ชื่อห้องประชุม :
322 ราชพฤกษ์ (Rajpreuk)
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์
ความจุที่นั่ง :
30 คน
วันที่ขอใช้ห้องประชุม :
20 กุมภาพันธ์ 2562
เรืองที่ประชุม :
(โครงการหรืองานสถาบันฯ)
ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
ประธานในที่ประชุม :
นางสาวเสาวภาค สุขสินชัย
ประเภทกิจกรรม :
ประชุม/กิจกรรมของสถาบันฯ
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
13 คน
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 10:01:00 ถึง 12:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
โปรเจ็คเตอร์, เครื่องขยายเสียง, คอมพิวเตอร์ (Desktop / Laptop), 
เตรียมอาหาร :
อาหารว่างเช้า อาหารกลางวัน 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
(ชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและประเภทอาหาร)
ชื่อผู้จอง :
กฤติญา สำอางกิจ
วันที่จอง :
2018-10-02 11:10:58
แก้ไขล่าสุด :
2018-10-02 11:10:58
พิมพ์:
* ในกรณีที่ผู้จองห้องประชุมไม่ได้กำหนดจำนวนอาหารที่ต้องการให้ผู้จัดอาหารยึดตามจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม