ระบบการจัดเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์
ความเป็นมาโครงการ
อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ปัจจุบันอาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มีห้องเก็บของส่วนกลางจำนวนมาก กระจายอยู่ตามชั้นต่างๆ ของตัวอาคาร ได้แก่ ชั้นใต้ดิน มีจำนวน 3 ห้อง ชั้นหนึ่งจำนวน 3 ห้อง (ห้องอาหาร ห้องอาบน้ำชาย-หญิง) ชั้นสอง จำนวน 1 ห้อง ชั้นสาม (ไม่มีห้องเก็บของ) ชั้นสี่ จำนวน 2 ห้อง ชั้นห้า จำนวน 1 ห้อง และชั้นหก จำนวน 1 ห้อง รวม 11 ห้อง ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีระเบียบการบริหารจัดการ และการแบ่งสัดส่วนของห้องให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน โดยห้องเก็บของทั้งหมดเป็นสถานที่เก็บเอกสาร/สิ่งพิมพ์ วัสดุ/ครุภัณฑ์ หลากหลายชนิด จากทั้งงานวิจัย/กิจกรรมของสถาบันฯ โครงการ และของส่วนบุคคล ทำให้แต่ละห้องมีพื้นที่จำกัด และคับแคบลง (ทุกวัน) รวมทั้งสิ่งของต่างๆ วางอย่างไม่เป็นระเบียบ เนื่องจากตู้/ชั้น สำหรับใส่เอกสารมีไม่เพียงพอที่จะเก็บเอกสาร/สิ่งพิมพ์ วัสดุ/ครุภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งหากต้องการค้นหาสิ่งของ ย่อมทำได้อย่างยากลำบาก และเสียเวลาในการค้นหาสิ่งของที่ต้องการใช้ เนื่องจากไม่มีป้ายแสดง/กำกับสิ่งของดังกล่าว

คณะทำงาน 5 ส จึงได้นำแนวคิด 5 ส ซึ่งเป็นแนวคิดพื้นฐานในการจัดระเบียบ ปรับปรุงสถานที่ทำงาน เพื่อก่อให้เกิดสภาพการทำงานที่ดี และมีความเชื่อบนรากฐานที่ว่า "ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของงาน ที่ต้องมีการพัฒนาการสร้างลักษณะนิสัยที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน"

ดังนั้น คณะทำงาน 5 ส ได้ตระหนักในความสำคัญของการบริหารจัดการพื้นที่ห้องเก็บของส่วนกลางดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายและมีความอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำข้อเสนอโครงการ "การบริหารพื้นที่ห้องเก็บของส่วนกลางเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน" เพื่อดำเนินการสร้างระเบียบข้อบังคับ และระยะเวลาที่ชัดเจน ในการนำเข้า-นำออก และจัดเก็บวัสดุ/ครุภัณฑ์ ให้มีความเหมาะสม สามารถค้นหา หรือหยิบใช้งานได้สะดวก รวมทั้งมีระเบียบข้อบังคับในการทำลายเอกสาร/วัสดุ/ครุภัณฑ์ อย่างเป็นระบบ โดยรายรับที่มาจากการขายสิ่งของดังกล่าว ยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับสถาบันฯ อีกช่องทางหนึ่ง

.................................................................................

www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2552
Copyright © สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th