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 329 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2563   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 22 ธันวาคม 2563
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 22 ธันวาคม 2568
ที่เก็บหนังสือ : F01
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่39 ฉบับที่ 3 กุมภาพันธ์-มีนาคม 2562 ประชากรและการพัฒนา ปีที่39 ฉบับที่ 3 กุมภาพันธ์-มีนาคม 2562
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3903   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 700 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 414 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2562   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 22 กุมภาพันธ์ 2562
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 22 กุมภาพันธ์ 2567
ที่เก็บหนังสือ : G1/1, G1/2
สถานะ : ฟรี
Page :    ( 1 )  2  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  ( 6 )  ( 7 )  ( 8 )  ( 9 )  ( 10 )  ( 11 )  ( 12 )  ( 13 )  ( 14 )  ( 15 )  ( 16 )  ( 17 )  ( 18 )  ( 19 )  ( 20 )  ( 21 )  ( 22 )  ( 23
............................................

www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2557
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยา ลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73 170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th