Books Stock
วิธีการดำเนินงานมาตรฐาน วิธีการดำเนินงานมาตรฐาน
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : PR056   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 373 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2562   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 28 พฤศจิกายน 2562
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 28 พฤศจิกายน 2567
ที่เก็บหนังสือ : H1/1
สถานะ : ฟรี
การโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุ่นประชากรในสังคมสูงอายุไทย การโอนทางเศรษฐกิจระหว่างรุ่นประชากรในสังคมสูงอายุไทย
ผู้แต่งหนังสือ : เฉลิมพล แจ่มจันทร์, สุภรต์ จรสสิทธิ์, ณัฐณิชา ลอยฟ้า
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : PR057   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 200 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 168 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2562   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 26 ธันวาคม 2562
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 26 ธันวาคม 2567
ที่เก็บหนังสือ : E3/3
สถานะ : ฟรี
เด็กข้ามชาติ เกิดอยู่โตอย่างไร เด็กข้ามชาติ เกิดอยู่โตอย่างไร
ผู้แต่งหนังสือ : เฉลิมพล แจ่มจันทร์, กัญญา อภิพรชัยสกุล
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : N501   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 300 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 277 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2562   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 20 ธันวาคม 2562
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 20 ธันวาคม 2567
ที่เก็บหนังสือ : E3/3
สถานะ : ฟรี
เรื่องเล่านักสร้างสุข เรื่องเล่านักสร้างสุข
ผู้แต่งหนังสือ : ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต,จรัมพร โห้ลำยอง,วรรณี หุตแพทย์, สุภรต์ จรัสสิทธิ์, กัญญาพัชร สุทธิเกษม,
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : ์N490   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 750 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 727 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2562   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 27 ธันวาคม 2562
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 27 ธันวาคม 2567
ที่เก็บหนังสือ : F0/0
สถานะ : ฟรี
ยุวทูตสร้างสุข ยุวทูตสร้างสุข
ผู้แต่งหนังสือ : จรัมพร โห้ลำยอง
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : N489   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 750 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 719 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2562   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 27 ธันวาคม 2562
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 27 ธันวาคม 2567
ที่เก็บหนังสือ : C2/2
สถานะ : ฟรี
สถิติในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติในการวิจัยทางสังคมศาสตร์
ผู้แต่งหนังสือ : อารี จำปากลาย
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 468   ราคาหนังสือ : 450 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 329 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2561   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 15 มกราคม 2561
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 15 มกราคม 2566
ที่เก็บหนังสือ : E4/1, E4/4, E5/3
สถานะ : จำหน่าย
สุขภาพคนไทย 2561 สุขภาพคนไทย 2561
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : N472   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 5000 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 277 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2561   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 10 เมษายน 2561
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 10 เมษายน 2566
ที่เก็บหนังสือ : c7/1
สถานะ : ฟรี
ประชากรและสังคม 2561 ประชากรและสังคม 2561
ผู้แต่งหนังสือ : อารี จำปากลาย, กาญจนา ตั้งชลทิพย์, สุภาณี ปลื้มเจริญ
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : N473   ราคาหนังสือ : 250 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 446 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2561   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 29 มิถุนายน 2561
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 29 มิถุนายน 2566
ที่เก็บหนังสือ : C3/2, C3/3
สถานะ : จำหน่าย
ประชากรและการพัฒนา ปีที่38 ฉบับที่ 3 กุมภาพันธ์-มีนาคม 2561 ประชากรและการพัฒนา ปีที่38 ฉบับที่ 3 กุมภาพันธ์-มีนาคม 2561
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3803   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 471 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2561   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 04 กรกฎาคม 2561
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 04 กรกฎาคม 2566
ที่เก็บหนังสือ : G
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่38 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-พฤศจิกายน 2558 ประชากรและการพัฒนา ปีที่38 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-พฤศจิกายน 2558
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3804   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 490 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2561   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 04 กรกฎาคม 2561
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 04 กรกฎาคม 2566
ที่เก็บหนังสือ : G
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่38 ฉบับที่ 5 มิถุนายน-กรกฎาคม 2561 ประชากรและการพัฒนา ปีที่38 ฉบับที่ 5 มิถุนายน-กรกฎาคม 2561
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3805   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 420 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2561   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 04 กรกฎาคม 2561
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 04 กรกฎาคม 2566
ที่เก็บหนังสือ : G
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่38 ฉบับที่ 6 สิงหาคม-กันยายน 2561 ประชากรและการพัฒนา ปีที่38 ฉบับที่ 6 สิงหาคม-กันยายน 2561
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3806   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 1000 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 672 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2561   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 08 สิงหาคม 2561
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 08 สิงหาคม 2566
ที่เก็บหนังสือ : G1/4
สถานะ : ฟรี
วารสารประชากร ปีที่5 ฉบับที่2 วารสารประชากร ปีที่5 ฉบับที่2
ผู้แต่งหนังสือ : กาญจนา ตั้งชลทิพย์ (บรรณาธิการ)
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : TPJ52   ราคาหนังสือ : 250 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 100 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 83 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2561   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 22 มีนาคม 2561
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 22 มีนาคม 2566
ที่เก็บหนังสือ : D2/4
สถานะ : จำหน่าย
สมุดจดบันทึก สมุดจดบันทึก
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : Note   ราคาหนังสือ : 59 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 1000 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 482 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2561   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 16 ตุลาคม 2561
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 16 ตุลาคม 2566
ที่เก็บหนังสือ : ห้องเก็บของชั้น2
สถานะ : จำหน่าย
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2560 สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2560
ผู้แต่งหนังสือ : ปราโมทย์ ประสาทกุล (บรรณาธิการ)
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : PR052   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 330 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 168 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2561   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 05 พฤศจิกายน 2561
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 05 พฤศจิกายน 2566
ที่เก็บหนังสือ : G
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่39 ฉบับที่ 1 ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 ประชากรและการพัฒนา ปีที่39 ฉบับที่ 1 ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3901   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 377 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2561   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 13 พฤศจิกายน 2561
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 13 พฤศจิกายน 2566
ที่เก็บหนังสือ : G2/2
สถานะ : ฟรี
สาธารณสุขมูลฐานพื้นฐานสุขภาวะผู้ต้องขังหญิง สาธารณสุขมูลฐานพื้นฐานสุขภาวะผู้ต้องขังหญิง
ผู้แต่งหนังสือ : กฤตยา อาชวนิจกุล และกุลภา วจนสาระ
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : PR053   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 250 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 226 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2561   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 15 สิงหาคม 2562
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 15 สิงหาคม 2567
ที่เก็บหนังสือ : c5/3
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่37 ฉบับที่ 3 กุมภาพันธ์-มีนาคม 2560 ประชากรและการพัฒนา ปีที่37 ฉบับที่ 3 กุมภาพันธ์-มีนาคม 2560
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3703   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 200 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 19 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2560   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 10 มีนาคม 2560
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 10 มีนาคม 2565
ที่เก็บหนังสือ : G2/1
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่37 ฉบับที่ 2 ธันวาคม-มกราคม 2560 ประชากรและการพัฒนา ปีที่37 ฉบับที่ 2 ธันวาคม-มกราคม 2560
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3702   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 412 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2560   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 10 มีนาคม 2560
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 10 มีนาคม 2565
ที่เก็บหนังสือ : G1/4
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่37 ฉบับที่ 4 เมษายน-พฤษภาคม 2560 ประชากรและการพัฒนา ปีที่37 ฉบับที่ 4 เมษายน-พฤษภาคม 2560
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LR3704   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 1000 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 850 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2560   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 12 เมษายน 2560
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 12 เมษายน 2565
ที่เก็บหนังสือ : F2/2
สถานะ : ฟรี
Page :    ( 1 )  ( 2 )  3  ( 4 )  ( 5 )  ( 6 )  ( 7 )  ( 8 )  ( 9 )  ( 10 )  ( 11 )  ( 12 )  ( 13 )  ( 14 )  ( 15 )  ( 16 )  ( 17 )  ( 18 )  ( 19 )  ( 20 )  ( 21 )  ( 22
............................................

www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2557
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยา ลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73 170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th