Books Stock
ความสำเร็จและข้อท้าทายงานด้านเอดส์  กลุ่มประชากรข้ามชาติในประเทศไทย ภายใต้โครงการกองทุนโลก ความสำเร็จและข้อท้าทายงานด้านเอดส์ กลุ่มประชากรข้ามชาติในประเทศไทย ภายใต้โครงการกองทุนโลก
ผู้แต่งหนังสือ : เฉลิมพล แจ่มจันทร์ และคนอื่น ๆ
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 453   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 200 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 133 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2559   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 17 พฤษภาคม 2559
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 17 พฤษภาคม 2564
ที่เก็บหนังสือ : E5/3
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่36 ฉบับที่ 4 เมษายน-พฤษภาคม 2559 ประชากรและการพัฒนา ปีที่36 ฉบับที่ 4 เมษายน-พฤษภาคม 2559
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : PRL3604   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 1000 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 753 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2559   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 10 พฤษภาคม 2559
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 10 พฤษภาคม 2564
ที่เก็บหนังสือ : F1/5
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่36 ฉบับที่ 5 (มิถุนายน-กรกฎาคม 2559) ประชากรและการพัฒนา ปีที่36 ฉบับที่ 5 (มิถุนายน-กรกฎาคม 2559)
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3605   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 1600 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 1533 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2559   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 14 มิถุนายน 2559
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 14 มิถุนายน 2564
ที่เก็บหนังสือ : G2/4
สถานะ : ฟรี
CD สุขภาพคนไทย 2559 CD สุขภาพคนไทย 2559
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : cd454   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 2000 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 1445 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2559   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 14 มิถุนายน 2559
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 14 มิถุนายน 2564
ที่เก็บหนังสือ : F1/5
สถานะ : ฟรี
ประชากรและสังคม 2559 ประชากรและสังคม 2559
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : ์N455   ราคาหนังสือ : 150 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 1000 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 910 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2559   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 29 มิถุนายน 2559
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 29 มิถุนายน 2564
ที่เก็บหนังสือ : E3/2,E3/3,F3/3
สถานะ : ฟรี
แก่ก็ดี เหมือนกันนะ แก่ก็ดี เหมือนกันนะ
ผู้แต่งหนังสือ : ปราโมทย์ ประสาทกุล
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : ์No   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 100 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 0 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2559   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 26 กันยายน 2559
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 26 กันยายน 2564
ที่เก็บหนังสือ : E5/3
สถานะ : ฟรี
สมดุลความสุขครู สมดุลความสุขครู
ผู้แต่งหนังสือ : อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์, กิตติยาพรรณ สุบิน, อมรรัตน์ มานะวัฒนวงศ์
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : ์N457   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 120 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 14 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2559   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 10 ตุลาคม 2559
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 10 ตุลาคม 2564
ที่เก็บหนังสือ : E5/3
สถานะ : ฟรี
CD Thai Health 2016 CD Thai Health 2016
ผู้แต่งหนังสือ : INSTITUTE FOR POPULATION AND SOCIAL RESEARCH
ภาษา : English
รหัสหนังสือ : N454   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 2000 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 1875 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2559   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ : 2016
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 10 ตุลาคม 2559
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 10 ตุลาคม 2564
ที่เก็บหนังสือ : E5/4
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่37 ฉบับที่1 (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2559) ประชากรและการพัฒนา ปีที่37 ฉบับที่1 (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2559)
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3701   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 1000 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 680 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2559   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 10 ตุลาคม 2559
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 10 ตุลาคม 2564
ที่เก็บหนังสือ : F1/5
สถานะ : ฟรี
ช่วยใจคุณจำ 2560 ช่วยใจคุณจำ 2560
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : P002   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 5000 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 15 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2559   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 24 พฤศจิกายน 2559
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 24 พฤศจิกายน 2564
ที่เก็บหนังสือ : E3/3
สถานะ : ฟรี
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2558 สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2558
ผู้แต่งหนังสือ : ปราโมทย์ ประสาทกุล (บรรณาธิการ)
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : PR047   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 2500 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 435 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2559   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 24 พฤศจิกายน 2559
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 24 พฤศจิกายน 2564
ที่เก็บหนังสือ : H1/1
สถานะ : ฟรี
วารสารประชากร ปีที่4 ฉบับที่2 วารสารประชากร ปีที่4 ฉบับที่2
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : TPJ42   ราคาหนังสือ : 200 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 50 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 34 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2559   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 02 ธันวาคม 2559
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 02 ธันวาคม 2564
ที่เก็บหนังสือ : E2/4
สถานะ : ฟรี
สถานการณ์สุขภาพจิตกำลังแรงงานและความสุขในการทำงาน สถานการณ์สุขภาพจิตกำลังแรงงานและความสุขในการทำงาน
ผู้แต่งหนังสือ : รศรินทร์ เกรย์, อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์, รุ้งทอง ครามานนท์, เจตพล แสงกล้า
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : N460   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 120 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 10 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2559   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 10 มีนาคม 2560
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 10 มีนาคม 2565
ที่เก็บหนังสือ : E5/3
สถานะ : ฟรี
คุณภาพชีวิตต่างวัยของผู้มีงานทำ คุณภาพชีวิตต่างวัยของผู้มีงานทำ
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : N461   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 220 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 56 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2559   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 10 มีนาคม 2560
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 10 มีนาคม 2565
ที่เก็บหนังสือ : E5/3
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่36 ฉบับที่ 1 ตุลาคม-พฤศจิกายน 2558 ประชากรและการพัฒนา ปีที่36 ฉบับที่ 1 ตุลาคม-พฤศจิกายน 2558
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3601   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 1000 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 745 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2558   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 13 ตุลาคม 2558
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 13 ตุลาคม 2563
ที่เก็บหนังสือ : G1/4
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่35 ฉบับที่ 5 มิถุนายน-กรกฎาคม 2558 ประชากรและการพัฒนา ปีที่35 ฉบับที่ 5 มิถุนายน-กรกฎาคม 2558
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3505   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 1000 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 596 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2558   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 05 มิถุนายน 2558
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 05 มิถุนายน 2563
ที่เก็บหนังสือ : G1/4
สถานะ : ฟรี
ประชากรและสังคม 2558: ความหลากหลายทางประชากรและสังคมในประเทศไทย ณ ปี 2558 ประชากรและสังคม 2558: ความหลากหลายทางประชากรและสังคมในประเทศไทย ณ ปี 2558
ผู้แต่งหนังสือ : อารี จำปากลาย, ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ และ กาญจนา ตั้งชลทิพย์ (บรรณาธิการ)
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 447   ราคาหนังสือ : 250 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 1000 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 394 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2558   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 02 กรกฎาคม 2558
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 02 กรกฎาคม 2563
ที่เก็บหนังสือ : E7/1-2, F2/1-3
สถานะ : ฟรี
ผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางอาหารต่อรูปแบบการบริโภคและสุขภาพของคนทำงานในโรงงาน ผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางอาหารต่อรูปแบบการบริโภคและสุขภาพของคนทำงานในโรงงาน
ผู้แต่งหนังสือ : มนสิการ กาญจนะจิตรา, เฉลิมพล แจ่มจันทร์, อุรุวรรณ แย้มบริสุทธิ์ และกัญญาพัชร สุทธิเกษม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 446   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 65 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 50 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2558   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 06 กรกฎาคม 2558
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 06 กรกฎาคม 2563
ที่เก็บหนังสือ : c5/3
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่35 ฉบับที่ 2 ธันวาคม-มกราคม 2558 ประชากรและการพัฒนา ปีที่35 ฉบับที่ 2 ธันวาคม-มกราคม 2558
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3502   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 16 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 16 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2558   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 04 มิถุนายน 2558
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 04 มิถุนายน 2563
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่35 ฉบับที่ 4 เมษายน-พฤษภาคม 2558 ประชากรและการพัฒนา ปีที่35 ฉบับที่ 4 เมษายน-พฤษภาคม 2558
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3504   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 600 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 250 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2558   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 04 มิถุนายน 2558
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 04 มิถุนายน 2563
ที่เก็บหนังสือ : F4/3
สถานะ : ฟรี
Page :    ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  5  ( 6 )  ( 7 )  ( 8 )  ( 9 )  ( 10 )  ( 11 )  ( 12 )  ( 13 )  ( 14 )  ( 15 )  ( 16 )  ( 17 )  ( 18 )  ( 19 )  ( 20 )  ( 21 )  ( 22
............................................

www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2557
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยา ลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73 170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th