ชื่อห้องประชุม :
109 สระบัว (ครึ่งห้อง) (Srabua)
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์
ความจุที่นั่ง :
35 คน
วันที่ขอใช้ห้องประชุม :
20 กุมภาพันธ์ 2562
เรืองที่ประชุม :
(โครงการหรืองานสถาบันฯ)
เสวนาใต้ชายคา
ประธานในที่ประชุม :
อ.ดุสิตา
ประเภทกิจกรรม :
ประชุม/กิจกรรมของสถาบันฯ
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
25 คน
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 12:31:00 ถึง 13:30:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
โปรเจ็คเตอร์, เครื่องขยายเสียง, คอมพิวเตอร์ (Desktop / Laptop), 
เตรียมอาหาร :
รายละเอียดเพิ่มเติม :
(ชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและประเภทอาหาร)
ชื่อผู้จอง :
วราวรรณ ฐาปนธรรมชัย
วันที่จอง :
2018-11-05 09:11:19
แก้ไขล่าสุด :
2018-11-05 09:11:19
พิมพ์:
* ในกรณีที่ผู้จองห้องประชุมไม่ได้กำหนดจำนวนอาหารที่ต้องการให้ผู้จัดอาหารยึดตามจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม