Books Stock
ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
ผู้แต่งหนังสือ : ภูเบศร์ สมุทรจักร, ธีรนุช ก้อนแก้ว, ริฎวัน อุนเด็น
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : N459   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 200 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 76 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2560   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ : -
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 05 มิถุนายน 2560
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 05 มิถุนายน 2565
ที่เก็บหนังสือ : C4/5
สถานเลี้ยงเด็กในบริบทสังคมเมืองพัฒนาการเพื่อความมั่นคงของชาติ สถานเลี้ยงเด็กในบริบทสังคมเมืองพัฒนาการเพื่อความมั่นคงของชาติ
ผู้แต่งหนังสือ : จงจิตต์ ฤทธิรงค์, สุภรต์ จรัสสิทธิ์
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : N463   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 300 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 156 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2560   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 05 มิถุนายน 2560
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 05 มิถุนายน 2565
ที่เก็บหนังสือ : C2/5
เมื่องานรัดตัวจะสร้างครอบครัวได้อย่างไร สมดุลชีวิตและงานของคนรุ่นใหม่ เมื่องานรัดตัวจะสร้างครอบครัวได้อย่างไร สมดุลชีวิตและงานของคนรุ่นใหม่
ผู้แต่งหนังสือ : มนสิการ กาญจนะจิตรา, กัญญาพัชร สุทธิเกษม, รีนา ต๊ะดี
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : N458   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 200 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 42 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2560   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 05 มิถุนายน 2560
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 05 มิถุนายน 2565
ที่เก็บหนังสือ : C3/4
ประชากรและการพัฒนา ปีที่37 ฉบับที่ 5 (มิถุนายน-กรกฎาคม 2560) ประชากรและการพัฒนา ปีที่37 ฉบับที่ 5 (มิถุนายน-กรกฎาคม 2560)
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3705   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 852 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 583 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2560   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 06 มิถุนายน 2560
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 06 มิถุนายน 2565
ที่เก็บหนังสือ : F2/1
ประชากรและสังคม 2560 ประชากรและสังคม 2560
ผู้แต่งหนังสือ : สุชาดา ทวีสิทธิ์, กุลภา วจนสาระ
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 467   ราคาหนังสือ : 250 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 1000 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 467 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2560   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 01 กรกฎาคม 2560
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 01 กรกฎาคม 2565
ที่เก็บหนังสือ : H2/5, H3/5
Journal of POPULATION and SOCIAL STUDIES Journal of POPULATION and SOCIAL STUDIES
ผู้แต่งหนังสือ : Churnrurtai Kanchanachitra, Kerry Richter, Sureeporn Punpuing, Sarayut Sukultantimetha
ภาษา : English
รหัสหนังสือ : JPSS_25:3   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 105 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2560   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ : 2017
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 01 กรกฎาคม 2560
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 01 กรกฎาคม 2565
ที่เก็บหนังสือ : E4/5
ประชากรและการพัฒนา ปีที่38 ฉบับที่ 1 ตุลาคม-พฤศจิกายน 2560 ประชากรและการพัฒนา ปีที่38 ฉบับที่ 1 ตุลาคม-พฤศจิกายน 2560
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3801   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 126 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2560   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 06 ตุลาคม 2560
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 06 ตุลาคม 2565
ที่เก็บหนังสือ : G2/4
ช่วยใจคุณจำ 2561 ช่วยใจคุณจำ 2561
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : Note61   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 5000 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 433 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2560   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 20 พฤศจิกายน 2560
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 20 พฤศจิกายน 2565
ที่เก็บหนังสือ : C3/3
พิพิธสาระประชากรและสังคม สาระที่3 : ประชากรไทยในสมัยรัชกาลที่9 พิพิธสาระประชากรและสังคม สาระที่3 : ประชากรไทยในสมัยรัชกาลที่9
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : N471   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 4000 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 1584 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2560   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 15 ธันวาคม 2560
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 15 ธันวาคม 2565
ที่เก็บหนังสือ : C4/5
ประชากรและการพัฒนา ปีที่38 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2560-มกราคม 2561 ประชากรและการพัฒนา ปีที่38 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2560-มกราคม 2561
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3802   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 446 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2560   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 22 ธันวาคม 2560
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 22 ธันวาคม 2565
ที่เก็บหนังสือ : F1/5
ประชากรและการพัฒนา ปีที่36 ฉบับที่ 6 สิงหาคม-กันยายน 2559 ประชากรและการพัฒนา ปีที่36 ฉบับที่ 6 สิงหาคม-กันยายน 2559
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3606   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 491 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2560   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 22 ธันวาคม 2560
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 22 ธันวาคม 2565
ที่เก็บหนังสือ : F1/5
CD สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2559 CD สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2559
ผู้แต่งหนังสือ : Foundation of Gerontology Research and Development Institute and Institute for Population and Social Research, Mahidol University
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : PR051   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 300 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 266 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2560   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 22 ธันวาคม 2560
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 22 ธันวาคม 2565
ที่เก็บหนังสือ : E5/3
SITUATION OF THE THAI ELDERLY 2016 SITUATION OF THE THAI ELDERLY 2016
ผู้แต่งหนังสือ : ปราโมทย์ ประสาทกุล (บรรณาธิการ)
ภาษา : English
รหัสหนังสือ : PR051   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 100 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 34 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2560   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 01 ธันวาคม 2560
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 01 ธันวาคม 2565
ที่เก็บหนังสือ : F1/4
Situation of The thai elderly 2014 Situation of The thai elderly 2014
ผู้แต่งหนังสือ : Jongjit Rittirong,comp, and others
ภาษา : English
รหัสหนังสือ : PR046   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 303 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 57 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2559   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ : 2016
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 27 มกราคม 2559
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 27 มกราคม 2564
ที่เก็บหนังสือ : D7/3, E4/4
ประชากรและการพัฒนา ปีที่36 ฉบับที่2 (ธันวาคม 2558 - มกราคม 2559) ประชากรและการพัฒนา ปีที่36 ฉบับที่2 (ธันวาคม 2558 - มกราคม 2559)
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3602   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 1000 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 924 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2559   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 30 ธันวาคม 2559
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 30 ธันวาคม 2564
ที่เก็บหนังสือ : F2/1
ประชากรและการพัฒนา ปีที่36 ฉบับที่ 3 (กุมภาพันธ์-มีนาคม 2559) ประชากรและการพัฒนา ปีที่36 ฉบับที่ 3 (กุมภาพันธ์-มีนาคม 2559)
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3603   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 1000 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 825 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2559   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 09 กุมภาพันธ์ 2559
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 09 กุมภาพันธ์ 2564
ที่เก็บหนังสือ : G2/4
สุขภาพคนไทย 2559 สุขภาพคนไทย 2559
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 454   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 3000 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 1144 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2559   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 13 พฤษภาคม 2559
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 13 พฤษภาคม 2564
ที่เก็บหนังสือ : G1/4
ความสำเร็จและข้อท้าทายงานด้านเอดส์  กลุ่มประชากรข้ามชาติในประเทศไทย ภายใต้โครงการกองทุนโลก ความสำเร็จและข้อท้าทายงานด้านเอดส์ กลุ่มประชากรข้ามชาติในประเทศไทย ภายใต้โครงการกองทุนโลก
ผู้แต่งหนังสือ : เฉลิมพล แจ่มจันทร์ และคนอื่น ๆ
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 453   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 200 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 133 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2559   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 17 พฤษภาคม 2559
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 17 พฤษภาคม 2564
ที่เก็บหนังสือ : E5/3
ประชากรและการพัฒนา ปีที่36 ฉบับที่ 4 เมษายน-พฤษภาคม 2559 ประชากรและการพัฒนา ปีที่36 ฉบับที่ 4 เมษายน-พฤษภาคม 2559
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : PRL3604   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 1000 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 753 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2559   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 10 พฤษภาคม 2559
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 10 พฤษภาคม 2564
ที่เก็บหนังสือ : F1/5
ประชากรและการพัฒนา ปีที่36 ฉบับที่ 5 (มิถุนายน-กรกฎาคม 2559) ประชากรและการพัฒนา ปีที่36 ฉบับที่ 5 (มิถุนายน-กรกฎาคม 2559)
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3605   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 1600 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 1533 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2559   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 14 มิถุนายน 2559
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 14 มิถุนายน 2564
ที่เก็บหนังสือ : G2/4
Page :    ( 1 )  ( 2 )  3  ( 4 )  ( 5 )  ( 6 )  ( 7 )  ( 8 )  ( 9 )  ( 10 )  ( 11 )  ( 12 )  ( 13 )  ( 14 )  ( 15 )  ( 16 )  ( 17 )  ( 18 )  ( 19 )  ( 20 )  ( 21
............................................

www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2557
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยา ลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73 170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th