Books Stock
ประชากรและการพัฒนา ปีที่38 ฉบับที่ 5 มิถุนายน-กรกฎาคม 2561 ประชากรและการพัฒนา ปีที่38 ฉบับที่ 5 มิถุนายน-กรกฎาคม 2561
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3805   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 420 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2561   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 04 กรกฎาคม 2561
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 04 กรกฎาคม 2566
ที่เก็บหนังสือ : G
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่38 ฉบับที่ 6 สิงหาคม-กันยายน 2561 ประชากรและการพัฒนา ปีที่38 ฉบับที่ 6 สิงหาคม-กันยายน 2561
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3806   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 1000 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 672 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2561   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 08 สิงหาคม 2561
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 08 สิงหาคม 2566
ที่เก็บหนังสือ : G1/4
สถานะ : ฟรี
วารสารประชากร ปีที่5 ฉบับที่2 วารสารประชากร ปีที่5 ฉบับที่2
ผู้แต่งหนังสือ : กาญจนา ตั้งชลทิพย์ (บรรณาธิการ)
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : TPJ52   ราคาหนังสือ : 250 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 100 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 83 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2561   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 22 มีนาคม 2561
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 22 มีนาคม 2566
ที่เก็บหนังสือ : D2/4
สถานะ : จำหน่าย
สมุดจดบันทึก สมุดจดบันทึก
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : Note   ราคาหนังสือ : 59 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 1000 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 456 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2561   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 16 ตุลาคม 2561
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 16 ตุลาคม 2566
ที่เก็บหนังสือ : ห้องเก็บของชั้น2
สถานะ : จำหน่าย
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2560 สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2560
ผู้แต่งหนังสือ : ปราโมทย์ ประสาทกุล (บรรณาธิการ)
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : PR052   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 330 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 168 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2561   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 05 พฤศจิกายน 2561
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 05 พฤศจิกายน 2566
ที่เก็บหนังสือ : G
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่39 ฉบับที่ 1 ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 ประชากรและการพัฒนา ปีที่39 ฉบับที่ 1 ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3901   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 377 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2561   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 13 พฤศจิกายน 2561
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 13 พฤศจิกายน 2566
ที่เก็บหนังสือ : G2/2
สถานะ : ฟรี
สาธารณสุขมูลฐานพื้นฐานสุขภาวะผู้ต้องขังหญิง สาธารณสุขมูลฐานพื้นฐานสุขภาวะผู้ต้องขังหญิง
ผู้แต่งหนังสือ : กฤตยา อาชวนิจกุล และกุลภา วจนสาระ
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : PR053   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 250 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 226 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2561   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 15 สิงหาคม 2562
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 15 สิงหาคม 2567
ที่เก็บหนังสือ : c5/3
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่37 ฉบับที่ 3 กุมภาพันธ์-มีนาคม 2560 ประชากรและการพัฒนา ปีที่37 ฉบับที่ 3 กุมภาพันธ์-มีนาคม 2560
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3703   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 200 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 19 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2560   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 10 มีนาคม 2560
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 10 มีนาคม 2565
ที่เก็บหนังสือ : G2/1
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่37 ฉบับที่ 2 ธันวาคม-มกราคม 2560 ประชากรและการพัฒนา ปีที่37 ฉบับที่ 2 ธันวาคม-มกราคม 2560
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3702   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 412 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2560   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 10 มีนาคม 2560
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 10 มีนาคม 2565
ที่เก็บหนังสือ : G1/4
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่37 ฉบับที่ 4 เมษายน-พฤษภาคม 2560 ประชากรและการพัฒนา ปีที่37 ฉบับที่ 4 เมษายน-พฤษภาคม 2560
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LR3704   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 1000 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 850 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2560   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 12 เมษายน 2560
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 12 เมษายน 2565
ที่เก็บหนังสือ : F2/2
สถานะ : ฟรี
SITUATION OF THE THAI ELDERLY 2015 SITUATION OF THE THAI ELDERLY 2015
ผู้แต่งหนังสือ : Foundation of Gerontology Research and Development Institute and Institute for Population and Social Research, Mahidol University
ภาษา : English
รหัสหนังสือ : PR48   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 123 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2560   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ : 2017
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 12 เมษายน 2560
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 12 เมษายน 2565
ที่เก็บหนังสือ : E5/3
สถานะ : ฟรี
CD สุขภาพคนไทย 2560 CD สุขภาพคนไทย 2560
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : CD 462   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 1000 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 404 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2560   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 16 พฤษภาคม 2560
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 16 พฤษภาคม 2565
ที่เก็บหนังสือ : G1/2
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่37 ฉบับที่ 6 สิงหาคม-กันยายน 2560 ประชากรและการพัฒนา ปีที่37 ฉบับที่ 6 สิงหาคม-กันยายน 2560
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3706   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 815 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 345 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2560   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 16 สิงหาคม 2560
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 16 สิงหาคม 2565
ที่เก็บหนังสือ : F1/5
สถานะ : ฟรี
ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
ผู้แต่งหนังสือ : ภูเบศร์ สมุทรจักร, ธีรนุช ก้อนแก้ว, ริฎวัน อุนเด็น
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : N459   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 200 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 70 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2560   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ : -
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 05 มิถุนายน 2560
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 05 มิถุนายน 2565
ที่เก็บหนังสือ : C4/5
สถานะ : ฟรี
สถานเลี้ยงเด็กในบริบทสังคมเมืองพัฒนาการเพื่อความมั่นคงของชาติ สถานเลี้ยงเด็กในบริบทสังคมเมืองพัฒนาการเพื่อความมั่นคงของชาติ
ผู้แต่งหนังสือ : จงจิตต์ ฤทธิรงค์, สุภรต์ จรัสสิทธิ์
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : N463   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 300 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 133 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2560   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 05 มิถุนายน 2560
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 05 มิถุนายน 2565
ที่เก็บหนังสือ : C2/5
สถานะ : ฟรี
เมื่องานรัดตัวจะสร้างครอบครัวได้อย่างไร สมดุลชีวิตและงานของคนรุ่นใหม่ เมื่องานรัดตัวจะสร้างครอบครัวได้อย่างไร สมดุลชีวิตและงานของคนรุ่นใหม่
ผู้แต่งหนังสือ : มนสิการ กาญจนะจิตรา, กัญญาพัชร สุทธิเกษม, รีนา ต๊ะดี
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : N458   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 200 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 40 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2560   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 05 มิถุนายน 2560
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 05 มิถุนายน 2565
ที่เก็บหนังสือ : C3/4
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่37 ฉบับที่ 5 (มิถุนายน-กรกฎาคม 2560) ประชากรและการพัฒนา ปีที่37 ฉบับที่ 5 (มิถุนายน-กรกฎาคม 2560)
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3705   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 852 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 583 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2560   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 06 มิถุนายน 2560
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 06 มิถุนายน 2565
ที่เก็บหนังสือ : F2/1
สถานะ : ฟรี
ประชากรและสังคม 2560 ประชากรและสังคม 2560
ผู้แต่งหนังสือ : สุชาดา ทวีสิทธิ์, กุลภา วจนสาระ
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 467   ราคาหนังสือ : 250 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 1000 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 467 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2560   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 01 กรกฎาคม 2560
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 01 กรกฎาคม 2565
ที่เก็บหนังสือ : H2/5, H3/5
สถานะ : ฟรี
Journal of POPULATION and SOCIAL STUDIES Journal of POPULATION and SOCIAL STUDIES
ผู้แต่งหนังสือ : Churnrurtai Kanchanachitra, Kerry Richter, Sureeporn Punpuing, Sarayut Sukultantimetha
ภาษา : English
รหัสหนังสือ : JPSS_25:3   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 83 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2560   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ : 2017
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 01 กรกฎาคม 2560
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 01 กรกฎาคม 2565
ที่เก็บหนังสือ : E4/5
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่38 ฉบับที่ 1 ตุลาคม-พฤศจิกายน 2560 ประชากรและการพัฒนา ปีที่38 ฉบับที่ 1 ตุลาคม-พฤศจิกายน 2560
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3801   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 126 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2560   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 06 ตุลาคม 2560
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 06 ตุลาคม 2565
ที่เก็บหนังสือ : G2/4
สถานะ : ฟรี
Page :    ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  4  ( 5 )  ( 6 )  ( 7 )  ( 8 )  ( 9 )  ( 10 )  ( 11 )  ( 12 )  ( 13 )  ( 14 )  ( 15 )  ( 16 )  ( 17 )  ( 18 )  ( 19 )  ( 20 )  ( 21 )  ( 22 )  ( 23
............................................

www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2557
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยา ลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73 170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th