Books Stock
สุขภาพคนไทย 2556 : ปฎิรูปประเทศไทย ปฎิรูปโครงสร้างอำนาจเพิ่มพลังพลเมือง สุขภาพคนไทย 2556 : ปฎิรูปประเทศไทย ปฎิรูปโครงสร้างอำนาจเพิ่มพลังพลเมือง
ผู้แต่งหนังสือ : ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา,ชาย โพธิสิตา, กฤตยา อาชวนิจกุล, เฉลิมพล แจ่มจันทร์
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 404   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 38 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 21 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2556   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 01 มิถุนายน 2558
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 01 มิถุนายน 2563
ที่เก็บหนังสือ : c4/5
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่33 ฉบับที่ 3 กุมภาพันธ์-มีนาคม 2556 ประชากรและการพัฒนา ปีที่33 ฉบับที่ 3 กุมภาพันธ์-มีนาคม 2556
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3303   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 25 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 25 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2556   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 04 มิถุนายน 2558
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 04 มิถุนายน 2563
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่33 ฉบับที่ 2 ธันวาคม-มกราคม 2556 ประชากรและการพัฒนา ปีที่33 ฉบับที่ 2 ธันวาคม-มกราคม 2556
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3302   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 18 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 18 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2556   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 04 มิถุนายน 2558
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 04 มิถุนายน 2563
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่33 ฉบับที่ 4 เมษายน-พฤษภาคม 2556 ประชากรและการพัฒนา ปีที่33 ฉบับที่ 4 เมษายน-พฤษภาคม 2556
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3304   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 18 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 18 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2556   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 04 มิถุนายน 2558
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 04 มิถุนายน 2563
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่33 ฉบับที่ 5 มิถุนายน-กรกฎาคม 2556 ประชากรและการพัฒนา ปีที่33 ฉบับที่ 5 มิถุนายน-กรกฎาคม 2556
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3305   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 19 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 19 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2556   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 04 มิถุนายน 2558
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 04 มิถุนายน 2563
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
ประชากรและการพัฒนา ปีที่33 ฉบับที่ 6 สิงหาคม-กันยายน 2556 ประชากรและการพัฒนา ปีที่33 ฉบับที่ 6 สิงหาคม-กันยายน 2556
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : LPR3306   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 24 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 24 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2556   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 04 มิถุนายน 2558
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 04 มิถุนายน 2563
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
CD Thai Health 2014 CD Thai Health 2014
ผู้แต่งหนังสือ : Churnrurtai Kanchanachitra
ภาษา : English
รหัสหนังสือ : cd439   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 2000 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 1534 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2556   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ : 2014
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 08 ตุลาคม 2558
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 08 ตุลาคม 2563
ที่เก็บหนังสือ : D7/4
สถานะ : ฟรี
คุณภาพชีวิตการทำงานและความสุข คุณภาพชีวิตการทำงานและความสุข
ผู้แต่งหนังสือ : ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ,เฉลิมพล แจ่มจันทร์, กาญจนา ตั้งชลทิพย์ และจรัมพร โห้ลำยอง
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 403   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 3 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 2 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2556   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
รายงานสถานการณ์ความสุขคนทำงานในประเทศไทย ปีที่1 รอบครึ่งปีแรก (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2555) รายงานสถานการณ์ความสุขคนทำงานในประเทศไทย ปีที่1 รอบครึ่งปีแรก (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2555)
ผู้แต่งหนังสือ : เฉลิมพล แจ่มจันทร์,กาญจนา ตั้งชลทิพย์, จรัมพร โห้ลำยอง และศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 408   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 12 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 12 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2556   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
การดูแลผู้สูงอายุ : ความสุขและความเครียด การดูแลผู้สูงอายุ : ความสุขและความเครียด
ผู้แต่งหนังสือ : รศรินทร์ เกรย์
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 409   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 20 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 13 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2556   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
การประเมินสื่อเพื่อความเข้มแข็งทางใจของวัยรุ่นกรณีศึกษาโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนครสวรรค์ การประเมินสื่อเพื่อความเข้มแข็งทางใจของวัยรุ่นกรณีศึกษาโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนครสวรรค์
ผู้แต่งหนังสือ : อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ และเรวดี สุวรรณนพเกล้า
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 410   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 2 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 2 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2556   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
ลูก ๆ เป็นอย่างไรเมื่อพ่อแม่ย้ายถิ่น โครงการ CLAIM ลูก ๆ เป็นอย่างไรเมื่อพ่อแม่ย้ายถิ่น โครงการ CLAIM
ผู้แต่งหนังสือ : อารี จำปากลาย ,ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, กาญจนา ตั้งชลทิพย์, แครี่ ริคเตอร์, นิพัทธ์ พ้นภัย และชาริต้า ประสิทธิหิมะ
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 411   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 140 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 103 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2556   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : C7/4-5
สถานะ : ฟรี
1 ทศวรรษ ดัชนีสุขภาพคนไทย(2546,2548-2556) 1 ทศวรรษ ดัชนีสุขภาพคนไทย(2546,2548-2556)
ผู้แต่งหนังสือ : โครงการจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 412   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 956 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 951 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2556   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : B6/5, B7/1-5
สถานะ : ฟรี
ประชากรและสังคม 2556 : ประชากรและสังคมในอาเซียน ความท้าทายและโอกาส ประชากรและสังคม 2556 : ประชากรและสังคมในอาเซียน ความท้าทายและโอกาส
ผู้แต่งหนังสือ : บรรณาธิการ : สุชาดา ทวีสิทธิ์,มาลี สันภูวรรณ์, ศุทธิดา ชวนวัน
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 413   ราคาหนังสือ : 175 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 35 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 27 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2556   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : D5/1
สถานะ : ฟรี
การประเมินสื่อเพื่อความเข้มแข็งทางใจของวัยรุ่นซกรณีศึกษาโรงเรียนในจังหวัดระยอง การประเมินสื่อเพื่อความเข้มแข็งทางใจของวัยรุ่นซกรณีศึกษาโรงเรียนในจังหวัดระยอง
ผู้แต่งหนังสือ : อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ ,เรวดี สุวรรณนพเกล้า
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 415   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 1 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 1 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2556   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
Population Aging and health: a case study of Thailand Population Aging and health: a case study of Thailand
ผู้แต่งหนังสือ : Pramote Prasartkul
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 416   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 140 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 66 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2556   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : C7/5
สถานะ : ฟรี
มโนทัศน์ใหม่ของนิยามผู้สูงอายุ : มุมมองเชิงจิตวิทยาสังคม และสุขภาพ มโนทัศน์ใหม่ของนิยามผู้สูงอายุ : มุมมองเชิงจิตวิทยาสังคม และสุขภาพ
ผู้แต่งหนังสือ : รศรินทร์ เกรย์,อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์, เฉลิมพล แจ่มจันทร์ และเรวดี สุวรรณนพเก้า
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 417   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 60 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 32 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2556   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : C7/5
สถานะ : ฟรี
การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบเชิงนโยบายต่อการพัฒนาประเทศจากผลการคาดประมาณประชากรไทย พ.ศ.2553-2583 การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบเชิงนโยบายต่อการพัฒนาประเทศจากผลการคาดประมาณประชากรไทย พ.ศ.2553-2583
ผู้แต่งหนังสือ : ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์,ปราโมทย์ ประสาทกุล และสุรีย์พร พันพึ่ง
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : pr039   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 53 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 20 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2556   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : C3/3
สถานะ : ฟรี
การคาดประมาณประชากรของไทย พ.ศ.2553-2583 การคาดประมาณประชากรของไทย พ.ศ.2553-2583
ผู้แต่งหนังสือ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : pr038   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 123 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 27 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2556   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : c6/2
สถานะ : ฟรี
การศึกษาเพื่อเตรียมการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2583 การศึกษาเพื่อเตรียมการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2583
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : pr040   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 160 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 19 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2556   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : C6/1
สถานะ : ฟรี
Page :    ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  ( 6 )  ( 7 )  8  ( 9 )  ( 10 )  ( 11 )  ( 12 )  ( 13 )  ( 14 )  ( 15 )  ( 16 )  ( 17 )  ( 18 )  ( 19 )  ( 20 )  ( 21 )  ( 22 )  ( 23
............................................

www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2557
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยา ลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73 170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th