Books Stock
สถานการณ์สุขภาพจิตกำลังแรงงานและความสุขในการทำงาน สถานการณ์สุขภาพจิตกำลังแรงงานและความสุขในการทำงาน
ผู้แต่งหนังสือ : รศรินทร์ เกรย์, อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์, รุ้งทอง ครามานนท์, เจตพล แสงกล้า
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : N460   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 120 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 10 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2559   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 10 มีนาคม 2560
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 10 มีนาคม 2565
ที่เก็บหนังสือ : E5/3
คุณภาพชีวิตต่างวัยของผู้มีงานทำ คุณภาพชีวิตต่างวัยของผู้มีงานทำ
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : N461   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 220 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 56 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2559   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 10 มีนาคม 2560
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 10 มีนาคม 2565
ที่เก็บหนังสือ : E5/3
ประชากรและการพัฒนา ปีที่36 ฉบับที่ 1 ตุลาคม-พฤศจิกายน 2558 ประชากรและการพัฒนา ปีที่36 ฉบับที่ 1 ตุลาคม-พฤศจิกายน 2558
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3601   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 1000 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 745 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2558   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 13 ตุลาคม 2558
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 13 ตุลาคม 2563
ที่เก็บหนังสือ : G1/4
ประชากรและการพัฒนา ปีที่35 ฉบับที่ 5 มิถุนายน-กรกฎาคม 2558 ประชากรและการพัฒนา ปีที่35 ฉบับที่ 5 มิถุนายน-กรกฎาคม 2558
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3505   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 1000 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 596 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2558   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 05 มิถุนายน 2558
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 05 มิถุนายน 2563
ที่เก็บหนังสือ : G1/4
ประชากรและสังคม 2558: ความหลากหลายทางประชากรและสังคมในประเทศไทย ณ ปี 2558 ประชากรและสังคม 2558: ความหลากหลายทางประชากรและสังคมในประเทศไทย ณ ปี 2558
ผู้แต่งหนังสือ : อารี จำปากลาย, ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ และ กาญจนา ตั้งชลทิพย์ (บรรณาธิการ)
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 447   ราคาหนังสือ : 250 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 1000 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 395 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2558   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 02 กรกฎาคม 2558
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 02 กรกฎาคม 2563
ที่เก็บหนังสือ : E7/1-2, F2/1-3
ผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางอาหารต่อรูปแบบการบริโภคและสุขภาพของคนทำงานในโรงงาน ผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางอาหารต่อรูปแบบการบริโภคและสุขภาพของคนทำงานในโรงงาน
ผู้แต่งหนังสือ : มนสิการ กาญจนะจิตรา, เฉลิมพล แจ่มจันทร์, อุรุวรรณ แย้มบริสุทธิ์ และกัญญาพัชร สุทธิเกษม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 446   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 65 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 50 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2558   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 06 กรกฎาคม 2558
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 06 กรกฎาคม 2563
ที่เก็บหนังสือ : c5/3
ประชากรและการพัฒนา ปีที่35 ฉบับที่ 2 ธันวาคม-มกราคม 2558 ประชากรและการพัฒนา ปีที่35 ฉบับที่ 2 ธันวาคม-มกราคม 2558
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3502   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 16 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 16 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2558   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 04 มิถุนายน 2558
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 04 มิถุนายน 2563
ที่เก็บหนังสือ : 0
ประชากรและการพัฒนา ปีที่35 ฉบับที่ 4 เมษายน-พฤษภาคม 2558 ประชากรและการพัฒนา ปีที่35 ฉบับที่ 4 เมษายน-พฤษภาคม 2558
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3504   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 600 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 250 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2558   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 04 มิถุนายน 2558
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 04 มิถุนายน 2563
ที่เก็บหนังสือ : F4/3
ประชากรและการพัฒนา ปีที่35 ฉบับที่ 3 กุมภาพันธ์-มีนาคม 2558 ประชากรและการพัฒนา ปีที่35 ฉบับที่ 3 กุมภาพันธ์-มีนาคม 2558
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3503   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 450 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 232 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2558   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 04 มิถุนายน 2558
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 04 มิถุนายน 2563
ที่เก็บหนังสือ : F3/3
สุขภาพคนไทย 2558 : อุบายขายสุขภาพ เมื่อสุขภาพกลายเป็นสินค้า ยาคือเครื่องมือแสวงหากำไร สุขภาพคนไทย 2558 : อุบายขายสุขภาพ เมื่อสุขภาพกลายเป็นสินค้า ยาคือเครื่องมือแสวงหากำไร
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 443   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 4431 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 2159 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2558   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 28 เมษายน 2558
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 28 เมษายน 2563
ที่เก็บหนังสือ : F1/1
ผู้ต้องขังหญิง: สถาณการณ์และข้อเสนอเชิงนโยบาย ผู้ต้องขังหญิง: สถาณการณ์และข้อเสนอเชิงนโยบาย
ผู้แต่งหนังสือ : กฤตยา อาชวนิชกุล และกุลภา วจนสาระ
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 444   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 87 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2558   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : d7/5
ประชากรและการพัฒนา ปีที่35 ฉบับที่6 (สิงหาคม-กันยายน 2558) ประชากรและการพัฒนา ปีที่35 ฉบับที่6 (สิงหาคม-กันยายน 2558)
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3506   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 975 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 774 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2558   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 21 สิงหาคม 2558
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 21 สิงหาคม 2563
ที่เก็บหนังสือ : G1/3
DEGREE AND NON-DEGREE PROGRAMS DEGREE AND NON-DEGREE PROGRAMS
ผู้แต่งหนังสือ : INSTITUTE FOR POPULATION AND SOCIAL RESEARCH
ภาษา : English
รหัสหนังสือ : PR044   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 1955 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 1615 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2558   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ : 2015
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 21 สิงหาคม 2558
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 21 สิงหาคม 2563
ที่เก็บหนังสือ : G1/1, G1/2
ประชากรสามกลุ่มวัยได้อะไรจากการสวดมนต์ ประชากรสามกลุ่มวัยได้อะไรจากการสวดมนต์
ผู้แต่งหนังสือ : ภาณี วงษ์เอก และคณะ
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 441   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 30 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 16 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2558   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 21 สิงหาคม 2558
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 21 สิงหาคม 2563
ที่เก็บหนังสือ : E5/3
ศตวรรษิกชนในประเทศไทย ศตวรรษิกชนในประเทศไทย
ผู้แต่งหนังสือ : ปราโมทย์ ประสาทกุล
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 448   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 166 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2558   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 23 มิถุนายน 2558
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 23 มิถุนายน 2563
ที่เก็บหนังสือ : D6/4
CD สุขภาพคนไทย 2558 อุบายขายสุขภาพ เพื่อสุขภาพกลายเป็นสินค้า ยาคือเครื่องมือแสวงหากำไร CD สุขภาพคนไทย 2558 อุบายขายสุขภาพ เพื่อสุขภาพกลายเป็นสินค้า ยาคือเครื่องมือแสวงหากำไร
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 440   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 2000 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 1003 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2558   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 06 กรกฎาคม 2558
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 06 กรกฎาคม 2563
ที่เก็บหนังสือ : E6/3
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2557 สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2557
ผู้แต่งหนังสือ : ปราโมทย์ ประสาทกุล และคนอื่น ๆ
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : PR045   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 1050 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 886 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2558   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 27 ตุลาคม 2558
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 27 ตุลาคม 2563
ที่เก็บหนังสือ : D5/2, E2/2
ช่วยใจคุณจำปีที่45 ช่วยใจคุณจำปีที่45
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : P001   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 5425 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 13 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2558   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 04 พฤศจิกายน 2558
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 04 พฤศจิกายน 2563
ที่เก็บหนังสือ : E6/2
ศัพทานุกรม การวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี2558 ศัพทานุกรม การวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี2558
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 449   ราคาหนังสือ : 130 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 520 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 488 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2558   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 24 พฤศจิกายน 2558
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 24 พฤศจิกายน 2563
ที่เก็บหนังสือ : E1/5
CD Thai Health 2015 CD Thai Health 2015
ผู้แต่งหนังสือ : INSTITUTE FOR POPULATION AND SOCIAL RESEARCH
ภาษา : English
รหัสหนังสือ : cd443e   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 2000 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 1398 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2558   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ : 2015
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 30 ตุลาคม 2558
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 30 ตุลาคม 2563
ที่เก็บหนังสือ : E5/3
Page :    ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  5  ( 6 )  ( 7 )  ( 8 )  ( 9 )  ( 10 )  ( 11 )  ( 12 )  ( 13 )  ( 14 )  ( 15 )  ( 16 )  ( 17 )  ( 18 )  ( 19 )  ( 20 )  ( 21 )  ( 22
............................................

www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2557
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยา ลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73 170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th