ระเบียบการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์


  1. ผู้มีสิทธิ์ยืม ได้แก่ บุคลากรของสถาบันวิจัยประชากรและสังคมเท่านั้น
  2. โสตทัศนูปกรณ์ที่สามารถขอยืมได้ ได้แก่ เครื่องฉายแอลซีดี เครื่องฉายแผ่นทึบ คอมพิวเตอร์พกพาเครื่องบันทึกเสียง (IC Recorder) Pointer กล้องถ่ายถ่ายภาพนิ่ง กล้องวีดิโอ ขาตั้งกล้อง เป็นต้น

  3. ห้ามนำโสตทัศนูปกรณ์ที่ขอยืมไปให้ผู้อื่นขอยืมต่อ ทั้งนี้ หากเกิดชำรุดหรือสูญหายหาย ผู้ยืมจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ตามราคาที่เป็นจริงในปัจจุบัน

  4. ผู้ยืมต้องส่งคำร้องเข้ามาในระบบยืมคืนครุภัณฑ์ ล่วงหน้า 2 วันทำการ

  5. โสตทัศนูปกรณ์ทุกชิ้นที่ขอยืมไป ผู้ยืมจะต้องตรวจความเรียบร้อยก่อนยืมไปทุกครั้ง เมื่อนำกลับมาคืนจะต้องอยู่ในสภาพเช่นเดิมทุกประการ ผู้ยืมต้องรับผิดชอบต่อทุกรายการที่ยืมไป ในกรณีเกิดชำรุดหรือสูญหายต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

  6. กำหนดระยะเวลาการให้ยืมแต่ละครั้งไม่เกิน 3 วัน หากต้องการยืมเกินกว่า 3 วัน งานโสตทัศนศึกษาจะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป เมื่อใช้เสร็จแล้วคืนทันที (สำหรับที่ใช้ในสถาบัน)  หรืออย่างช้า 1 วันทำการ (สำหรับงานประชุมที่ใช้นอกสถาบันฯ) เมื่อถึงวันกำหนดส่ง จะต้องมีเจ้าหน้าที่ตรวจรับ จึงจะถือว่าส่งคืนเรียบร้อยแล้ว

  7. กรณีที่แจ้งความจำนงขอยืมโสตทัศนูปกรณ์ไว้ แต่ต้องการยกเลิกการใช้งาน  กรุณาแจ้งงดการใช้โสตทัศนูปกรณ์ทันที ที่งานโสตทัศนศึกษา โทร 102, 103

  8. กรุณาส่งคืนโสตทัศนูปกรณ์ทันที เมื่อไม่มีการใช้งานอีก แม้จะยังไม่ถึงกำหนดเวลาส่งคืนก็ตาม

  9. งานโสตทัศนศึกษามีสิทธิ์ที่จะเรียกอุปกรณ์คืนก่อนถึงกำหนดได้ หากทราบว่าผู้ยืมนำโสตทัศนูปกรณ์ไปใช้งานผิดวัตถุประสงค์โดยไม่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้า

Copyright @copy; 2013 Institute for Population and Social Research, Mahidol University