Books Stock
ประชากรและการพัฒนา ปีที่35 ฉบับที่ 3 กุมภาพันธ์-มีนาคม 2558 ประชากรและการพัฒนา ปีที่35 ฉบับที่ 3 กุมภาพันธ์-มีนาคม 2558
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3503   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 450 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 232 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2558   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 04 มิถุนายน 2558
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 04 มิถุนายน 2563
ที่เก็บหนังสือ : F3/3
สุขภาพคนไทย 2558 : อุบายขายสุขภาพ เมื่อสุขภาพกลายเป็นสินค้า ยาคือเครื่องมือแสวงหากำไร สุขภาพคนไทย 2558 : อุบายขายสุขภาพ เมื่อสุขภาพกลายเป็นสินค้า ยาคือเครื่องมือแสวงหากำไร
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 443   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 4431 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 2190 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2558   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 28 เมษายน 2558
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 28 เมษายน 2563
ที่เก็บหนังสือ : F1/1
ผู้ต้องขังหญิง: สถาณการณ์และข้อเสนอเชิงนโยบาย ผู้ต้องขังหญิง: สถาณการณ์และข้อเสนอเชิงนโยบาย
ผู้แต่งหนังสือ : กฤตยา อาชวนิชกุล และกุลภา วจนสาระ
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 444   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 87 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2558   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : d7/5
ประชากรและการพัฒนา ปีที่35 ฉบับที่6 (สิงหาคม-กันยายน 2558) ประชากรและการพัฒนา ปีที่35 ฉบับที่6 (สิงหาคม-กันยายน 2558)
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3506   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 975 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 774 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2558   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 21 สิงหาคม 2558
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 21 สิงหาคม 2563
ที่เก็บหนังสือ : G1/3
DEGREE AND NON-DEGREE PROGRAMS DEGREE AND NON-DEGREE PROGRAMS
ผู้แต่งหนังสือ : INSTITUTE FOR POPULATION AND SOCIAL RESEARCH
ภาษา : English
รหัสหนังสือ : PR044   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 1955 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 1617 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2558   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ : 2015
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 21 สิงหาคม 2558
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 21 สิงหาคม 2563
ที่เก็บหนังสือ : G1/1, G1/2
ประชากรสามกลุ่มวัยได้อะไรจากการสวดมนต์ ประชากรสามกลุ่มวัยได้อะไรจากการสวดมนต์
ผู้แต่งหนังสือ : ภาณี วงษ์เอก และคณะ
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 441   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 30 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 16 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2558   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 21 สิงหาคม 2558
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 21 สิงหาคม 2563
ที่เก็บหนังสือ : E5/3
ศตวรรษิกชนในประเทศไทย ศตวรรษิกชนในประเทศไทย
ผู้แต่งหนังสือ : ปราโมทย์ ประสาทกุล
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 448   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 191 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2558   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 23 มิถุนายน 2558
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 23 มิถุนายน 2563
ที่เก็บหนังสือ : D6/4
CD สุขภาพคนไทย 2558 อุบายขายสุขภาพ เพื่อสุขภาพกลายเป็นสินค้า ยาคือเครื่องมือแสวงหากำไร CD สุขภาพคนไทย 2558 อุบายขายสุขภาพ เพื่อสุขภาพกลายเป็นสินค้า ยาคือเครื่องมือแสวงหากำไร
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 440   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 2000 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 1009 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2558   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 06 กรกฎาคม 2558
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 06 กรกฎาคม 2563
ที่เก็บหนังสือ : E6/3
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2557 สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2557
ผู้แต่งหนังสือ : ปราโมทย์ ประสาทกุล และคนอื่น ๆ
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : PR045   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 1050 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 896 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2558   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 27 ตุลาคม 2558
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 27 ตุลาคม 2563
ที่เก็บหนังสือ : D5/2, E2/2
ช่วยใจคุณจำปีที่45 ช่วยใจคุณจำปีที่45
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : P001   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 5425 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 13 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2558   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 04 พฤศจิกายน 2558
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 04 พฤศจิกายน 2563
ที่เก็บหนังสือ : E6/2
ศัพทานุกรม การวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี2558 ศัพทานุกรม การวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี2558
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 449   ราคาหนังสือ : 130 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 520 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 492 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2558   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 24 พฤศจิกายน 2558
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 24 พฤศจิกายน 2563
ที่เก็บหนังสือ : E1/5
CD Thai Health 2015 CD Thai Health 2015
ผู้แต่งหนังสือ : INSTITUTE FOR POPULATION AND SOCIAL RESEARCH
ภาษา : English
รหัสหนังสือ : cd443e   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 2000 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 1418 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2558   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ : 2015
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 30 ตุลาคม 2558
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 30 ตุลาคม 2563
ที่เก็บหนังสือ : E5/3
ประชากรและการพัฒนา ปีที่35 ฉบับที่ 1 ตุลาคม-พฤศจิกายน 2557 ประชากรและการพัฒนา ปีที่35 ฉบับที่ 1 ตุลาคม-พฤศจิกายน 2557
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3501   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 19 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 18 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2557   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 04 มิถุนายน 2558
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 04 มิถุนายน 2563
ที่เก็บหนังสือ : 0
โปสเตอร์การสูงวัยของประชากรไทย พ.ศ. 2557 โปสเตอร์การสูงวัยของประชากรไทย พ.ศ. 2557
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : PR042   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 135 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 12 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2557   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 01 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 01 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : c4/5
CD สุขภาพคนไทย 2557 CD สุขภาพคนไทย 2557
ผู้แต่งหนังสือ : Churnrurtai Kanchanachitra
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : cd436   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 730 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 523 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2557   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 08 ตุลาคม 2558
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 08 ตุลาคม 2563
ที่เก็บหนังสือ : D6/3
CD Thai Health 2013 [electeonic resource] : Thailand Reform : Restructuring Power, Empowering Citizens CD Thai Health 2013 [electeonic resource] : Thailand Reform : Restructuring Power, Empowering Citizens
ผู้แต่งหนังสือ : Churnrurtai Kanchanachitra
ภาษา : English
รหัสหนังสือ : 422   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 876 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 736 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2557   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : D6/2
The Survey of Thai Public Opinion toward Myanmar Refugees and Workers: An Overview The Survey of Thai Public Opinion toward Myanmar Refugees and Workers: An Overview
ผู้แต่งหนังสือ : Malee Sunpuwan and Sakkarin Niyomsilpa
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 428   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 76 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 32 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2557   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : D3/3
The Survey of Thai Public Opinion toward Myanmar Refugees and Migrant  Workers: A Case Study of Mae Hong Son Province The Survey of Thai Public Opinion toward Myanmar Refugees and Migrant Workers: A Case Study of Mae Hong Son Province
ผู้แต่งหนังสือ : Malee Sunpuwan,Sakkarin Niyomsilpa
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 429   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 65 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 28 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2557   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : D3/3
The Survey of Thai Public Opinion toward Myanmar Refugees and Migrant Workers : A Case Study of Tak Province The Survey of Thai Public Opinion toward Myanmar Refugees and Migrant Workers : A Case Study of Tak Province
ผู้แต่งหนังสือ : Sakkarin Niyomsilpa,Malee Sunpuwan
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 430   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 61 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 14 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2557   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : D3/4
The Survey of Public Opinion toward Myanmar Refugees and Migrant Workers: A Case Study of Kandchanaburi Province The Survey of Public Opinion toward Myanmar Refugees and Migrant Workers: A Case Study of Kandchanaburi Province
ผู้แต่งหนังสือ : Sakkarin Niyomsilpa,Malee Sunpuwan
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 431   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 67 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 23 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2557   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : D3/4
Page :    ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  4  ( 5 )  ( 6 )  ( 7 )  ( 8 )  ( 9 )  ( 10 )  ( 11 )  ( 12 )  ( 13 )  ( 14 )  ( 15 )  ( 16 )  ( 17 )  ( 18 )  ( 19 )  ( 20
............................................

www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2557
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยา ลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73 170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th