ระบบการจัดเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์
คณะทำงาน
 
รายชื่อที่ปรึกษา และคณะทำงาน
1.
รศ.ดร.สุรีย์พร  พันพึ่ง

ที่ปรึกษาโครงการ

2.

รศ.ดร.ศิรินันท์  กิตติสุขสถิต

ที่ปรึกษาโครงการ

3.

นางสุภาณี  ปลื้มเจริญ

ที่ปรึกษาโครงการ

4.

นางสาวกมลชนก  ขำสุวรรณ

หัวหน้าคณะทำงาน

5.

นายบุรเทพ  โชคธนานุกูล

รองคณะทำงานและเลขานุการ

6.

นายสมเกียรติ  เขียวแก่

คณะทำงาน

7.

นายเกียรตินิยม  ขันตี

คณะทำงาน

8.

นางสาววิไลพร  พุ่มแดง

คณะทำงาน

9.

นายปิยะวัฒน์  สวัสดิ์จู

คณะทำงาน

10.

นางสาวกฤติยา  สำอางค์กิจ

คณะทำงาน

11. 

นายฉลอง  จารุภูมิ

คณะทำงาน

 

.................................................................................

www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2552
Copyright © สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th