ชื่อห้องประชุม :
324 สราญรมย์ (Saranrom)
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์
ความจุที่นั่ง :
30 คน
วันที่ขอใช้ห้องประชุม :
20 กุมภาพันธ์ 2562
เรืองที่ประชุม :
(โครงการหรืองานสถาบันฯ)
PRPR 556 การวิจัยเชิงคุณภาพ
ประธานในที่ประชุม :
อ.ธีรนงค์
ประเภทกิจกรรม :
การเรียนการสอน
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
9 คน
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 09:01:00 ถึง 12:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
โปรเจ็คเตอร์, เครื่องขยายเสียง, คอมพิวเตอร์ (Desktop / Laptop), 
เตรียมอาหาร :
รายละเอียดเพิ่มเติม :
(ชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและประเภทอาหาร)
ชื่อผู้จอง :
วราวรรณ ฐาปนธรรมชัย
วันที่จอง :
2019-01-04 10:01:23
แก้ไขล่าสุด :
2019-01-04 10:01:23
พิมพ์:
* ในกรณีที่ผู้จองห้องประชุมไม่ได้กำหนดจำนวนอาหารที่ต้องการให้ผู้จัดอาหารยึดตามจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม