งานทรัพยากรบุคคล
 
:: Download แบบฟอร์ม
ค้นหาแบบฟอร์ม :
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
:: ด้านการวางแผนทรัพยากรบุคคล
  คำจำกัดความ-Functional Competency
  คำจำกัดความและรายละเอียดเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก
  ติดต่อบุคลากรกองทรัพยากรบุคคล
:: ด้านการพัฒนาบุคลากร
  Handbook for International Employees,Mahidol University
  Request for an approveal to aboard--Eng
  ขั้นตอนการเข้าไปบันทึกข้อมูลใน MU Work points ของสายวิชาการ
  คู่มือ-การกำหนดชื่องานวิจัย-ผู้วิจัย
  ภาระงานของบุคลากรสายวิชการ MU Work points
  แบบคำร้องขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ
  แบบฟอร์ม ผู้ขอรับทุนสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ 27มี.ค.2558
  ใบสมัคร เสนอผลงานเพื่อรับรางวัลสร้างสรรค์สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
:: ด้านสารสนเทศ
  2554 ประกาศ เบิกค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำขอผู้เขี่ยวชาญต่างประเทศ
  2555 ประกาศให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของสถาบันฯ
  2555 ประกาศให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของสถาบันฯ (เพิ่มเติม)
  2556 ประกาศ การจัดสรรเงินรางวัลให้กับบุคลากร คณะบุคคลากรของสถาบันวิจัยประชากรและสังคมที่มีผลงานริเริ่มสร้างสรรค์
  2556 ประกาศให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
  2556 โครงการทุนสนับสนุนอาจารย์นักวิชาการอาคันตุกะจากต่างประเทศ
  2557 ประกาศ การสนับสนุนค่าตอบแทนในการตรวจทานภาษาอังกฤษ (Edit) บทความวิชาการ
  2557 ประกาศจัดสรรเงินรางวัลการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
  2558 ประกาศ ทุนอุดหนุนพัฒนาคณาจารย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  2558 ประกาศสถาบันฯ เรื่องการให้ทุนสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ
  CR01 - แบบฟอร์มการขอจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
  form สัญญาของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไปศึกษา อบรม ดูงานและปฏิบัติงานวิจัย
  Form-Fax Transmission/ใบนำส่งเอกสาร
  กฏ ระเบียบ จากหน่วยงานภายนอก
  การเดินทางมายังมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา
  ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินนผลฯ 2555
  คู่มือ ระบบการประเมินผลฏิบัติงาน สายวิชาการและสายสนับสนุน
  ติดต่อ บุคลากร ในกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประกาศ และ ข้อบังคับ กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล
  ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง กองทรัพยากรบุคคล
  สัญญา และ คดี ต่างๆ
  แนวทางปฎิบัติการขออนุมัติบุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศ
:: ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
:: การบริการ Internet
  FORM_ขอ Internet Account ศิษย์เก่า นักวิจัยโครงการ บุคลากรที่ไม่มีสัญญาจ้าง
:: กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  คู่มือ FundLink M Choice (สำหรับสมาชิก)
  คู่มือปฎิบัติงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  ใบสมัครสมาชิกกองทุน form 3
  ใบสมัครสมาชิกกองทุน form 4
  ใบสมัครสมาชิกกองทุน form1
  ใบสมัครสมาชิกกองทุน form2
:: เปลี่ยนสภาพข้าราชการลูกจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
:: แบบฟอร์มใบลา
  แบบ ใบลา ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
:: แบบฟอร์มยื่นคำร้อง-คำขอมีบัตร และใบสมัคร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
  คำขอมี KEY CARD บัตรจอดรถ และ กุญแจห้องทำงาน
  คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย
  คำร้อง ขอหนังสือรับรอง
  คำร้องขอมี นามบัตร
  ฟอร์ม ขอดูหรือขอข้อมูล จ่ากวงจรปิด -CCTV
  เบิกเงินมัดจำคืน ค่า key card บัตรจอดรถ และอื่นๆ
  ใบสมัครลูกจ้างโครงการ
:: แบบฟอร์ม ขึ้นทะเบียนประกันสังคม
................................................

Copyright @copy; 2013 Institute for Population and Social Research, Mahidol University