ระบบการจัดเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์
คู่มือการใช้งานระบบ
 


คำแนะนำการลงทะเบียนสิ่งของผ่านเว็บไซด์

...........................................

1. เข้าเว็บไซด์ http://www2.ipsr.mahidol.ac.th/management_system


2. Login เข้าสู่ระบบ โดยกรอก username และ password ของท่าน (ใช้รหัสเดียวกับที่ท่านจองห้องประชุม/ขอเลขหนังสือ/ใบลา online) และคลิ๊ก Login
3. คลิ๊ก ลงทะเบียนฝากของ ตามรูป

4. เลือกประเภทสิ่งของที่จะฝากตามรายการที่ปรากฎในช่อง (19 ประเภท) ในการลงทะเบียนแต่ละครั้งสามารถลงทะเบียนได้ครั้งละ 1 ประเภทเท่านั้น หากมีของที่จะ
ฝากมากกว่า 1 ประเภท ต้องแยกลงทะเบียน
     เมื่อเลือกประเภทสิ่งของเสร็จแล้ว ให้บันทึกรายการสิ่งของที่จะฝากตามแบบฟอร์มที่ปรากฎ โดยให้ท่านระบุรายละเอียดสิ่งของที่จะเก็บในกล่อง 1 กล่อง (หรืออาจ
มีมากกว่า 1 กล่อง) ตัวอย่างเช่น

1. หนังสือประชากรและสังคม ปี 2551 จำนวน 2 เล่ม
2. วิทยานิพน์ เรื่อง Economic security among the Thai elderly in 2002 and 2007: Changes and determinants 1 เล่ม 3.
3. คู่มือการปฏิบัติงานภาคสนามโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ .2553 1 เล่ม ฯลฯ
4. หนังสือตารางชีพ : เครื่องมือสำคัญทางประชากรศาสตร์ 1 เล่ม
5. รายงานการศึกษาวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการงานศาสนิกสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 1 เล่ม

5. ในส่วนใส่รูป ให้ท่านแนบไฟล์รูปภาพที่ได้รับจากคณะทำงานฯ ในช่อง Browse และกดบันทึกข้อมูล จะปรากฎรูปตามภาพ ซึ่งประกอบด้วย ชื่อผู้ฝาก ID Code วันที่นำเข้า วันที่นำออก และสถานะการจัดเก็บ โดยจะปรากฎข้อมูลการลงทะเบียนของท่านตามรายการที่ท่านได้ฝากทั้งหมดในระบบ (แถบสีเขียว หมายความว่า อยู่ในระยะเวลา แถบสีส้ม (กระพริบ) หมายความว่า อีก 1 เดือนจะครบกำหนดฝาก และแถบสีแดง (กระพริบ) หมายความว่า ครบกำหนดฝาก)

6. กด Print Id Code สำหรับนำมาติดด้านข้างกล่อง (ถ้ามีเอกสาร/สิ่งของ ชนิดเดียวกัน 10 กล่อง ให้ print ID Code 10 ครั้ง) ดังภาพที่ปรากฎ

7. ในกรณีที่ท่านต้องการค้นหารายละเอียดสิ่งของที่จัดเก็บในกล่อง ท่านสามารถ คลิ๊กตัวเลขของ ID Code เพื่อดูรายละเอียดสิ่งของที่ท่านต้องการค้นหาในแต่ละกล่อง

หมายเหตุ ในขั้นตอนการของการบันทึกสิ่งของที่จัดเก็บ ท่านต้องระบุรายละเอียดสิ่งของในแต่ละรายการอย่างละเอียด ตัวอย่างที่ไม่สามารถค้นหาได้เช่น ใน 1 กล่อง มีหนังสือ 10 เล่ม วิทยานิพนธ์ 3 เล่ม ฯลฯ หากบันทึกในลักษณะนี้ ระบบจะไม่สามารถค้นหารายการที่ท่านต้องการค้นหาได้

 

ตัวอย่างบันทึกรายละเอียดสิ่งของที่จัดเก็บที่ถูกต้อง ให้บันทึกตามรูปภาพ

 

.................................................................................

www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2552
Copyright © สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th