ข้อตกลง

ข้อตกลงแนวทางในการจัดเก็บ เอกสาร/หนังสือ/รายงานการวิจัย มีดังนี้

1. เอกสาร/หนังสือ/รายงานการวิจัย ทุกรายการจะเก็บไว้อย่างละ 20 เล่ม

2. เอกสาร/หนังสือ/รายงานการวิจัย ตั้งแต่ปี 2553 - 2557 จะอนุญาตให้เก็บได้ 100%

3. เมื่อถึงกำหนดฝากครบ 5 ปี (ของวันที่ 5 มกราคม) ทางฝ่ายเผยแพร่ฯ จะแจ้งให้ทางโครงการฯ มารับคืนภายใน 30 วัน

ถ้าไม่มารับคืนหลังจากแจ้งไปแล้วทางฝ่ายเผยแพร่ฯจะขออนุญาตจำหน่ายออก

ยกตัวอย่างขั้นตอนการจัดเก็บ

หนังสือเล่มนี้ผลิต ธันวาคม 2556 ยอดพิมพ์ทั้งหมด 500 เล่ม จะอนุญาตให้ฝากเก็บได้จนถึงปี 2561 จะครบกำหนดฝาก 5 ปี คือ ธันวาคม 2561 ทางฝ่ายเผยแพร่ฯ จะแจ้งให้มารับคืนได้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2562 จนถึง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ทางโครงการเผยแพร่ฯ จะขออนุญาตจำหน่ายออก

หมายเลขเอกสารสถาบันฯ

ยอดพิมพ์

เดือนที่ผลิต

พ.ศ.

ชื่อหนังสือ

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ

เก็บเข้ากล่องถาวร

จำนวนที่เหลือ

ปี2557

ปี2558

ปี2559

ปี2560

ปี2561

xxx

500

ธ.ค.

2556

xxxx

xxxx

20

348

340

300

300

300


............................................

www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2557
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยา ลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73 170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th