Books Stock
การประเมินสื่อเพื่อความเข้มแข็งทางใจของวัยรุ่นกรณีศึกษาโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนครสวรรค์ การประเมินสื่อเพื่อความเข้มแข็งทางใจของวัยรุ่นกรณีศึกษาโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนครสวรรค์
ผู้แต่งหนังสือ : อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ และเรวดี สุวรรณนพเกล้า
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 410   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 2 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 2 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2556   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
ลูก ๆ เป็นอย่างไรเมื่อพ่อแม่ย้ายถิ่น โครงการ CLAIM ลูก ๆ เป็นอย่างไรเมื่อพ่อแม่ย้ายถิ่น โครงการ CLAIM
ผู้แต่งหนังสือ : อารี จำปากลาย ,ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, กาญจนา ตั้งชลทิพย์, แครี่ ริคเตอร์, นิพัทธ์ พ้นภัย และชาริต้า ประสิทธิหิมะ
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 411   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 140 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 103 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2556   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : C7/4-5
สถานะ : ฟรี
1 ทศวรรษ ดัชนีสุขภาพคนไทย(2546,2548-2556) 1 ทศวรรษ ดัชนีสุขภาพคนไทย(2546,2548-2556)
ผู้แต่งหนังสือ : โครงการจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 412   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 956 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 951 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2556   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : B6/5, B7/1-5
สถานะ : ฟรี
ประชากรและสังคม 2556 : ประชากรและสังคมในอาเซียน ความท้าทายและโอกาส ประชากรและสังคม 2556 : ประชากรและสังคมในอาเซียน ความท้าทายและโอกาส
ผู้แต่งหนังสือ : บรรณาธิการ : สุชาดา ทวีสิทธิ์,มาลี สันภูวรรณ์, ศุทธิดา ชวนวัน
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 413   ราคาหนังสือ : 175 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 35 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 27 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2556   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : D5/1
สถานะ : ฟรี
การประเมินสื่อเพื่อความเข้มแข็งทางใจของวัยรุ่นซกรณีศึกษาโรงเรียนในจังหวัดระยอง การประเมินสื่อเพื่อความเข้มแข็งทางใจของวัยรุ่นซกรณีศึกษาโรงเรียนในจังหวัดระยอง
ผู้แต่งหนังสือ : อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ ,เรวดี สุวรรณนพเกล้า
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 415   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 1 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 1 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2556   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
Population Aging and health: a case study of Thailand Population Aging and health: a case study of Thailand
ผู้แต่งหนังสือ : Pramote Prasartkul
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 416   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 140 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 66 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2556   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : C7/5
สถานะ : ฟรี
มโนทัศน์ใหม่ของนิยามผู้สูงอายุ : มุมมองเชิงจิตวิทยาสังคม และสุขภาพ มโนทัศน์ใหม่ของนิยามผู้สูงอายุ : มุมมองเชิงจิตวิทยาสังคม และสุขภาพ
ผู้แต่งหนังสือ : รศรินทร์ เกรย์,อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์, เฉลิมพล แจ่มจันทร์ และเรวดี สุวรรณนพเก้า
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 417   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 60 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 32 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2556   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : C7/5
สถานะ : ฟรี
การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบเชิงนโยบายต่อการพัฒนาประเทศจากผลการคาดประมาณประชากรไทย พ.ศ.2553-2583 การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบเชิงนโยบายต่อการพัฒนาประเทศจากผลการคาดประมาณประชากรไทย พ.ศ.2553-2583
ผู้แต่งหนังสือ : ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์,ปราโมทย์ ประสาทกุล และสุรีย์พร พันพึ่ง
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : pr039   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 53 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 20 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2556   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : C3/3
สถานะ : ฟรี
การคาดประมาณประชากรของไทย พ.ศ.2553-2583 การคาดประมาณประชากรของไทย พ.ศ.2553-2583
ผู้แต่งหนังสือ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : pr038   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 123 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 27 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2556   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : c6/2
สถานะ : ฟรี
การศึกษาเพื่อเตรียมการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2583 การศึกษาเพื่อเตรียมการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2583
ผู้แต่งหนังสือ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : pr040   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 160 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 19 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2556   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : C6/1
สถานะ : ฟรี
ดีไมพีเดีย ดีไมพีเดีย
ผู้แต่งหนังสือ : ปราโมทย์ ประสาทกุล และ ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : pr041   ราคาหนังสือ : 80 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 1520 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 1505 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2556   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : c5/4,c5/5
สถานะ : ฟรี
CD สุขภาพคนไทย 2556 : ปฎิรูปประเทศไทย ปฎิรูปโครงสร้างอำนาจเพิ่มพลังพลเมือง(ไทย) CD สุขภาพคนไทย 2556 : ปฎิรูปประเทศไทย ปฎิรูปโครงสร้างอำนาจเพิ่มพลังพลเมือง(ไทย)
ผู้แต่งหนังสือ : ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และคนอื่นๆ
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 404   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 20 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 7 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2556   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : c5/3
สถานะ : ฟรี
รายงานสถานการณ์ความสุขของคนทำงานในประเทศไทย ปีที่2 รอบครึ่งปีหลัง รายงานสถานการณ์ความสุขของคนทำงานในประเทศไทย ปีที่2 รอบครึ่งปีหลัง
ผู้แต่งหนังสือ : บูรเทพ โชคธนากูล, ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, เฉลิมพล แจ่มจันทร์, กาญจนา ตั้งชลทิพย์, จรัมพร โห้ลำยอง
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : N437   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 640 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 592 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2556   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 13 มิถุนายน 2562
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 13 มิถุนายน 2567
ที่เก็บหนังสือ : D7/3, D7/4
สถานะ : ฟรี
คู่มือการวัดความสุขด้วยตนเอง (HAPPINOMETER: The Happiness Self Assessment) คู่มือการวัดความสุขด้วยตนเอง (HAPPINOMETER: The Happiness Self Assessment)
ผู้แต่งหนังสือ : ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และ คนอื่นๆ
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 402   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 2 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 2 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2555   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
A Situation Analysis on System Strengthening for Migrants in Thailand A Situation Analysis on System Strengthening for Migrants in Thailand
ผู้แต่งหนังสือ : Chalermpol Chamchan, Kanya Apipornchaisakul
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 398   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 14 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 12 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2555   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ : 2013
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
รายงานการวิจัย ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย การสำรวจกลุ่มผู้สูบบุหรี่ระดับประเทศ รอบที่ 4 (พศ.2552) รายงานการวิจัย ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย การสำรวจกลุ่มผู้สูบบุหรี่ระดับประเทศ รอบที่ 4 (พศ.2552)
ผู้แต่งหนังสือ : รศ.ดร บุปผา ศิริรัศมี, รศ.ดร.อารี จำปากลาย, ทวิมา ศิริรัศมี,จรัมพร โห้ลำยอง,ปริยา เกนโรจน์, ธีรนุช ก้อนแก้ว
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 396   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 354 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 296 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2555   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : C2/5, C3/1, C3/2
สถานะ : ฟรี
ประชากรและสังคม 2555: ประชากรชายขอบและ ความเป็นธรรมในสังคมไทย  ประชากรและสังคม 2555: ประชากรชายขอบและ ความเป็นธรรมในสังคมไทย
ผู้แต่งหนังสือ : บรรณาธิการ : กฤตยา อาชวนิจกุล, กุลภา วจนะสาระ
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 395   ราคาหนังสือ : 100 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 656 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 605 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2555   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : D6/1, D6/2, D6/3, D6/4, D6/5
สถานะ : ฟรี
รายงานการวิจัย ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย กลุ่มวัยรุ่น รอบที่ 4 (พศ.2552) รายงานการวิจัย ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย กลุ่มวัยรุ่น รอบที่ 4 (พศ.2552)
ผู้แต่งหนังสือ : รศ.ดร บุปผา ศิริรัศมี, รศ.ดร.อารี จำปากลาย, ทวิมา ศิริรัศมี,จรัมพร โห้ลำยอง,ปริยา เกนโรจน์, ธีรนุช ก้อนแก้ว
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 393   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 205 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 146 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2555   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2557
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2562
ที่เก็บหนังสือ : C2/4, C2/5
สถานะ : ฟรี
ความสุขที่สร้างได้ (Happiness that can be created) ความสุขที่สร้างได้ (Happiness that can be created)
ผู้แต่งหนังสือ : ปราโมทย์ ประสาทกุล,รศรินทร เกรย์, ณัฐจีรา ทองเจริญชูพงศ์ และภูวไนย พุ่มไทรทอง
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 392   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 2 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 2 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2555   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2555
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2560
ที่เก็บหนังสือ : 0
สถานะ : ฟรี
สุขภาพคนไทย 2555 : ความมั่นคงทางอาหาร เงินทองของมายา ข้าวปลาสิของจริง สุขภาพคนไทย 2555 : ความมั่นคงทางอาหาร เงินทองของมายา ข้าวปลาสิของจริง
ผู้แต่งหนังสือ : ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา,ชาย โพธิสิตา,กฤตยา อาชวนิจกุล และเฉลิมพล แจ่มจันทร์
ภาษา : ไทย
รหัสหนังสือ : 391   ราคาหนังสือ : 0 บาท
จำนวนหนังสือทั้งหมด : 44 เล่ม
จำนวนคงเหลือ : 37 เล่ม
ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ : 2555   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ :
วัน/เดือน/ปี ที่นำเข้า : 31 ธันวาคม 2555
วัน/เดือน/ปี ที่นำออก : 31 ธันวาคม 2560
ที่เก็บหนังสือ : C2/2
สถานะ : ฟรี
Page :    ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  ( 6 )  ( 7 )  8  ( 9 )  ( 10 )  ( 11 )  ( 12 )  ( 13 )  ( 14 )  ( 15 )  ( 16 )  ( 17 )  ( 18 )  ( 19 )  ( 20 )  ( 21 )  ( 22
............................................

www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2557
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยา ลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73 170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th